Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Drafft 5: Tai Amlfeddiannaeth a diweddariadau i Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 16: Parcio

LPG5: Tai Amlbreswyliaeth

Pwrpas y diwygiad drafft Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 5: Tai Amlbreswyliaeth yw nodi'r meini prawf ar gyfer sut y bydd cynigion ar gyfer tai amlfeddiannaeth (TA) yn cael eu hasesu fel y gellir parhau i ddatblygu unedau llety llai / mwy fforddiadwy tra ar yr un pryd yn ceisio osgoi crynodiadau o TA mewn ardaloedd penodol. Mae'r canllawiau hefyd yn nodi'r gofynion cynllunio pwysig ar gyfer TA, gan gynnwys lleiafswm ardaloedd allanol ar gyfer TA mawr.

LPG16: Parcio

Yn gyfochrog â'r adio arfaethedig, diweddariad i Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 16: Cynigir parcio. Mae'r uchafswm darpariaeth barcio ar gyfer tai amlfeddiannaeth wedi'i ddiweddaru i ystyried y dosbarth defnydd C4 (TAs bach) a gyflwynwyd ym mis Chwefror 2016 yn ogystal ag i alinio'r ddarpariaeth barcio uchaf ar gyfer pob TA yn fwy agos â mathau eraill o ddatblygiad preswyl, megis tai a fflatiau. Mae'r gwelliannau i CCL16 i'w gweld mewn testun coch.

Ymgynghoriad Cyhoeddus

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 4 Rhagfyr 2017 hyd at 19 Chwefror 2018

Dylid anfon sylwadau trwy ddefnyddio un o'r dulliau canlynol:

Cysylltwch â Ni

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â'r CCL drafft a'r diweddariad neu'r ymgynghoriad i'r cyswllt canlynol: