Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Telerau ac Amodau Talu ar Lein

Credit/Debit Card Logos which are accepted by WCBC: Visa, Mastercard, Maestro and DeltaMae'r telerau a'r amodau hyn yn berthnasol i holl daliadau ar lein a wneir i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio'r gwasanaeth talu ar lein. Mae defnyddio'r gwasanaeth talu ar lein ar y wefan hon yn tybio eich bod yn derbyn y telerau hyn. Os nad ydych yn derbyn y telerau hyn ("telerau"), yna peidiwch â defnyddio'r gwasanaeth.

Mae'r holl daliadau yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol:

Cadarnhau Tâl

Ar ôl i chi dalu, byddwch yn derbyn cadarnhad o'r tâl ar y sgrîn. Medrwch brintio hwn allan fel cadarnhad trwy ddewis testun y wybodaeth, dewis yr opsiwn i brintio a chlicio ar yr opsiwn botwm radio 'dewis'.

Datganiad Cyfreithiol

Bydd data a ddarperir gennych yn ystod y broses hon yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cofnodi eich tâl yn unig. Byddwn yn glynu at egwyddorion Deddf Gwarchod Data 1998 a sicrhau na ddefnyddir y wybodaeth i unrhyw bwrpas arall, ac na chaiff ei datgelu i drydydd person.

Cyfyngiad Atebolrwydd

Ni fydd y Cyngor, ei gyflenwyr, nac unrhyw drydydd person a grybwyllir ar y safle hwn, yn gyfrifol dan unrhyw amgylchiadau am unrhyw golledion (gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled yn deillio o golli elw, colli data neu ymyrryd gyda busnes) sy'n deillio o ddefnyddio, methu â defnyddio, neu ganlyniadau defnyddio'r safle hwn, unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig gyda'r safle hwn, neu ddeunydd neu wybodaeth a gynhwysir ar safleoedd o'r fath, boed yn seiliedig ar warant, contract, camwedd neu unrhyw ddamcaniaeth gyfreithiol arall, a boed wedi ei hysbysu ai peidio o'r posibilrwydd o golled o'r fath.

Cyfreithiau perthnasol

Gweinyddir y safle hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o'i swyddfeydd yn Wrecsam, Cymru. Bydd y telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan a'u dadansoddi yn unol â chyfraith Lloegr, heb achosi unrhyw egwyddorion gwrthdrawiadau cyfreithiau.

Polisi Preifatrwydd Ar Lein

Me eich hawl i breifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac 'rydym yn cydnabod eich bod yn ymddiried ynddom i weithredu mewn dull cyfrifol pan fyddwch yn dewis rhoi gwybodaeth i ni.

Credwn y dylid ond defnyddio'r wybodaeth hon i'n helpu i ddarparu gwell gwasanaeth i chi. Dyna pam y mae gennym bolisi i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol.

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol chi, a geir trwy gyfrwng y we, i gwmnïau eraill nac i unigolion oni fo hynny'n ofynnol dan y gyfraith.

Pan fyddwch yn darparu gwybodaeth sensitif (rhif cerdyn credyd, er enghraifft, pan yn talu), byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i'w warchod, megis seiffro rhif eich cerdyn. Byddwn hefyd yn cymryd mesurau diogelwch i warchod gwybodaeth bersonol a gaiff ei storio. Defnyddir rhifau cardiau credyd ar gyfer prosesu taliadau yn unig, ac ni chânt eu cadw i ddibenion marchnata.

Weithiau bydd ein gwefan yn darparu cysylltiad gyda safleoedd trydydd person. Gan nad ydym yn rheoli'r gwefannau hyn, 'rydym yn eich annog i ddarllen polisïau preifatrwydd y safleoedd hynny.

Caiff gwybodaeth a gesglir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ei storio a'i phrosesu ar ddatabasau sydd ym meddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn unig.

Adolygiadau

Caiff Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam adolygu'r Telerau hyn ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru'r neges hwn. Fe'ch cynghorir i ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i adolygu'r Telerau sy'n ddilys ar y pryd. Mae'n bosibl y bydd rhai darpariaethau yn y Telerau hyn yn cael eu disodli gan hysbysiadau cyfreithiol penodol neu delerau a leolir ar dudalennau penodol ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gweler hefyd bolisi Ymwadiad gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Sut i Gysylltu

Anfonwch e-bost atom yn counciltax@wrexham.gov.uk neu ffoniwch ar 01978 298992 os oes gennych gwestiwn neu os ydych yn cael unrhyw broblem. Nodwch os gwelwch yn dda y medrwn ond ymateb yn ystod oriau swyddfa 8.30am - 5:30pm Llun i Gwener.