Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

A-Y o Wasanaethau Cynllunio

Chwliwch drwy dudalennau gwe Cynllunio gan ddefnyddio'r cyfeiriadur Gwasanaethau A-Y, sy'n anelu at eich cynorthwyo i ddod o hyd i fanylion am ein gwasanaethau yn sydyn.

Dewiswch y llythyren briodol uchod ac ymddangosir rhestr o'r holl wasanaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren honno'n ymddangos. Nodyn: Os nad yw llythyren wedi'i thanlinellu, golyga hyn nad oes gwasanaeth wedi'i restru ar gyfer y llythyren ar hyn o bryd.

A

Adeiladau Peryglus
Cysylltwch â Rheoli Adeiladau ar: 01978 292050 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Adeiladau Rhestredig
Am wybodaeth neu gyngor ar gadw adeiladau rhestredig neu hanesyddol, ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi hanesyddol neu henebion rhestredig, ffoniwch: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Ardaloedd Cadwraeth

Addasu Ysguboriau
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 3 am wybodaeth.

Amgylchedd, Cynllunio
Am wybodaeth ynghylch gorchmynion cadwraeth coed, bioamrywiaeth, tirlunio, materion cefn gwlad neu gadwraeth adeiladau rhestredig neu hanesyddol, ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi hanesyddol neu henebion rhestredig. Ffôn: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Anghydfodau Ffiniau
Nid yw'r Adran Cynllunio yn ymdrin â hyn oherwydd dim ond ar weithredoedd y dangosir ffiniau eiddo'n hollol gywir. Gall y Gofrestrfa Dir yn Abertawe helpu'n aml ar ffôn: 01792 355000.

Archwiliadau
Gwybodaeth ynghylch camau allweddol archwiliadau Rheoli Adeiladu.

Ardaloedd Cadwraeth
Am wybodaeth ynghylch cyfyngiadau cynllunio mewn ardaloedd cadwraeth. Gweler hefyd: Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 4 - Ardaloedd Cadwraeth, Beth Allaf ei Wneud Mewn Ardal Gadwraeth? a Ganiatâd Adeilad Rhestredig. Ffoniwch: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Arolwg Ordnans
Gweler Ble alla'i Gael Map?

 

B

Bioamrywiaeth
Am wybodaeth ynghylch cadw a gwella ein bioamrywiaeth Ffôn: 01978 292019 neu E-bost: planning@wrexham.gov.uk.

 

C

Cadwraeth
Am wybodaeth neu gyngor ar gadwraeth adeilad rhestredig neu hanesyddol, ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi hanesyddol neu henebion rhestredig, ffoniwch: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Cynllunio Amgylchedd.

Cadwraeth; Ardaloedd
Am wybodaeth ynghylch cyfyngiadau cynllunio mewn ardaloedd cadwraeth. Gweler hefyd Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 4 - Ardaloedd Cadwraeth, Beth Allaf ei Wneud Mewn Ardal Gadwraeth? a Ganiatâd Adeilad Rhestredig. Ffoniwch: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Caniatâd Cynllunio
Gweler Oes Angen Caniatâd Cynllunio Arnaf am gyfarwyddyd.
Cwblhewch y Ffurflen Gais berthnasol am ganiatâd cynllunio.
Gellir cael manylion am gamau eich cais cynllunio yn Fy Nghais Cynllunio.
Gweler Rhestr o Geisiadau Cynllunio Newydd am y ceisiadau diweddaraf yn eich ardal. Cysylltwch â Rheoli Cynllunio ar: 01978 292017 neu E-Bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Cefn Gwlad
Am wybodaeth ynghylch materion cefn gwlad, parciau gwledig, tirlunio a bioamrywiaeth, cysylltwch â Cynllunio Amgylchedd ar: 01978 292019 neu e-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Gwasanaethau Cefn Gwlad Wrecsam.

Ceisiadau Cynllunio
Gweler Caniatâd Cynllunio.

Côd Arfer
Mae'r Côd Arfer yn cynorthwyo Asiantwyr i sicrhau bod grantiau adnewyddu'n cael eu cwblhau mewn pryd, am y pris iawn, at safon dderbyniol ac yn dderbyniol i'r Cyngor ac i'r ymgeisydd.

Coed
Am wybodaeth ynghylch coed ar neu'n ffinio ag eiddo preifat, cysylltwch â Cynllunio Amgylchedd ar: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.
Am gyngor ynghylch coed ar dir o eiddo'r Cyngor, ffoniwch: 01978 298989.

Coed a Datblygiadau
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 17 am wybodaeth.

Cofrestr Cynllunio
Rhestr yw'r gofrestr cynllunio o amodau a phenderfyniadau a wnaed ar gyfer pob cais cynllunio a gellir ei harchwilio, am ddim yn ein derbynfa yn Stryt y Lampint, Wrecsam, yn ystod oriau swyddfa. Fodd bynnag, codir tâl am unrhyw gopïau y ofynnir amdanynt. Ffôn: 01978 298994 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Cwestiynau a ofynnir yn aml
Am wybodaeth cynllunio cyffredinol Ffôn: 01978 298994 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Cwynion
Os ydych chi'n anhapus â'r gwasanaeth rydych wedi'i dderbyn gan yr Adran Cynllunio, cysylltwch â'r Swyddog Achos ar 01978 292017 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Cynghorydd
Gellwch gysylltu â'ch Cynghorydd lleol ynghylch ceisiadau cynllunio yn eich ardal os ydych yn dymuno.

Cynllun Datblygu Unedol
Mae'r CDU yn nodi ardaloedd i'w datblygu ac hefyd y rhai y dylid eu gwarchod ac mae'n nodi'n glir sut gall trigolion lleol, perchnogion tir ac unigolion eraill â diddordeb gael eu heffeithio gan newid defnydd y tir. Ffôn: 01978 292013 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk am wybodaeth bellach. Gweler hefyd: Polisi Cynllunio.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth
Cynhyrchwyd Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Wrecsam gan Grwp Bioamrywiaeth Wrecsam a'i lansio ym Mawrth 2002. Ffôn: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Cynllun Lleoliad
Gweler Ble alla'i gael Map?

Cynlluniau
Am wybodaeth ynghylch cynlluniau lleol, gweler Ble alla'i gael Map?, Ffôn: 01978 298994 neu E-Bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Am wybodaeth ynghylch Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam ffoniwch: 01978 292013 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Am wybodaeth ynghylch Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Wrecsam ffoniwch: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk

Cynlluniau Datblygu
Gweler Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam neu Ffôn: 01978 292013 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Polisi Cynllunio i gael gwybodaeth ynghylch Cynlluniau Datblygu Statudol ac amserlen CDU.

Cynllunio Amgylchedd
Am wybodaeth ynghylch gorchmynion cadw coed, bioamrywiaeth, tirlunio, materion cefn gwlad neu gadwraeth adeiladau rhestredig neu hanesyddol, ardaloedd cadwraethol, parciau a gerddi hanesyddol neu henebion rhestedig. Ffôn: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Cysylltiadau Cynllunio Defnyddiol
Cysylltiadau defnyddiol eraill i wefannau sy'n ymwneud â chynllunio.

 

Ch

Chwiliadau, a Bridiannau Tir Lleol
Yma rydym yn ceisio darparu trosglwyddebu eiddo gyda chanllaw hawdd mynd ato chwiliadau awdurdod lleol, gan gynnwys taliadau a manylion sefydliadau perthnasol eraill.

D

Datblygiad yn fy Ardal i
Cyhoeddir Rhestr o Geisiadau Cynllunio Newydd bob wythnos ac mae ar gael i'w archwilio yn ein derbynfa neu ar ein gwefan. Gallwch hefyd archwilio'r cynlluniau yn ein derbynfa - gweler Oriau Swyddfa. Rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau'n ysgrifenedig neu drwy e-bost. Ffôn: 01978 298994 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Rheoli Cynllunio.

 

Dd

 

E

Enwi a Rhifo Strydoedd
Yr Adran Rheoli Adeiladu sy'n gyfrifol am enwi a rhifo datblygiadau tai, masnachol a diwydiannol newydd.

Estyniadau Tai
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 20 am wybodaeth.

 

F

 

Ff

Ffioedd
Arweiniad i Ffioedd i'w Talu yn darparu gwybodaeth ynghylch ffioedd ceisiadau cynllunio.
Canllaw Prisiau Cynlluniau Datblygu yn darparu gwybodaeth ynghylch copïau o wahanol Gynlluniau Datblygu.

Ffurflenni Cais
Ar gael i lawrlwytho ar ffurf PDF a Word.


G

Gofal a Thrwsio
Mae Gofal a Thrwsio Wrecsam yn ceisio cynorthwyo pobl hyn a phobl gydag anabledd trwy gynnig cyngor a chymorth ymarferol am ddim ar gyfer gwneud atgyweiriadau, gwaith adnewyddu ac addasiadau i'w tai, fel eu bod yn gallu parhau i fyw'n annibynnol yn gyfforddus a diogel. Cysylltwch â Foyer Wrecsam, Ffordd Crescent, Wrecsam LL13 8HF, neu ffoniwch: 01978 268120 Ffacs: 01978 268121. Gweler hefyd: Grantiau Adeiladu.

Gorchmynion Gwarchod Coed (GGC)
Am wybodaeth ynghylch Gorchymynion Gwarchod Coed (GGC), cysylltwch â Cynllunio Amgylchedd ar: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Grantiau
Am wybodaeth ar gyfer gwneud cais am grant, gweler Gwneud Cais am Grantiau Tai. Gweler hefyd Grantiau Ar Gael a Fy Nghais am Grant. Ffôn: 01978 292050 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk am fwy gwybodaeth.

Grantiau ar gyfer Gwella Tai
Am wybodaeth ynghylch sut i wneud cais am grant gwella tai Ffôn: 01978 315300 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Grantiau Adeiladu.

Grantiau Cyfleusterau Anabl
Yn benodol ar gyfer gwaith i ddarparu cyfleusterau ac i wneud addasiadau i dai neu i rannau cyffredin mewn adeiladau sy'n cynnwys fflatiau, er budd pobl ag anableddau. Ffôn: 01978 292050 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Grantiau Adeiladu.

Gwasanaeth Person Handi
Mae'r Gwasanaeth Person Handi ar gael i bobl dros 60 a/neu bobl ag anabledd ac mae'n cynnig ystod eang o atgyweiriadau am ddim. Cysylltwch â Thy Kelso House, 13 Ffordd Grosvenor, Wrecsam LL11 1BS, neu ffôn: 01978 268120 Ffacs: 01978 268121. Gweler hefyd: Grantiau Adeiladu.

Gwerthuso Amaethyddol
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 2 am wybodaeth.

Gwrychoedd
Gweler Grantiau Coed a Gwrychoedd isod.

Gwybodaeth Cysylltu
Gweler Cysylltwch â Cynllunio am oriau swyddfa.


Ng

 

H

Henebion Rhestredig
Am wybodaeth neu gyngor ynghylch cadwraeth adeiladau rhestredig neu hanesyddol, ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi hanesyddol neu henebion rhestredig, ffoniwch: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Cynllunio Amgylcheddol.

Hysbysebion
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 1 am wybodaeth. Gweler hefyd: Cais am Ganiatâd i Arddangos Hysbyseb am ffurflen gais.

 

I

 

L

Lefel Gwasanaeth
Mae'r ddogfen Lefel Gwasanaeth yn nodi'r lefel isaf o wasanaeth y byddwch yn ei derbyn gan ein gwasanaeth Rheoli Adeiladau.

LANDMAP Wrecsam
Am wybodaeth LANDMAP Wrecsam gweler Cynllunio Amgylchedd , Ffôn: 01978 292019 neu E-bostiwch :landmap@wrexham.gov.uk.

Ll

 

M

Mwynau
Am wybodaeth ynghylch tynnu mwynau a chael gwared ar wastraff, ffoniwch: 01978 292017 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Rheoli Cynllunio.

Mynediad i Bobl Anabl Mewn Adeiladau
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 6 am wybodaeth.

 

N

Newid Defnydd
Cysylltwch â Rheoli Cynllunio, Ffôn: 01978 292017 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk am wybodaeth.

Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol
Taflenni gwybodaeth i'ch cynorthwyo gyda'ch ceisiadau cynllunio a rheoli adeiladu, sy'n cynnwys ystod o faterion megis Estyniadau Tai, Tai yng Ngefn Gwlad, Addasu Ysguboriau a Choed a Datblygiadau. Ffôn: 01978 298994 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk am wybodaeth bellach.

Nodiadau Cyfarwyddyd Rheoli Adeiladu
Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo cyfres o Nodiadau Cyfarwyddyd Rheoli Adeiladu sy'n anelu at esbonio gweithdrefnau'r rheoliadau adeiladu. Am wybodaeth ffoniwch: 01978 292050 neu e-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

 

O

 

P

Perchnogaeth Tir
Cysylltwch â'r Gofrestrfa Dir yn Abertawe ar: 01792 355000. Os ydych chi'n credu mai'r Cyngor yw perchennog y tir, cysylltwch â'r Is-adran Cynllunio Eiddo yn Adeiladau'r Goron, Stryt Caer ar: 01978 297213, lle cedwir y Gofrestr o Diroedd sy'n Eiddo i'r Cyngor.

Pobl ag Anableddau mewn Adeiladau, Mynediad ar gyfer
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 6 am wybodaeth.

Polisi Cynllunio
Am wybodaeth ynghylch cynlluniau datblygu statudol a Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam. Ffoniwch: 01978 292013 neu E-bostiwch: planning_policy@wrexham.gov.uk.

Pridiannau Tir Lleol a Chwiliadau
Yma rydym yn ceisio darparu trosglwyddebu eiddo gyda chanllaw hawdd mynd ato chwiliadau awdurdod lleol, gan gynnwys taliadau a manylion sefydliadau perthnasol eraill.

Pwyllgor Cynllunio
Am wybodaeth ynghylch amcanion y Pwyllgor Cynllunio. Gweler hefyd: Fy Nghais Cynllunio.

Pyllau
Gwybodaeth ynghylch pyllau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Gweler hefyd: Bioamrywiaeth.


Ph

 

R

 

Rh

Rheoli Adeiladu a Rheoliadau
Cyn adeiladu, addasu, ymestyn, newid deunydd neu addasu perfformiad diogelwch tân mewn unrhyw adeilad, mae'n bosibl y bydd angen i chi gael cymeradwyaeth neu gyngor cyn cychwyn ar y gwaith. Mae hyn fel arfer yn berthnasol i adeiladau'r sector preifat megis tai, swyddfeydd neu siopau. Am fanylion a gwybodaeth ffoniwch: 01978 292050 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Hefyd gweler: Rheoli Cynllunio.

Rheoli Adeiladu, Nodiadau Cyfarwyddyd
Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo cyfres o Nodiadau Cyfarwyddyd Rheoli Adeiladu sy'n anelu at esbonio gweithdrefnau'r rheoliadau adeiladu. Am wybodaeth ffoniwch: 01978 292050 neu e-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Rheoli Cynllunio
Ymdrin â cheisiadau cynllunio megis estyniadau tai, newid defnydd, datblygiad diwydiannol neu breswyl newydd, hysbysebion a thynnu mwynau. Hefyd yn ymchwilio i gwynion ynghylch tor cyfraith Rheoli Cynllunio. Ffôn: 01978 292017 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Rheoli Datblygu
Os ydych chi'n ystyried gwaith adeiladu newydd neu newid defnydd adeilad neu dir, gweler Rheoli Cynllunio am gyngor anffurfiol, ffôn: 01978 292017 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk. Gweler hefyd: Rheoli Adeiladu.

Rheoliadau Adeiladu, Gwneud cais am
Gwybodaeth ynghylch gwneud cais am reoliadau adeiladu.

Rhestr o Geisiadau Cynllunio Newydd
Mae'n rhestru'r ceisiadau cynllunio cyfredol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rhybudd Safle
Gweler Fy Nghais Cynllunio.

 

S

Safleoedd Bywyd Gwyllt
Am wybodaeth ynghylch safleoedd bywyd gwyllt, cysylltwch â Cynllunio Amgylchedd ar: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI)
Am wybodaeth neu gyngor ynghylch SSSI, ffoniwch: 01978 292019 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Sylwadau ar gais cynllunio
Rhaid i sylwadau fod yn ysgrifenedig a'u hanfon at y Prif Swyddog Cynllunio, Stryt Lampint, Blwch SP 1290, Wrecsam, LL11 1WL neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk a rhaid iddynt gyrraedd erbyn y dyddiad olaf - fel arfer 21 diwrnod wedi i'r rhybudd safle gael ei osod. Bydd yr holl lythyrau ar gael i unrhyw un eu darllen a rhaid i sylwadau fod yn berthnasol i faterion cynllunio.

 

T

Tai Amlbreswyliaeth (TA)
Gwybodaeth ynghylch Grantiau TA. Strategaethau tymor hir a blaenoriaethau ar gyfer TA. Gweler hefyd: Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 5.

Tai yng Ngefn Gwlad
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 13 am wybodaeth.

Tir Llygredig, Datblygu Safleoedd
Dyma un o gyfres o nodiadau cyfarwyddyd cynllunio lleol sy'n manylu ar bolisïau cynllunio lleol mewn perthynas â datblygu tir. Mae'n rhoi canllaw i'r wybodaeth atodol sydd ei hangen ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n cynnwys datblygu safleoedd a allent fod wedi eu llygru.

Tirlunio
Gweler Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 7 am wybodaeth.

Trosedd, Cynllunio i Atal
Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn amlygu polisïau cynlluniau datblygu mewn ffordd glir a chyson, sy'n cydnabod y gall cynllun amgylchedd corfforol ddylanwadu'n gadarnhaol ar ymddygiad. Gall cynllun dymunol, llawn dychymyg a dichonol helpu i leihau troseddu, gofidio am droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol i gyflawni amgylchedd diogelach ac o ansawdd uchel a gwelliant yn ansawdd bywyd trigolion.

 

Th

 

U

 

W

 

Y

Ymholiadau
Gellwch hefyd ffonio ar: 01978 298994 neu E-bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.

Ystadegau
Mae ein Hystadegydd yn gwneud dadansoddiad ystadegol ac ymchwil ar gyfer amryw o adrannau a strategaethau'r cyngor ynghyd â darparu gwybodaeth i'r cyhoedd, busnesau a myfyrwyr. Ffoniwch: 01978 292515 neu E-Bostiwch: planning@wrexham.gov.uk.