Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parcio Ar Stryd I'r Anabl

Nid trwydded i barcio lle y mynnoch yw’r cynllun bathodyn glas.  Ni chewch barcio mewn nifer o fannau o dan unrhyw amgylchiadau, felly gofynnwch am wybodaeth am y trefniadau lleol.

Yn gyffredinol, mae’r cynllun yn caniatáu’r manteision parcio a ganlyn, cyhyd â’ch bod yn arddangos eich bathodyn glas:

Gall y rhai sydd â bathodyn glas barcio am ddim heb gyfyngiad amser wrth beiriannau parcio a  ‘thalu ac arddangos’ ar stryd oni bai fod gorchymyn traffig lleol yn nodi bod cyfyngiad amser i ddeiliaid bathodyn glas mewn grym.  Gofynnwch am wybodaeth am y trefniadau lleol.

Mae’n bosibl bod deiliaid bathodyn glas yn cael eu hesgusodi o’r cyfyngiadau amseroedd parcio a osodir ar eraill.  Gofynnwch am wybodaeth am y trefniadau lleol.

Fel rheol caniateir i ddeiliaid bathodyn glas barcio ar linellau melyn sengl neu ddwbl am hyd at dair awr yng Nghymru a Lloegr, neu heb gyfyngiad amser yn yr Alban, ac eithrio lle mae gwaharddiad ar lwytho neu ddadlwytho, ac mewn rhai lleoliadau lle mae cynlluniau lleol yn weithredol e.e. Canol Llundain.

Canol Tref Wrecsam - parcio ar y stryd i'r anabl

Gwahardd pob cerbyd

Stryt y Lampint

O bwynt 38m i’r gorllewin o’i chyffordd â Stryt Caer i’w chyffordd â Stryt y Frenhines.

Stryt y Frenhines

Ei hyd i gyd.

Stryt Henblas

Ei hyd i gyd.

Stryt Caer

O’i chyffordd â Stryt Siarl i’w chyffordd â Stryt Holt.

Stryt y Rhaglaw

O’i chyffordd â Stryt yr Allt i’w chyffordd â Stryt yr Hôb.

Stryt yr Hôb

Ei hyd i gyd.

Stryt Fawr

'Mynediad i Ddeilwyr Bathodyn Glas ar unrhyw bryd. Ni chaniateir parcio mewn lleoedd llwytho, lle ceir gwaharddiad llwytho (a nodir gan farciau ar y cwrb), neu mewn lôn bysiau ar ôl 9am neu cyn.

Parcio i'r Anabl ym meysydd parcio

Mae lle parcio dynodedig i’r anabl ym mhob un o’n meysydd parcio a gall unrhyw un sydd â bathodyn parcio dilys i’r anabl ddefnyddio’r rhain. Mae taliadau am ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob man Mae terfynau amser ar gyfer meysydd parcio yn bodoli Rhoddir awr am ddim yn ychwanegol at yr amser parcio a brynwyd.  Yn ogystal â hynny mae gan Shopmobility le neilltuol ar gyfer cwsmeriaid Shopmobility.

Sylwch os gwelwch yn dda bod y Swyddogion Gorfodi yn brysur yn goruchwylio’r defnydd a wneir o fathodynnau glas ac mae ganddynt hawl i roi Rhybudd Talu Cosb i unrhyw gerbyd nad yw’n arddangos bathodyn dilys i’r anabl wrth ddefnyddio’r consesiynau parcio.  Bydd tocyn yn cael ei roi hefyd i gerbyd sydd yn arddangos tocyn talu ac arddangos dilys, ond sydd wedi parcio mewn lle i’r anabl.  Cofiwch nad yw’r rheol sydd yn caniatáu deiliaid Bathodyn Glas i barcio ar linellau melyn ar y stryd yn caniatáu iddynt wneud hynny ym meysydd parcio’r Cyngor.

Cysylltiadau Defnyddiol

Parcio

Sefydliadau