Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Hwyl a ffitrwydd i'r teulu cyfan mewn lleoliad cyfleus yng nghanol tref Wrecsam.

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr Wrecsam yw'r brif Ganolfan Ddŵr a Gweithgareddau yn y dref sydd wedi'i leoli drws nesaf i'r Llys Ynadon, a gellir parcio yn y maes parcio talu ac arddangos mawr oddi ar Stryt Caer. Os ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i ni a bod gennych chi blant, gofynnwch iddynt chwilio am yr Estroniaid yn chwifio o ffenestri dwbl mawr yng nghefn yr adeilad, sydd yn weladwy wrth i chi ddynesu at Tesco a gyrru o amgylch yr ynys ar gyffordd Bodhyfryd a Ffordd Holt.

Oriau Agor

Cyfleusterau Dyfrol

Mae cynllun trawiadol y cyfleusterau dyfrol yn cynnwys pwll 25 metr, 6-lôn ar gyfer cystadleuaeth a digon o le i 300 o wylwyr eistedd. Yn ogystal â hyn, mae'r cyfleusterau yn cynnwys pyllau digwyddiadau, llithren 65 metr sydd yn wych i'r teulu, yn ogystal â phwll swigod i ymlacio ynddo a reid dŵr gwyllt i'r rhai mwy anturus.

Fe hoffem feddwl bod ein rhaglen o weithgareddau yr un mor drawiadol â'n cyfleuster. Rydym yn cynnig ystod lawn o wersi nofio o fabanod drwodd i oedolion nad ydynt yn nofio at safonau a gydnabyddir yn genedlaethol, dosbarthiadau aqua-ymarfer i gerddoriaeth, sesiynau i'r rhai 50+, sesiynau i'r teulu a Nosweithiau Sblash ac mae cyfleusterau ar gael i bobl sydd ag anableddau.

Ynghyd â chlwb nofio llwyddiannus, clwb nofio tanddwr a chlwb achub bywyd, dylai fod gan y pwll raglen sydd â rhywbeth at ddant pawb, ond os na, gadewch i ni wybod.

Ystafell Ffitrwydd Pur

Mae dros 40 o ddarn o offer cardiofasgwlaidd a gwrthiant o'r safon uchaf yn ein hystafell ffitrwydd, gyda chefnogaeth gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n dda ac sy'n barod i helpu. Mae croeso i bawb yn y cyfleuster sydd wedi'i aer dymheru, boed nhw'n ceisio colli pwysau, tynhau'r corff neu'n gwella o rywbeth mwy difrifol.

Ystafell Iechyd

Ffordd wych o ymlacio'r cyhyrau blinedig hynny a rhoi trefn ar eich enaid yn enwedig ar ôl bod yn ymarfer corff yn y gampfa neu mewn dosbarth ymarfer corff. Dewch â ffrind gyda chi neu dewch i ddianc rhag popeth mewn amgylchedd dymunol sydd â jacuzzi, sawna ac ystafell stêm.

Caffi Pur

Mae'r gwasanaeth gan ein tîm o arlwywyr yn werth ardderchog am arian a gallwch fod yn sicr ei ansawdd, ar ôl ennill safon ragorol o Hylendid Bwyd fel yr aseswyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru. P'un a ydych am gael byrbryd syml ar ôl sesiwn nofio, dosbarth ymarfer corff neu fod wrthi yn y gampfa, neu ddigwyddiad arbennig, megis parti pen-blwydd neu fwffe. Mae gennym amrywiaeth o fwyd sy'n addas ar gyfer y rhan fwyaf o gwsmeriaid. Mae'n staff yn fodlon ac yn brofiadol wrth ddiwallu eich anghenion.

Ni dderbynnir archebion bwyd yn y caffi llai na 45 munud cyn cau.

Caffi Pur - Oriau Agor

Dyddiadau Galâu

Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr Wrecsam yn bwll nofio rhanbarthol ag iddo gyfleusterau ar gyfer cystadlaethau cenedlaethol. Mae'r rhain yn cynnwys 300 o seddi mewn rhesi ar gyfer gwylwyr, amseru electronig, rhaffau rhwng lonydd i rwystro tonnau, cyfleusterau arlwyo gwych a phartneriaeth effeithlon rhwng Clwb Nofio Wrecsam a staff y pwll. Gyda'i gilydd, mae'r rhain i gyd a mwy yn golygu ein bod yn cynnal cystadlaethau ardderchog, sy'n helpu codi proffil tref Wrecsam a denu cwsmeriaid i'r ardal.

Dyddiadau Galâu 2016

Pyllau ar gau drwy'r dydd.