Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 8 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Wythnos Fawr Arbed Ynni

Poeni am filiau ynni uwch? Mae cymorth wrth law - Holwch-Newisiwch-Arbedwch.

Lleoedd: Wrexham Library, Wrexham
Dyddiad: 24/01/2018
Amseroedd: 10am - 12.30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Rebecca ar 01978 358526 neu ebost ebd.wrexhamcab.gmail.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11495

Llwyddo gyda SEO

Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes! Nid yw 75% o ddefnyddwyr fyth yn mynd heibio tudalen gyntaf canlyniadau chwilio. Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i'ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio. Bydd y gweithdy hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r ffordd mae peiriannau chwilio yn graddio eich tudalennau gwe, pam mae hi mor bwysig i chi ddefnyddio arferion gorau SEO, a sut i weithredu cynllun SEO gan ddefnyddio technegau ar y dudalen ac oddi arni. Byddwch yn dysgu: •Sut mae peiriannau chwilio yn graddio eich gwefan •Offer sylfaenol i fonitro a gwella eich gweithgareddau SEO •Sut i nodi geiriau allweddol/ymadroddion gorau ar gyfer eich busnes •Sut i greu cynllun gweithredu SEO a strategaeth hirdymor •Awgrymiadau a thechnegau effeithiol ynghylch gwella eich SEO •Sut i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Lleoedd: The Atrium Suite, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 25/01/2018
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-seo/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11444

Darbodys ac yr Amgylchedd; Beth yw Darbodys ac pam ddylwn cysidro dysgu mwy amdanddo?

Darbodys ac yr Amgylchedd; Beth yw Darbodys ac pam ddylwn cysidro dysgu mwy amdanddo? Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol i chi o'r offer sydd ar gael i ymarferydd Darbodys a sut y gellir defnyddio'r offer hyn mewn unrhyw leoliad i nodi materion a darparu atebion addas a all helpu i arwain cynhyrchiant a lleihau costau. Mae Darbodys yn boblogaidd iawn ymhlith cynhyrchu a gweithgynhyrchu, ond ar y gweithdy yma byddwch hefyd yn dysgu sut y gall ddod â manteision i leoliad swyddfa mwy traddodiadol. Byddwch hefyd yn dysgu sut y gall technegau Darbodys pan gaiff eu cymhwyso efo arferion amgylcheddol cadarnhaol gael canlyniadau buddiol o ran effeithlonrwydd, gwella elw, gan ddangos cyfrifoldeb cymdeithasol da a gall helpu unrhyw dîm rheoli i ddeall y prosesau y maent yn eu rheoli, yr effaith sydd ganddynt ac ffyrdd syml o newid sy'n cael ei gefnogi gan ymchwiliad trylwyr a dadansoddiad o'r broblem. Gweithdy blas yw hwn, lle byddwch chi'n dysgu pa offer sydd ar gael i'r ymarferydd Darbodys sy'n dymuno gwneud dewisiadau amgylcheddol cadarnhaol, fodd bynnag, nid yw wedi'i fwriadu ar gyfer rhywun sydd eisoes wedi'i sefydlu technegau rheoli Darbodys neu 6Sigma.

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 09:30 - 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/lean-and-the-environment-what-is-lean-and-why-should-i-consider-learning-more/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11446

Cyngerdd Grand Gala i helpu Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae Kieron-Connor Valentine yn cyflwyno Cyngerdd Grand Gala i helpu Ysbyty Maelor Wrecsam. Cynhelir y cyngerdd yng Nghapel Bethel, Ponciau, Wrecsam ar Ionawr 26ain am 7pm. Prisir pob tocyn o £ 4. Mae'r gweithredoedd yn cynnwys Erin Fflur, Ysgol I.D. Hooson, Côr Sir Wrecsam, Cor Daw a'r dawnssiwr stryd Tom Hughes-Lloyd.

Lleoedd: Capel Bethel Chapel, Ponciau, Wrexham
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Kieron-Connor Valentine ar 07715270831 neu ebost kieronconnor@hotmail.co.uk

Swyddfa Bocs: 07715270831

Pris Tocyn: £4

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11493

Diwrnod Cofio'd Holocost 2018

Thema eleni yw 'The Power of Words', gyda hyn mewn golwg, yr ydym yn dod ag arweinwyr cymunedol at ei gilydd fel Maer Wrecsam, y Cynghorydd John Pritchard, yr Esgob Peter Brignall, Eric Ngalle Charles, bardd o Camerwn sydd wedi cymryd lloches ac ysbrydoliaeth yng Nghymru, Kate Hutchinson, siaradwr LGBT. Bydd y ddau areithiau olaf yn cael eu cywasgu i farddoniaeth gan bobl leol Voicebox, Peter Rogers a Natasha Borton. Yn ystod y bore bydd cyfle i weld arddangosfa, sy'n cynnwys gwybodaeth am yr Holocost a'r genocidau dilynol, ochr yn ochr ag ysgrifennu creadigol gan fyfyrwyr Prifysgol Glyndwr, a chyfle i oleuo cannwyll yn cofio'r rhai a gollodd eu bywydau a hefyd yn cymryd rhan yn y dau funud tawelwch. Gwahoddir gwesteion i fwyta gyda'i gilydd ar ôl y digwyddiad, o luniaeth ysgafn a ysbrydolir gan y gwledydd a'r diwylliannau a erlid yn ystod yr Holocost.

Lleoedd: Wrexham Memorial Hall, Bodhyfryd, Wrexham, LL12 7AG
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 10am - 12pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Natasha Borton ar 01978 312556 neu ebost natasha.borton@avow.org

Swyddfa Bocs: 01978 312556 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/holocaust-memorial-day-the-power-of-words-tickets-41333005131 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11470

Cymhorthfa Cyllid Busnes galw heibio

Ydych chi’n bwriadu tyfu eich busnes? Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnal cymhorthfa galw heibio 'Tyfu eich busnes' o 9 – 5yp ar yr 31ain o Ionawr yn ‘Llyfrgell Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 1AU’ Mae Anna Bowen, ein Swyddog Buddsoddi lleol yng Ngogledd Cymru, yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau mae hi'n gweithio â nhw yn sicrhau'r arian sydd ei angen arnynt i dyfu ac i ddatgloi cyfalaf ychwanegol trwy weithio gyda'ch banc neu gynghorwyr eraill. Dewch i siarad gydag Anna am eich busnes a'ch cynlluniau. Gall busnesau Wrecsam wneud cais am fenthyciadau o £1,000 a mwy gan Fanc Datblygu Cymru (BDC) a all gael eu defnyddio i ddechrau neu ehangu busnes, i brynu offer neu stoc newydd neu hyd yn oed i brynu busnes. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at emily.wood@bancdatblygu.cymru i archebu sesiwn 30 mun. Neu fel arall rhowch alwad iddi ar 029 2033 8110

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 31/01/2018
Amseroedd: 30 minute slots from 9:00am – 5:00 pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Emily Wood ar 02920 338 110 neu ebost emily.wood@developmentbank.wales

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11441

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 22/01/2018 i 27/01/2018
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11117

Sesinau Chwarae a Iaith Chatterbox

Hwyl ar gyfer teuludedd: cael hwyl, rhannu storiau, sgwrsid a chwarae, canu caneuon

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/01/2017 i 31/01/2018
Amseroedd: Every Wednesday (term time only) 10-11.15am

Addas ar gyfer Parents and children from birth to 3

Cyswllt Language and play team or Gwersyllt Library ar 01978751589 or 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10626