Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS)

Beth yw’r Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS)?

Mae'r cynllun ar waith o dan nawdd Llywodraeth Cymru er 2006 i gysoni trefniadau atgyfeirio pob cyngor a bwrdd iechyd o ran cyfleon i ymarfer.

Llywodraeth Cymru sy'n ariannu'r cynllun gan ei reoli ar y cyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yr awdurdodau lleol, lechyd Cyhoeddus Cymru a'r byrddau iechyd lleol. Mae'n targedu clientiaid allai ddatblygu afiechyd parhaol gan foi cyfleon iddyn nhw ymarfer dan oruchwyliaeth mewn rhaglen fagorol er eu hiechyd a'u lles. Ar gyfer pobl dros 17 oed nad ydyn nhw'n ymarfer yn aml ac sy'n dioddef â phrblemau iechyd mae'r cynllun. Ei ddiben yw rhoi cyfleon i ymarfer mewn modd difyr, buddiol a hwylus.

Beth yw cynnwys y Cynllun?

Mae amrywiaeth helaeth o weithgareddau mewn campfeydd a dosbarthiadau i gleifion fu'n ymwneud â rhaglenni adsefydlu. Byddwch chi'n cael manteisio ar amryw gyfleon fydd ar gael rhwng 16 a 48 wythnos yn ôl cyflwr eich iechyd.

Beth yw'r buddiannau?

Manteision i'r corff

 • Bydd y galon a'r ysgyfaint yn gryfach ac yn fwy effeithlon 
 • Bydd y cyhyrau'n gryfach 
 • Bydd y cymalau'n gryfach 
 • Mae modd lleddfu clefyd yr esgyrn brau 
 • Gallech chi golli braster a phwysau diangen 
 • Efallai y byddwch chi'n gallu ymlacio a chysgu'n haws 
 • Gweithredu'n well yn y byd 
 • Teimlo'n fwy effro ac egnïol 
 • Sefyll ac eistedd yn dda 
 • Helpu i gadw pwysedd y gwaed ar lefel ddiogel 
 • Helpu i osgoi clefyd y siwgr 
 • Helpu i osgoi ceulo yn y gwaed 
 • Helpu i barhau'n annibynnol yn hytrach na bod yn ddibynnol

Manteision i'r meddwl

Dyma rai sylwadau enghreifftiol:

 • "Rwy'n llai pryderus bellach." 
 • "Mae rhagor o hyder a hunan-barch gyda fi." 
 • "Mae gweithgareddau corfforol wedi fy helpu i roi'r gorau i ysmygu." 
 • "Fe ges i dipyn o amser rhydd trwy'r sesiynau ymarfer." 
 • "Mae fy ngwraig yn dweud fy mod yn llawer mwy hapusach." 
 • "Rwyf i wedi ysgwyddo rhagor o gyfrifoldeb am fy iechyd."

Manteision cymdeithasol

Dyma rai sylwadau enghreifftiol:

 • "Fe ges i gyfle i gwrdd â phobl gyda'r un pryderon a fi." 
 • "Rheswm da am adael y tŷ ac ymddiddori mewn rhywbeth newydd." 
 • "Cyfle i hel ffrindiau a mwynhau sgwrsio gyda nhw." 
 • "Rwy'n teimlo'n fwy heini a galla' i chwarae'n hirach gyda'r wyrion bellach."

Sut y gallaf gymryd rhan yn y Cynllun?

Os ydych chi dros 17 oed ac yn addas i ymuno â'r cynllun, a chithau o'r farn y byddwch chi'n elwa arno, dylech chi gysylltu â'ch meddyg, nyrs neu arbenigwr iechyd ynglŷn â chael eich atgyfeirio. Bydd y meddyg neu'r nyrs yn llenwi ffurflen atgyfeirio ac rhoi copi ichi.

Ble mae'r Cynllun yn cael ei gyflenwi?

Gall cleientiaid fynychu nifer o leoliadau yn Wrecsam er mwyn gwneud ymarfer corff ac yn eu plith mae:

 • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Byd Dŵr
 • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Queensway
 • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans
 • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun
 • Canolfan Adnoddau Gwersyllt
 • Parc Gwledig Dyfroedd Alyn
 • Craig Close Lounge (Y Waun)
 • Plas Telford
 • Age Connects North East Wales
 • Ruabon Village Hal
 • Ysgol Rhiwabon

Sioe Sleidiau

Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS)