Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Troetffyrdd a Ffyrdd i Gerbydau

Archwiliadau Priffyrdd

Gwneir archwiliadau rheolaidd gan oruchwylwyr Strydlun ar droetffyrdd a ffyrdd i gerbydau.

Gwneir hefyd archwiliadau ad hoc o briffyrdd pan fydd aelodau o’r cyhoedd, cynghorwyr ac ati yn rhoi gwybod am broblemau.

Arolygon Ymwrthedd i Lithriadau

Bydd ymwrthedd i lithradau’n cael ei fesur gan SCRIM (Peiriant archwilio arferion grym cyfernod o’r ochr) yn unol â HD 28/94, Ymwrthedd Llithradau'r cyfeirlyfr dylunio ar gyfer ffyrdd a phontydd. Cwblheir arolygon bob tair blynedd ar ffyrdd dosbarth A a B i’r ddau gyfeiriad.  Fel rheol cwblheir yr arolygon gan gontractwyr allanol.

Cynnal a Chadw Adweithiol

Yn bennaf, mae cynnal a chadw adweithiol yn ymwneud â gwella sefyllfaoedd perygl fel y dônt i’r amlwg.

Mae sefyllfaoedd perygl, megis tyllau sy’n ddyfnach na 75mm ar ffyrdd i gerbydau a dyfnach na 50mm ar droetffyrdd a llwybrau beicio yn cael eu trwsio o fewn 24 awr.

Mân Waith Atgyweirio

Yn gyffredinol mae’r rhain yn atgyweiriadau i ffyrdd, troetffyrdd, systemau draenio, ffensys ac ati.

Coed a Thirweddau

Y tu hwnt i ardaloedd a gyfyngir i 40 mya bydd glaswelltir yn cael ei dorri o 1 fetr i ymyl y briffordd, ddwywaith y flwyddyn gan ddechrau ym mis Mai.  Bydd y glaswellt yn cael ei dorri i tua 75mm mewn uchder.   Bydd hefyd pedair rhaglen i gael gwared ar laswellt sydd o amgylch gwaith haearn ac ati.

Bydd gwaith strimio yn cael ei gwblhau mewn lleoliadau gwledig a benderfynwyd arnynt eisoes ar sail diogelwch h.y. gweld ger cyffyrdd a lle bydd torri’r glaswellt â thractor yn anymarferol.  Bydd glaswellt yn cael ei strimio i uchder o tua 75mm.  Mae pedair rhaglen fisol sy’n dechrau ym mis Mai.

Bydd y gwaith torri glaswellt trefol (o fewn y cyfyngder 40 mya) a thacluso rhai mynedfeydd pwysig megis y gyffordd i’r A541 Ffordd yr Wyddgrug yn cael ei wneud gan Adran yr Amgylchedd.

Mae Strydlun yn gwneud y gwaith rheoli chwyn ar bob un o’r priffyrdd.

Bydd llystyfiant sy’n amharu ar oleuadau stryd a goleuadau traffig yn cael ei docio.

Draeniad

Bydd pob gwter (oddeutu 30,000) yn cael eu glanhau unwaith y flwyddyn a bydd y rheiny mewn safleoedd sy’n dioddef llifogydd yn cael eu glanhau ddwywaith y flwyddyn.

Bydd ardaloedd sydd angen rhagor o waith yn cael eu nodi a’u cynnwys ar raglen ffrydio.

Cynhyrchir atodlenni sy’n dangos manylion glanhau cwteri yn ôl y mis a’r gymuned.

Bydd gorchuddion tyllau archwilio, fframiau gwteri a gwaith haearn arall yn cael eu hailosod os ydynt yn rhy uchel neu rhy isel.

Ail-wynebu ac Ailadeiladu

Ceir rhaglenni blynyddol ar gyfer gwaith megis ail-wynebu ffyrdd, ail-wynebu/ail-lunio troetffyrdd a gwaith i wella draeniad.