Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gorchymyn Cadwraeth Coed (GCC)

Gorchymyn Cadw Coed

Mae llawer o goed wedi eu hamddiffyn gan orchmynion cadw coed sy’n golygu’n gyffredinol bod angen cydsyniad y cyngor i’w tocio neu eu tynnu lawr.  Hefyd mae rheolaethau dros goed sy’n tyfu mewn ardaloedd cadwraeth. 

Mae’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â Gorchmynion Cadw Coed i’w chael yn Neddf Cynllunio Tref a Gwlad 1990.  Mae’r nodiadau canlynol yn grynhoad byr iawn o’r ddeddfwriaeth.

Beth yw Gorchymyn Cadw Coed (GCC)?

Gorchymyn yw Gorchymyn Cadw Coed (GCC) a wnaed gan Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) mewn perthynas â choed.  Mae’r gorchymyn yn ei gwneud hi’n drosedd torri lawr, dadwreiddio, tocio, niweidio neu ddinistrio’r goeden neu’r coed dan sylw.  Gall coeden unigol, grŵp o goed neu goetir fod yn destun GCC.  Dim ond coed all fod yn destun GCC; nid yw’n berthnasol i lwyni, perthi neu wrychoedd (heblaw bo’r gwrych wedi cilio’n ôl i linell o goed unigol).  Gall y goeden sy’n destun y gorchymyn fod o unrhyw faint, rhywogaeth neu oed.

Gall yr Adran Gynllunio wneud GCC os yw’n penderfynu bod coeden yn cynrychioli gwerth amwynder i’r ardal o’i hamgylch, ac y byddai effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd ac ar fwynhad y cyhoedd o’i cholli.  Fel arfer mae’r coed i’w gweld o fan cyhoeddus ac maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r dirwedd.  Rhaid i’r Adran Gynllunio gyfiawnhau gosod GCC a gall perchennog y goeden wrthwynebu gosod gorchymyn o’r fath.

Nid yw GCC yn golygu bod y Cyngor bellach yn berchen ar y goeden, ac nid yw’n golygu ychwaith eu bod yn gyfrifol am gostau cynnal a chadw’r goeden.

Mae’n bwysig nad yw coed sy’n destun GCC yn cael eu cymysgu gyda choed sydd wedi eu lleoli mewn Ardaloedd Cadwraeth; mae’r ddeddfwriaeth yn hollol wahanol.

Hefyd mae’n bosib bod angen caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru i gael gwared ar goed mewn coetiroedd a fforestydd.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan: http://naturalresources.wales/forestry/tree-felling-and-other-regulations/tree-felling-licences/?lang=cy

Gwaith, Gwrthwynebiadau ac Apeliadau

Unwaith i’r Cyngor gyhoeddi rhybudd cychwynnol, rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i’r Gorchymyn Cadw Coed i’r Cyngor o fewn 28 diwrnod. Rhaid i’r Cyngor gadarnhau’r GCC o fewn chwe mis iddo fod yn barhaol, fel arall bydd yn ddi-rym (gall y Cyngor gadarnhau hyn yn ddiweddarach). 

Rhaid i unrhyw un sydd am wneud gwaith ar goeden gyflwyno cais gan nodi’r rhesymau dros y gwaith a’i gwneud yn amlwg pa goeden mae’r cais yn cyfeirio ati.  Dylai’r Adran Gynllunio ymateb  i geisiadau am waith o fewn cyfnod o 8 wythnos.  Os yw’r Cyngor yn gwrthod rhoi caniatâd i’r gwaith gael ei wneud gall yr ymgeisydd apelio i’r Ysgrifennydd Gwladol; dylid gwneud hyn fel arfer o fewn 28 diwrnod.

Mae modd apelio mewn perthynas ag eitemau eraill megis:

Mae rhagor o wybodaeth am apelio yn erbyn hysbysiad gwrthod neu Erthygl 5 Tystysgrif ar gael ar y Planning Portal. Os gwelwch yn dda dewiswch y ddolen isod. www.planningportal.gov.uk/planning/appeals/otherappealscasework/treepreservation

Eithriadau

Gwneir GCC er mwyn atal unrhyw un rhag dymchwel neu docio coeden heb gydsyniad yr Adran Gynllunio.  Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu na fydd modd ichi docio neu dynnu coeden i lawr ymhen amser; yr hyn mae’n golygu, yn syml, yw  bod rhaid ichi gael caniatâd gennym ni yn gyntaf.

Mae eithriadau yn y Ddeddf, sy’n caniatáu i berchennog coeden wneud peth gwaith heb gydsyniad.  Mae hyn yn ymwneud â chael gwared â rhannau o goed neu goed sydd wedi marw, sydd yn marw neu sy’n beryglus. Enghraifft gyffredin fyddai cael gwared â phren marw (canghennau marw).

Cynghorir perchennog coeden i ofyn i Swyddog Coed y Cyngor archwilio’r goeden cyn gwneud unrhyw waith ar goeden warchodedig y maent yn amau o fod wedi marw, yn marw neu’n beryglus, gan roi o leiaf 5 diwrnod o rybudd er mwyn iddo ef/hi fedru cadarnhau iechyd y goeden (heblaw bod angen gwneud gwaith brys).  Cyfrifoldeb perchennog y goeden yw darparu prawf i Swyddog Coed y Cyngor bod y goeden wedi marw, yn marw neu’n beryglus i atal unrhyw weithredu cyfreithiol yn eu herbyn.  Mae’n bosib y bydd datganiad gan arbenigwr coed cymwys neu dystiolaeth ffotograffig yn dderbyniol.

Enghreifftiau eraill yw gwaith gan Gwmnïau Gwasanaeth, coed mewn Meysydd Awyr, Sefydliadau Amddiffyn neu ble mae Caniatâd Cynllunio wedi ei roi.

Cosbau

Mae gan y llysoedd bwerau i ddirwyo unrhyw un sy’n peri niwed i goeden warchodedig.  Y dirwyon uchaf am ddinistrio coeden yw £20,000 a hyd at £2,500 i unrhyw un sydd ddim yn dinistrio coeden yn gyfan gwbl ond a wnaeth waith heb gydsyniad.  Nid yw’n dderbyniol i ddiffynnydd bledio nad oeddent yn ymwybodol bod y goeden yn un warchodedig heblaw bod y Cyngor yn gyfrifol am yr anwybodaeth.

Gwneud Cais

Y ffordd symlaf i gyflwyno cais cynllunio yw ar-lein drwy’r Porth Cynllunio. (www.planningportal.gov.uk/apply) Mae cofrestru yn syml a gallwch gwblhau eich ffurflen gais, llwytho dogfennau ategol i fyny, a thalu ffioedd ar-lein.

Ymysg buddion gwneud cais ar-lein mae:
Gallwch weithio ar eich cais mewn ffurf drafft cyn ei gyflwyno

Os yw’n well gennych, gallwch gwblhau’ch ffurflen gais ar-lein a danfon dogfennau ategol a ffioedd drwy’r post.  Noder nad oes modd ymateb i gais cynllunio hyd nes bo’r holl wybodaeth ategol a’r ffi briodol wedi eu derbyn.
Rhowch gynnig ar y Porth Cynllunio. (www.planningportal.gov.uk/apply)

Erbyn hyn mae’r rhan fwyaf o geisiadau cynllunio yn cael eu cyflwyno ar-lein ond hefyd gallwch ddanfon ceisiadau atom drwy’r post.  Gallwch ddefnyddio’r bostwm’Paper Form Chooser’ (www.planningportal.gov.uk/planning/applications/paperforms) i lawer lwytho ffurflenni ar ffurf dogfennau PDF er mwyn ichi eu hargraffu a’u defnyddio all-lein.  Wrth gyflwyno’ch cais cofiwch gynnwys y cynlluniau angenrheidiol o’r safle, y ffurflen wedi ei chwblhau a’r ffi.