Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Partïon Pen-blwydd

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Gwybodaeth am gynnal partïon pen-blwydd yn un o'n Canolfannau Hamdden a Gweithgareddau.

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Y Waun

Sesiwn Hwyl (yn cynnwys detholiad o fflotiau, rafftiau a theganau aer bach)

 • Mae'r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer unrhyw ystod oedran.
 • Mae'n rhaid i nofwyr gwan neu unigolion sydd methu nofio wisgo bandiau braich nofio ac aros o fewn ardaloedd dynodedig y pwll.
 • Mae modd archebu ystafell barti, sydd yn cynnwys byrddau a chadeiriau ar ôl y sesiwn hwyl yn y pwll.
 • Mae'n rhaid i bartïon pen-blwydd gyflenwi eu bwyd a'u diod eu hanian.
 • Mae'r sesiwn yn cael ei oruchwylio gan ddau Achubwr Bywyd, a fydd yn rhoi sgwrs ynglŷn â diogelwch cyn i ddefnyddwyr fynd mewn i'r dŵr.

Tegan Gwynt Zigga Zagga

 • Tegan gwynt 20 medr o hyd sy’n cynnwys nifer o rwystrau
 • Addas ar gyfer pob oed hyd at 16 oed gan gynnwys nofwyr gwan / unigolion nad ydynt yn gallu nofio ac sydd angen gwisgo bandiau braich, ac yn gorfod efallai dod oddi ar y tegan hanner ffordd - yn ôl cyfarwyddyd yr achubwyr bywydau.
 • Mae ystafell barti gan gynnwys byrddau a chadeiriau hefyd ar gael i’w neilltuo yn dilyn y sesiwn hwyliog yn y pwll. Mae gofyn i bartïon ddarparu eu bwyd a’u diodydd eu hunain.
 • Bydd dau achubwr bywyd yn goruchwylio’r sesiwn, a byddant yn rhoi sgwrs am ddiogelwch, cyn i’r nofwyr fynd i mewn i’r pwll. Argymhellwn i un oedolyn fod yn y dŵr i gynorthwyo’r plant i ddringo ar y tegan gwynt.

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans

Mae’r pwll nofio ar gael ar gyfer archebion parti ar:

 • Dydd Gwener: 8.00pm – 9.00pm
 • Dydd Sadwrn: 1.30pm – 2.30pm a 3.00pm – 4.00pm
 • Dydd Sul: 1.30pm – 2.30pm a 3.00pm – 4.00pm

Caiff hyn ei ddosbarthu fel archebu preifat ac nid yw’r cyhoedd yn cael defnyddio’r pwll yn ystod y sesiwn hwn.

Mae’r Neuadd Chwaraeon ar gael ar gyfer bwyd ar ôl y parti, caiff 1 awr ei neilltuo a’r parti i ddarparu eu bwyd a diod eu hunain.

Rhwystr Dŵr

 • Ugain metr o offer pwmpiadwy.
 • Amrywiol rwystrau a sleidiau ar ei hyd.
 • Dechrau yn y pen bas a gorffen yn y pen dwfn.

Blaendal

 • Bydd angen talu blaendal o £20.00 nad oes modd ei ad-dalu wrth archebu parti.

Achubwyr

 • Bydd o leiaf ddau achubwr yn bresennol

Darpariaethau

 • Bydd cyflwyniad diogelwch yn cael ei roi cyn mynd i’r dŵr a bydd cymhorthion nofio ar gyfer y rhai sydd eu hangen.

Amodau Archebu

 • Nifer mwyaf yr ymdrochwyr mewn parti yw 30.
 • Cymhareb ar gyfer plant dan 8 = 1 oedolyn i 2 blentyn dan 8
 • Cymhareb ar gyfer plant dan 5 = 1 oedolyn i 1 plentyn dan 5

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Byd Dŵr

Awr o hwyl yn ystod sesiwn nofio cyhoeddus yn nyfroedd cynnes ac unigryw ein dŵr gwyllt, pwll swigod, llithren teiar 65 metr o hyd a chyfleusterau nofio.

Mae achubwyr bywyd i'w gweld o amgylch y pyllau, serch hynny, darllenwch yr amodau archebu ar gyfer gofynion iechyd a diogelwch.

Gallwch ddewis bwffe oer neu bryd poeth o'n ffreutur gwych i'w wneud yn achlysur i'w gofio.

Dewisiadau ar gyfer Parti

Mae pris parti pen-blwydd yn cynnwys nofio am 1 awr a bwyd – gallwch ddewis o 2 fwydlen, a bydd angen archebu'r fwydlen pan fyddwch chi'n trefnu.

Amodau Archebu

 • Y nifer isaf o blant a dderbynnir ar gyfer pob parti yw 10.
 • Rhaid rhoi gwybod am unrhyw newidiadau yn nifer y plant 24 awr cyn y parti.
 • Mae angen £15 o flaendal na ellir ei ad-dalu pan fyddwch yn trefnu, ynghyd â ffurflen archebu wedi'i llenwi.
 • Rhaid talu'r hyn sy'n weddill yn y ffreutur cyn i barti eich plentyn gychwyn ynghyd â chadarnhau eich archeb bwyd, os byddwch chi'n dewis Bwydlen 2.
 • Gellir cadw cacennau pen-blwydd yn y ffreutur nes bydd eu hangen.
 • Rhaid rhoi gwybod am unrhyw geisiadau diet arbennig o leiaf 24 awr cyn y parti.
 • Mae'r Ganolfan yn defnyddio'r gymhareb goruchwylio canlynol i sicrhau diogelwch plant:
  • 4 oed ac iau - 1 plentyn i 1 oedolyn
  • 4 -7 oed - 2 blentyn i 1 oedolyn
  • (NB – diffinnir oedolyn yn unigolyn cyfrifol dros 16 oed)
 • Ni chodir tâl ar unigolion sydd yn goruchwylio i fynd mewn i'r pwll nofio.
 • Rhaid cadw eiddo personol yn y loceri sy'n cael eu darparu yn ystod partïon nofio. Mae angen rhoi £1 ym mhob locer, a chaiff ei ddychwelyd pan fyddwch wedi gorffen.