Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol Drafft

Mae’r tri Awdurdod Cynllunio Lleol, sef Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gyda chefnogaeth gan y Bartneriaeth AHNE, wedi gweithio ar y cyd i lunio Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol drafft (CCA) ar gyfer yr AHNE.

Mae’r CCA drafft yn ceisio darparu canllaw clir sy’n hawdd i’w ddeall er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r AHNE a gwella safon y datblygiad a thirlunio o amgylch ac o fewn yr AHNE. Yn dilyn cymeradwyaeth gan bob un o’r Awdurdodau Cynllunio Lleol, bydd y CCA yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ac apeliadau.

Ymgynghoriad Cyhoeddus

Ymgynghoriad Cyhoeddus: 20 Tachwedd 2017 hyd at 29 Ionawr 2018.

Mae copïau o’r ddogfen hefyd ar gael o lyfrgelloedd a siopau un alwad Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug a Galw Wrecsam – 16 Stryt Yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG.

Siaradwch â Swyddog Cynllunio

Bydd dwy sesiwn galw heibio, lle bydd Swyddogion Cynllunio ar gael i ateb cwestiynau ym Mharc Gwledig Loggerheads (A494 Rhuthun Road, Loggerheads, CH7 5LH) fel a ganlyn:

Cysylltwch â Ni

Dylid anfon sylwadau at Gyngor Sir y Fflint sy'n cydlynu'r ymgynghoriad gan ddefnyddio un o'r dulliau canlynol:

Gellid cyfeirio unrhyw ymholiad o ran y CCA drafft neu’r ymgynghoriad at unrhyw un o’r Awdurdodau Cynllunio Lleol canlynol a'r Bartneriaeth AHNE: