Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 91 digwyddiadau.

Cymhorthfa Rheolaeth Ariannol

Mae cynllunio a rheoli eich cyllid yn hanfodol ar gyfer pob busnes. Bydd cymhorthfa rheolaeth ariannol yn darparu busnesau gyda’r cyfle i werthuso sut y mae eu busnes yn perfformio, gan ddynodi meysydd i’w gwella a thrafod cynlluniau at y dyfodol. Yn ogystal â chael golwg gyffredinol ar sefyllfa ariannol bresenol a defnyddio cyfrifon i adnabod opsiynau ariannol posib, bydd y cynghorydd hefyd yn helpu i ddynodi meysydd lle gellid gwella a thrafod unrhyw gynlluniau at y dyfodol i gryfhau hyfywedd y busnes. Bydd cymhorthfa rheolaeth ariannol yn darparu cyfle i drafod a derbyn arweiniad ar: -Opsiynau ar gyfer unrhyw fuddsoddiadau yn y dyfodol -Buddsoddiadau oddi ar y fferm -Strategaethau bancio -Llif ariannol a chyllideb flynyddol -Cynlluniau pensiwn Mae ffermwyr yn cael eu hannog i ddod a gwybodaeth i’r cymorthfeydd sy’n cynnig golwg fanwl ar y busnes, fel cyfrifon tair blynedd ac unrhyw fanylion ynglyn â buddsoddiadau a phensiynau os yn berthnasol.

Lleoedd: Ystafell Gyfarfod 1, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 23/01/2018
Amseroedd: 09:00 - 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Farming Connect ar 0845 6000 813 neu ebost farmingconnect@menterabusnes.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/financial-management-surgery--1/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11445

Wythnos Fawr Arbed Ynni

Poeni am filiau ynni uwch? Mae cymorth wrth law - Holwch-Newisiwch-Arbedwch.

Lleoedd: Wrexham Library, Wrexham
Dyddiad: 24/01/2018
Amseroedd: 10am - 12.30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Rebecca ar 01978 358526 neu ebost ebd.wrexhamcab.gmail.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11495

Llwyddo gyda SEO

Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes! Nid yw 75% o ddefnyddwyr fyth yn mynd heibio tudalen gyntaf canlyniadau chwilio. Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i'ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio. Bydd y gweithdy hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r ffordd mae peiriannau chwilio yn graddio eich tudalennau gwe, pam mae hi mor bwysig i chi ddefnyddio arferion gorau SEO, a sut i weithredu cynllun SEO gan ddefnyddio technegau ar y dudalen ac oddi arni. Byddwch yn dysgu: •Sut mae peiriannau chwilio yn graddio eich gwefan •Offer sylfaenol i fonitro a gwella eich gweithgareddau SEO •Sut i nodi geiriau allweddol/ymadroddion gorau ar gyfer eich busnes •Sut i greu cynllun gweithredu SEO a strategaeth hirdymor •Awgrymiadau a thechnegau effeithiol ynghylch gwella eich SEO •Sut i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Lleoedd: The Atrium Suite, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 25/01/2018
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-seo/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11444

Darbodys ac yr Amgylchedd; Beth yw Darbodys ac pam ddylwn cysidro dysgu mwy amdanddo?

Darbodys ac yr Amgylchedd; Beth yw Darbodys ac pam ddylwn cysidro dysgu mwy amdanddo? Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol i chi o'r offer sydd ar gael i ymarferydd Darbodys a sut y gellir defnyddio'r offer hyn mewn unrhyw leoliad i nodi materion a darparu atebion addas a all helpu i arwain cynhyrchiant a lleihau costau. Mae Darbodys yn boblogaidd iawn ymhlith cynhyrchu a gweithgynhyrchu, ond ar y gweithdy yma byddwch hefyd yn dysgu sut y gall ddod â manteision i leoliad swyddfa mwy traddodiadol. Byddwch hefyd yn dysgu sut y gall technegau Darbodys pan gaiff eu cymhwyso efo arferion amgylcheddol cadarnhaol gael canlyniadau buddiol o ran effeithlonrwydd, gwella elw, gan ddangos cyfrifoldeb cymdeithasol da a gall helpu unrhyw dîm rheoli i ddeall y prosesau y maent yn eu rheoli, yr effaith sydd ganddynt ac ffyrdd syml o newid sy'n cael ei gefnogi gan ymchwiliad trylwyr a dadansoddiad o'r broblem. Gweithdy blas yw hwn, lle byddwch chi'n dysgu pa offer sydd ar gael i'r ymarferydd Darbodys sy'n dymuno gwneud dewisiadau amgylcheddol cadarnhaol, fodd bynnag, nid yw wedi'i fwriadu ar gyfer rhywun sydd eisoes wedi'i sefydlu technegau rheoli Darbodys neu 6Sigma.

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 09:30 - 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/lean-and-the-environment-what-is-lean-and-why-should-i-consider-learning-more/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11446

Cyngerdd Grand Gala i helpu Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae Kieron-Connor Valentine yn cyflwyno Cyngerdd Grand Gala i helpu Ysbyty Maelor Wrecsam. Cynhelir y cyngerdd yng Nghapel Bethel, Ponciau, Wrecsam ar Ionawr 26ain am 7pm. Prisir pob tocyn o £ 4. Mae'r gweithredoedd yn cynnwys Erin Fflur, Ysgol I.D. Hooson, Côr Sir Wrecsam, Cor Daw a'r dawnssiwr stryd Tom Hughes-Lloyd.

Lleoedd: Capel Bethel Chapel, Ponciau, Wrexham
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Kieron-Connor Valentine ar 07715270831 neu ebost kieronconnor@hotmail.co.uk

Swyddfa Bocs: 07715270831

Pris Tocyn: £4

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11493

Diwrnod Cofio'd Holocost 2018

Thema eleni yw 'The Power of Words', gyda hyn mewn golwg, yr ydym yn dod ag arweinwyr cymunedol at ei gilydd fel Maer Wrecsam, y Cynghorydd John Pritchard, yr Esgob Peter Brignall, Eric Ngalle Charles, bardd o Camerwn sydd wedi cymryd lloches ac ysbrydoliaeth yng Nghymru, Kate Hutchinson, siaradwr LGBT. Bydd y ddau areithiau olaf yn cael eu cywasgu i farddoniaeth gan bobl leol Voicebox, Peter Rogers a Natasha Borton. Yn ystod y bore bydd cyfle i weld arddangosfa, sy'n cynnwys gwybodaeth am yr Holocost a'r genocidau dilynol, ochr yn ochr ag ysgrifennu creadigol gan fyfyrwyr Prifysgol Glyndwr, a chyfle i oleuo cannwyll yn cofio'r rhai a gollodd eu bywydau a hefyd yn cymryd rhan yn y dau funud tawelwch. Gwahoddir gwesteion i fwyta gyda'i gilydd ar ôl y digwyddiad, o luniaeth ysgafn a ysbrydolir gan y gwledydd a'r diwylliannau a erlid yn ystod yr Holocost.

Lleoedd: Wrexham Memorial Hall, Bodhyfryd, Wrexham, LL12 7AG
Dyddiad: 26/01/2018
Amseroedd: 10am - 12pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Natasha Borton ar 01978 312556 neu ebost natasha.borton@avow.org

Swyddfa Bocs: 01978 312556 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/holocaust-memorial-day-the-power-of-words-tickets-41333005131 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11470

Cymhorthfa Cyllid Busnes galw heibio

Ydych chi’n bwriadu tyfu eich busnes? Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnal cymhorthfa galw heibio 'Tyfu eich busnes' o 9 – 5yp ar yr 31ain o Ionawr yn ‘Llyfrgell Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 1AU’ Mae Anna Bowen, ein Swyddog Buddsoddi lleol yng Ngogledd Cymru, yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau mae hi'n gweithio â nhw yn sicrhau'r arian sydd ei angen arnynt i dyfu ac i ddatgloi cyfalaf ychwanegol trwy weithio gyda'ch banc neu gynghorwyr eraill. Dewch i siarad gydag Anna am eich busnes a'ch cynlluniau. Gall busnesau Wrecsam wneud cais am fenthyciadau o £1,000 a mwy gan Fanc Datblygu Cymru (BDC) a all gael eu defnyddio i ddechrau neu ehangu busnes, i brynu offer neu stoc newydd neu hyd yn oed i brynu busnes. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at emily.wood@bancdatblygu.cymru i archebu sesiwn 30 mun. Neu fel arall rhowch alwad iddi ar 029 2033 8110

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 31/01/2018
Amseroedd: 30 minute slots from 9:00am – 5:00 pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Emily Wood ar 02920 338 110 neu ebost emily.wood@developmentbank.wales

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11441

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 01/02/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11502

Noson Llyfrau Harry Potter

Annwyl Ddarllenydd, Rydym yn falch o’ch hysbysu eich bod wedi cael eich gwahodd i Noson Llyfrau Harry Potter! Nos Iau 1 Chwefror 2018 3-6pm yn Llyfrgell Wrecsam Dewch i weld cwt Hagrid! Enillwch eich ffon hud eich hun. Dewch i ganfod beth yw’ch enw dewin ac ym mha dy Hogwarts ydych chi’n perthyn. Bydd stondin Waterstones yn gwerthu nwyddau Harry Potter. Darlleniadau o lyfrau Harry Potter. Llawer o weithgareddau a cwisiau Harry Potter. Croeso i bawb! Rhaid i oedolyn fod gyda phlant dan 8 oed.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 01/02/2018
Amseroedd: 3-6pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292090 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11472

Ty Mawr – Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btineternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 07/02/2018
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin on 01978711941 or email

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11475

Parc Acton - Glanhau'r Gymuned

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 08/02/2018
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11476

Digwyddiad Brecwast a Rhwydweithio Cyfeillgar

Dewch i gael blas ar yr hyn y mae Delyn Safety UK yn ymwneud â brecwast cyfeillgar a'r cyfle i drafod unrhyw faterion Iechyd a Diogelwch sydd gennych. Agenda: * Cyfleusterau brecwast a rhwydweithio, * Cwrdd â'r tîm yma yn Delyn, * Blasu Iechyd a Diogelwch, * Cymorth Cyntaf, * Diogelwch Tân * Cwestiynau ac Achosion ar faterion Iechyd a Diogelwch sydd gennych. Bydd Rolliau Bacon, Te, coffi a sudd ffrwythau yn cael eu darparu. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion dietegol arbennig.

Lleoedd: Delyn Safety UK, 6 Queens Lane, Bromfield Industrial Estate, Mold CH7 1JR
Dyddiad: 08/02/2018
Amseroedd: 8:00am – 10:00am

Addas ar gyfer

Cyswllt Delyn Safety ar neu ebost info@delynsafety.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/complimentary-breakfast-and-networking-event-tickets-41867980256 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11510

Fe'ch gwahoddir i Rhwydwaith Amgylchedd Busnes Wrecsam

Dewch draw i’r digwyddiad rhwydweithio agoriadol gyda Thîm Busnes a Buddsoddiad Cyngor Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. • Cyfle i glywed gan un o amgylcheddwyr annibynnol mwyaf blaenllaw Prydain – yr Athro Chris Baines • Cyfle i wybod am Gynllun Tirluniau Byw Stad Ddiwydiannol Wrecsam • Rhwydweithio gyda chydweithwyr o bob rhan o’r Sir a’r tu hwnt • Ymweld â’r arddangoswyr i weld y ddeddfwriaeth ddiweddaraf a phynciau llosg presennol • Cymryd y cyfle i gyfrannu at gynllunio digwyddiadau yn y dyfodol Darperir lluniaeth a chinio. Ateber erbyn dydd Gwener 19 Ionawr i business@wrexham.gov.uk Rhif Ffôn: 01978 667000 #RhABWrecsam CYSYLLTWCH Â NI OS OES GENNYCH DDIDDORDEB MEWN CAEL STONDIN ARDDANGOS Rhaglen y Digwyddiad 09:30 Cofrestru, coffi a rhwydweithio 10:00 Cyflwyniad - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 10:10 Yr Athro Chris Baines 10:45 Sarah Dandy (NHS Forest/ Canolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy) 11:20 Lluniaeth a Rhwydweithio 11:50 Jonny Hulson Cynllun Tirwedd Fyw Stad Ddiwydiannol Wrecsam 12:15 Kieran Foody – Rheoli Amgylcheddol yn Rowan Foods, Wrecsam 12:30 Ed Lawrence (yr Unol Daleithiau) - Cefnogi busnesau i ddiogelu ansawdd dwr 13:00 Cinio a Rhwydweithio 14:00 Diwedd

Lleoedd: The Atrium, Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9XT
Dyddiad: 09/02/2018
Amseroedd: 9.30am – 2.00pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Wrexham Councils Business and Investment Team ar 01978 667000 neu ebost business@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11463

Amgueddfa Anniben

Sesiwn grefft alw heibio yn arbennig ar gyfer rhai dan 3 oed Crëwch brint pili-pala i fynd adref gyda chi £1.50 fesul babi / plentyn bach

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 12/02/2018
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3years

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11411

Creu a Chymryd

Crëwch eich pryf bwystfilaidd eich hun yn ei sesiwn grefftau ymarferol i deuluoedd Nid oes angen archebu lle, dim ond dod draw! £1.50 fesul crefft.

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham, LL111 RB
Dyddiad: 13/02/2018
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer Families

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11412

Diwrnod Gwirfoddolwyr - Melin Nant

Helpwch i dacluso Melin Nant

Lleoedd: Nant Mill
Dyddiad: 13/02/2018
Amseroedd: 10am-12.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11477

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 13/02/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11451

Dyfroedd Alun – Bwydo’r Adar

Gwnewch fwyd adar i’r adar gaeaf llwglyd.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 14/02/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11478

Ty Mawr – Hosan wynt a Rhubanau

Mwynhewch y tywydd ac edrychwch i ba gyfeiriad mae'r gwynt yn chwythu gyda'ch hosan wynt.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 15/02/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11479

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 15/02/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11503

Ffair Briodas

Os ydych chi'n priodi neu'n gwybod rhywun sydd, yna edrychwch ddim ymhellach. Ddydd Sul 18fed o Chwefror rhwng 11am a 3pm byddwn yn cynnal ein Ffair briodas gyda chamfa fyw, Gweithio mewn partneriaeth â digwyddiadau EKA.

Lleoedd: Ramada Plaza Wrexham, Ellice Way, Wrexham, LL13 7YH
Dyddiad: 18/02/2018
Amseroedd: 11am - 3pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Abi Price ar 01978291400 neu ebost abi.price@ramadaplazawrexham.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11474

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 22/02/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11504

"Gweithdy straen yn y gweithle - sut i wella lles staff?"

Canys pwy? Mae gweithwyr proffesiynol AD, Rheolwyr, Cynghorwyr Iechyd Galwedigaethol sy'n dymuno cadw eu gweithlu'n iach, yn dda ac yn gynhyrchiol Beth fyddwch chi'n ei ddysgu? Byddwch yn dysgu sut i gynyddu cynhyrchiant a pherfformiad cyffredinol trwy wella lles staff, iechyd meddwl a lefelau straen yn y gweithle. Byddwn hefyd yn edrych ar sut y gallwch eu rhoi ar waith yn eich

Lleoedd: Glyndwr University
Dyddiad: 28/02/2018
Amseroedd: 1pm - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Sasha Kenney ar 07841 261 582 neu ebost sasha@fitphilosophy.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/workplace-stress-how-to-improve-staff-wellbeing-tickets-41945094908?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £54

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11501

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 08/03/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11505

Glanhau Dyffryn Moss – Spring Valley

Cyfarfod yn y maes chwarae wrth y llyn. Dewch a menyg os gwelwch yn dda.

Lleoedd: Moss Valley
Dyddiad: 11/03/2018
Amseroedd: 10.00pm – 1.00pm.

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11480

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 13/03/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11452

Diwrnod Gwirfoddolwyr - Melin Nant

Helpwch i dacluso Melin Nant

Lleoedd: Nant Mill
Dyddiad: 13/03/2018
Amseroedd: 10.00pm – 12.00pm.

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11481

Parc Acton - Glanhau'r Gymuned

Helpwch i dacluso'r parc.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 15/03/2018
Amseroedd: 10.00pm – 12.00pm.

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11482

Ty Mawr – Dosbarth Crefft – Ffelt

Gwnewch luniau hyfryd gyda chnu dafad. Darperir yr holl ddeunyddiau. 11 am- 4pm 16+ £25 y person. I archebu lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com os gwelwch yn dda neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 17/03/2018
Amseroedd: 11am-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £25 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11483

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 22/03/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11506

Parc Bellevue – Helfa Cwningen y Pasg

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac a gwella’r sgiliau sydd gennych eisoes. 10.00am – 3.00pm Oed 7+ £7.50 Lleoedd cyfyngedig, ffoniwch 01978 844028 i archebu lle ymlaen llaw os gwelwch yn dda

Lleoedd: Ponciau Banks
Dyddiad: 26/03/2018
Amseroedd: 10.00-3.00pm

Addas ar gyfer Age 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11484

Parc Bellevue – Helfa Cwningen y Pasg

Cyfarfod wrth safle’r seindorf Rhoddion i Gyfeillion Parc Bellevue

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 27/03/2018
Amseroedd: 10.00-12.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Donations to Friends of Bellevue Park

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11485

Melin y Nant – Crefftau’r Pasg

yn ogystal â Tombola/gemau bachu hwyaden wedi eu cefnogi gan Gyfeillion Melin Nant Gwnewch grefftau gwych ar gyfer y Pasg

Lleoedd: Nant Mill
Dyddiad: 27/03/2018
Amseroedd: 1.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11486

Glanhau’r Gymuned

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod ym mynedfa’r parc - Cwm Glas (LL14 2AD).

Lleoedd: Stryt Las Park
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.cov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11487

Llwybr y Pasg

Dilynwch y llwybr i ennill gwobr. Llwybr galw heibio yn para tua 1 awr.

Lleoedd: Stryt Las Park
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 10.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.cov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11488

- Llwybr y Pasg

Dilynwch y llwybr i ennill gwobr. Llwybr galw heibio yn para tua 1 awr.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 10.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11489

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cwrdd wrth safle’r seindorf am chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11490

EASTER PANTOMIME - BEAUTY AND THE BEAST

Come and enjoy an Easter Pantomime for all of the family!

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: Doors: 13.30PM

Addas ar gyfer Family Pantomime - All Welcome

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329720/easter-pantomime-beauty-and-the-beast-william-aston-hall-wrexham-2018-03-28-13-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20-£18

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11341

EASTER PANTOMIME - BEAUTY AND THE BEAST

Come and enjoy an Easter Pantomime for all of the family!

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: Doors Open: 17.30PM

Addas ar gyfer Family Pantomime - All Welcome

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329719/easter-pantomime-beauty-and-the-beast-william-aston-hall-wrexham-2018-03-28-17-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20-£18

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11342

Parc Acton - Llwybr Wyau Pasg

Llwybr hwyliog o amgylch y parc.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 29/03/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11491

Hetiau Pasg a Choronauh

Hetiau Pasg a Choronau

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 29/03/2018
Amseroedd: 1.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11492

Llwybry Pasg

Galwch heibio i ddatrys y cliwiau i ganfod eich ffordd o amgylch y llwybr.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 01/04/2018
Amseroedd: 11-3.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Country Parks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11496

Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cwrdd wrth safle’r seindorf am chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 04/04/2018
Amseroedd: 1-3.00pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Country Parks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11497

Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btinternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 04/04/2018
Amseroedd: 1-4.00pm

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt Country Parks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin on 01978711941 or email

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11498

Llwybr y Pasg

Archwiliwch y parc ar y daith hon fydd yn llawn hwyl

Lleoedd: Ponciau Banks
Dyddiad: 04/04/2018
Amseroedd: 1.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Country Parks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Donations

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11499

Blodau’r Gwanwyn.

Gwnewch flodau gwanwyn hardd o bapur.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 05/04/2018
Amseroedd: 1.30pm-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Country Park ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11500

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 05/04/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11507

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 10/04/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11453

The Magic of Motown

The Magic of Motown Celebrating the sound of a generation Music fans are invited to the biggest party of the year as the unstoppable Magic of Motown show steams into town! Seen by over a million people, it's no surprise that the show is one of the biggest success stories in British theatre history, even performing for Her Majesty the Queen, as special guests at the Royal Variety Performance. Prepare yourself for 40 back-to-back classic Motown hits, glittering costume changes, dazzling dance moves and outstanding musicianship in this explosive concert experience. Celebrate the sound of a generation as the timeless music of Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Martha Reeves, Jackson 5, Smokey Robinson and more, are sensationally recreated for you by an exceptionally talented cast and band. This breath-taking concert spectacular takes you on a musical journey through all your favourite songs, including: Ain’t No Mountain, Signed Sealed Delivered, Grapevine, Get Ready, Dancing In The Streets, My Girl, Blame It On The Boogie, Uptight, Endless Love, My Cherie Amor, All Night Long, Heatwave and many, many more.

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 14/04/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer Age Restriction: Under 14's must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329773/the-magic-of-motown-celebrating-the-sound-of-a-generation-william-aston-hall-wrexham-2018-04-14-19-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £23.50- £21.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11340

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 19/04/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11508

Remembering Fred

REMEMBERING FRED Strictly Come Dancing stars Aljaz Skorjanec and Janette Manrara’s new theatre show ‘Remembering Fred’. Remembering Fred is an evening of song and dance celebrating the legacy of Hollywood icon Fred Astaire. Backed by a full supporting cast of dancers, live band and singers, the 2018 Remembering Fred tour will feature new songs, new dances and a new look. Aljaz and Janette commented: “We are so thrilled that there is a demand for another tour. We have loved working hard preparing for this year, so to be able to go it again for 2018 is incredible.”

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 26/04/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer Under 14s must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13325618/remembering-fred-william-aston-hall-wrexham-2018-04-26-19-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £42.50 - £82.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11344

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 08/05/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11454

Gwyl Prosecco Gogledd Cymru

Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno Gwyl Prosecco Gogledd Cymru! Gyda dros 40 o fathau o Gogosau Prosecco, Spumante, Cava, Brut, Champagne & Prosecco, dyma'r wyl olaf i gariadon Prosecco !! Yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 19 Mai 2018 @ lleoliad hyfryd Stad Brynkinalt yn Wrecsam, mae'r wyl hon yn siwr o daclo'r blagur blas hynny gyda cherddoriaeth Eidalaidd Street Food, Prosecco a Fizz a LIVE!

Mae dwy sesiwn i ddewis ohono!

12pm tan 5pm
6pm tan 11pm

Tocynnau AR SAWCH NAWR! https: //www.walesproseccofestival.co.uk/

ARCHEBWCH NAWR! CYFYNGEDIG AR GAEL! V.P. tocynnau ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Ni fydd unrhyw docynnau ar gael ar y noson wrth i chi ddigwydd y digwyddiad hwn! Dim ond i brynu tocynnau trwy ein gwefan https://www.walesproseccofestival.co.uk/ neu drwy ein tocyn swyddogol Tocynnau Gigantic!

PROSECCO | CERDDORWYD BYW | BWYD ITALIANOL!

Lleoedd: Brynkinalt Estate, Chirk, Wrexham LL14 5NS
Dyddiad: 19/05/2018
Amseroedd: 12pm until 11pm

Addas ar gyfer Strictly 18+

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960196090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.walesproseccofestival.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: General £15; VIP Table of 10 £250

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11436

Joe Lycett: I’m About To Lose Control And I Think Joe Lycett

GU Proudly Presents Joe Lycett: I’m About To Lose Control And I Think Joe Lycett Pop in and see Joe Lycett on his brand new stand-up tour, where he’ll be sharing jokes, paintings and some of the pathetic internet trolling he’s been up to recently. As seen on 8 Out Of 10 Cats Does Countdown, QI and The Royal Variety Performance. ‘A man who makes funny seem easy’ (Guardian). ‘If you want to bet on the next mainstream stand-up star put your shirt on Joe Lycett’ (Evening Standard). ‘Effortlessly funny’ (Time Out). ‘Did you sing a number?’ (Prince Charles after The Royal Variety Performance). joelycettcomedy.co.uk @joelycett

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 01/06/2018
Amseroedd: Doors: 7.30PM

Addas ar gyfer 15+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329126/joe-lycett-im-about-to-lose-control-and-i-think-joe-lycett-william-aston-hall-wrexham-2018-06-01-20-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11343

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 12/06/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11455

Jason Manford: Muddle Class

TICKETS ON SALE FRIDAY 13th OCTOBER Phil McIntyre Entertainments, by arrangement with Lisa Thomas Management proudly presents Jason Manford: Muddle Class He’s back! It’s been a busy few years for Jason since his last smash-hit stand up show but fans of his Absolute Radio show will know this nationally acclaimed comedian hasn’t changed a bit. ‘Muddle Class’ promises to feature a wealth of new material about Jason growing up ‘working class’ then finding, over the years, that part of him has become ‘middle class’ – causing much confusion! Delivered with Jason’s amiable charm and captivating wit, this is a show not to be missed. Jason said: “Somebody said to me on my Facebook fan page, ‘it’s been ages since you’ve toured’. I thought ‘no way, it was last year wasn’t it? Anyway, long story short, they were right, it was years ago! I just got fooled cos I’ve been on tour doing musicals and the last tour is repeated on Dave ja Vu 13 times a day! So I’ve been putting some stuff together, looking at my life and how it’s changed over the years, how the world has changed and how my parents haven’t changed a bit! It’s going to be a great tour and I can’t wait to see you there.” ‘8 out of 10 Cats’ (Channel 4), ‘The Nightly Show’ (ITV1), ‘Sunday Night at the Palladium’ (ITV1), ‘Live at the Apollo’ (BBC One), ‘Have I Got News For You’, (BBC One), QI (BBC Two) and ‘The Royal Variety Performance’ (ITV1) have all helped establish Jason as a nationally known comic. jasonmanford.com @JasonManford

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 07/07/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer All ages 13+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/event/unavailable/13329813/jason-manford-muddle-class-william-aston-hall-wrexham-2018-07-07-19-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11338

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 10/07/2018
Amseroedd: 5:00pm -6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11456

Jason Manford: Muddle Class

TICKETS ON SALE FRIDAY 13TH OCTOBER Phil McIntyre Entertainments, by arrangement with Lisa Thomas Management proudly presents Jason Manford: Muddle Class He’s back! It’s been a busy few years for Jason since his last smash-hit stand up show but fans of his Absolute Radio show will know this nationally acclaimed comedian hasn’t changed a bit. ‘Muddle Class’ promises to feature a wealth of new material about Jason growing up ‘working class’ then finding, over the years, that part of him has become ‘middle class’ – causing much confusion! Delivered with Jason’s amiable charm and captivating wit, this is a show not to be missed. Jason said: “Somebody said to me on my Facebook fan page, ‘it’s been ages since you’ve toured’. I thought ‘no way, it was last year wasn’t it? Anyway, long story short, they were right, it was years ago! I just got fooled cos I’ve been on tour doing musicals and the last tour is repeated on Dave ja Vu 13 times a day! So I’ve been putting some stuff together, looking at my life and how it’s changed over the years, how the world has changed and how my parents haven’t changed a bit! It’s going to be a great tour and I can’t wait to see you there.” ‘8 out of 10 Cats’ (Channel 4), ‘The Nightly Show’ (ITV1), ‘Sunday Night at the Palladium’ (ITV1), ‘Live at the Apollo’ (BBC One), ‘Have I Got News For You’, (BBC One), QI (BBC Two) and ‘The Royal Variety Performance’ (ITV1) have all helped establish Jason as a nationally known comic. jasonmanford.com @JasonManford

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer All ages 13+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/event/unavailable/13329812/jason-manford-muddle-class-william-aston-hall-wrexham-2018-07-19-19-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11339

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 11/09/2018
Amseroedd: 5:00pm -6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11457

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 09/10/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11458

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11459

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 11/12/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11460

Ras dros Fywyd a Ras 5k

Mae Ras dros Fywyd yn dod a miloedd o ferched ynghyd i gefnogi ein hymchwil, sy’n achub bywydau, yn ymwneud â phob un o’r 200 math o gancr. Bydd hyd yn oed rhoi’ch enw ar gyfer ras yn gwneud gwahaniaeth.

Felly, pa ddigwyddiad ydy’r un i chi?

Mae ras 5k yn wych i bawb o bob oed. Cewch redeg, loncian neu gerdded, yr unig beth sy’n bwysig ydy’ch bod chi’n rhan ohoni.

Neu beth am ras y Pretty Muddy®?

Dyma ras rwystrau lle mae merched o bob gallu yn cropian trwy dwnneli, yn defnyddio peli i neidio ac yn llithro lawr llethrau lleidiog.

Beth bynnag ydych chi’n ei wneud, boed hynny’n rhedeg ras 5k neu farathon,yn gwisgo twtw neu hen grys-T pinc, MAE HYN YN CURO CANSER.

Lleoedd: Alyn Waters Country Park, Wrexham
Dyddiad: gan 12/05/2018 i 13/05/2018
Amseroedd: 11am

Addas ar gyfer Pretty Muddy - 13+; Race for Life - all ages

Cyswllt Kirsti Thompson ar 07918696615 neu ebost kirsti.thompson@cancer.org.uk

Swyddfa Bocs: 0300 123 0770 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://raceforlife.org (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £9.99-£19.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11509

Gwyl Gerdd Roc y Parc

Cyclone Events & Penyllan Farm present Rock the Park Wrexham 2018! The festival WILL return on the 18th + 19th August 2018!! 2 Days, 2 Main Stages, Camping and definitely more bars! ROCK THE PARK now in its second year set in the heart of North Wales on Penyllan Farm, Marchwiel, Wrexham. This years event will take place on Friday 18th & Saturday 19th August 2018. Rock the Park is a tribute music festival featuring some of the biggest band names from around the world. We are also providing a platform for local up and coming artists to show off their talent. The festival will feature 2 main stages and has a crowd expectancy of 10,000 people. Wrexham has never seen a festival of this scale and it promises to entertain its residents. Two huge main stages, including one tented stage will please crowds with bands and singers performing from noon until dark along with a firework spectacular to finish! This is not a festival to be missed! Fairground Rides will also be available for your pleasure as well as our festival village where you can eat, drink and shop to your hearts content!

Lleoedd: Rock the Park, Marchwiel, Wrexham, Ll13 0PF
Dyddiad: gan 18/08/2018 i 19/08/2018
Amseroedd: Gates open daily 11am

Addas ar gyfer All ages!

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960196090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.rockthepark.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: See website

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11286

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 22/01/2018 i 27/01/2018
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11117

Aladdin

Rhowch driniaeth ar y hanner tymor hwn i'ch hun a'ch teulu.

Mae Cwmni Pantomeim Wrecsam a'r Cylch yn rhoi ar eu panto poblogaidd blynyddol. Eleni, rydym yn perfformio Aladdin ac rydyn ni'n siwr eich bod yn caru'r sioe ddifyr hon. Gyda cherddoriaeth, dawns a chomedi mae'n sicr y bydd yn diddanu'r holl deuluoedd o'r ieuengaf i'r hynaf.

Mae'r holl elw o'r pantomeim yn mynd i elusennau lleol o gwmpas Wrecsam. Y llynedd fe wnaethon ni godi £ 10,000 anhygoel a rannwyd rhwng 5 elusen.

Cael eich tocynnau nawr yn swyddfa docynnau Prifysgol Glyndwr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, ffoniwch 0844 888 9991 neu ar-lein yn glyndwr.ticketine.co.uk.

Peidiwch â cholli allan !!

Lleoedd: William Aston Hall, Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: gan 10/02/2018 i 16/02/2018
Amseroedd: Matinees 2.15pm Evening Performance 7.15pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Soo Moulton-Wilde or Jayne Galante ar 07590849675 neu ebost wrexhampanto@outlook.com

Gwefan: http://glyndwr.ticketline.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Adults £9 Children £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11471

Cwrs Mindfulness (Dydd Mercher)

Dyma gyfle i ddysgu strategaethau a dulliau o ddelio â straen mewn lleoliad grwp bach gydag athro achrededig. Gweler fy gwefan i gael rhagor o fanylion am y cwrs a ffurflen gais: www.newmindfulness.net

Lleoedd: Wrexham Quaker Meeting House, Holt Road, Wrexham LL13 8NH
Dyddiad: gan 10/01/2018 i 28/02/2018
Amseroedd: 18:30-21:00

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Alan Butterworth ar 07816 988124 neu ebost newmindfulness@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07816 988124 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.newmindfulness.net (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £99 - £159

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11466

Dosbarthiadau Ysgrifennu Creadigol

Ydych chi eisiau dysgu sut i ysgrifennu stori neu lyfr? os felly, rydym yn cymryd archebion ar gyfer dosbarthiadau yn ddechrau ym mis Mawrth 2018 - mae lleoedd yn gyfyngedig iawn.

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 06/10/2017 i 01/02/2018
Amseroedd: 9.30 am - 12 noon

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library Staff ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free (small charge for refreshments)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11327

Asiant Cymunedol Galw heibio ac Gemau Bwrdd

Asiant Cymunedaol, Ffion Morus galw heibio am cyngor a gwybodaeth, ac gemau bwrdd.

Lleoedd: Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon
Dyddiad: gan 13/12/2017 i 11/04/2018
Amseroedd: Second Wednesday of the month 2.15-3.15

Addas ar gyfer Over 50's

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11421

Storiau a Rhigymau I Babanod

Storiau a Rhigymau I Babanod

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 05/12/2017 i 02/05/2018
Amseroedd: every Tuesday in term time 2.00-2.45

Addas ar gyfer babies and toddlers

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11424

Grwp Scwrsio Cymraeg

cyfeillgar ac anffurfiol dosbarth sgwrsio Cymraeg. Bob dydd Llun yn ystod y tymor

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 04/12/2017 i 07/05/2018
Amseroedd: 2.00-3.00pm

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11423

Clwb Scrabble

Dewch i fwynhau gêm o Scrabble.

Lleoedd: Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon
Dyddiad: gan 20/12/2017 i 20/06/2018
Amseroedd: 3rd Wednesday of the month 2.15pm

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11422

Ardal-7 Theatr Ieuenctid

Dosbarth-7
Am 7-11 oed
Dydd Llun, 6pm - 7pm

Theatr Ieuenctid Wrecsam sefydledig Yn cyflwyno grwp drama newydd ar gyfer myfyrwyr cynradd, 7-11 oed.

Gweithdai drama wythnosol a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 7-11 oed sydd am yr holl hwyl o ddrama heb bwysau perfformiad byw. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar ymarferion drama a byrfyfyr, yn berffaith ar gyfer datblygu hyder, sgiliau cymdeithasol a dychymyg. Mae Dosbarth 7 yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn mynegi eu hunain a meithrin hyder.

Rydym yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Am gopi o'n prosbectws newydd, e-bostiwch learningcollective@icloud.com

Lleoedd: Victoria School, Poyser Street, Wrexham
Dyddiad: gan 09/01/2018 i 31/07/2018
Amseroedd: 6pm

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Andrew Taylor-Edwards ar 01978 851007 neu ebost learningcollective@icloud.com

Swyddfa Bocs: 01978 851007 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://the-learning-collective.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11438

Ardal-14 Theatr Ieuenctid

Theatr Ieuenctid Wrecsam Wedi'i Sefydlu'n dda Wedi ymrwymo i Ysgrifennu Newydd a Rhoi Pobl Ifanc yn Llais.

Gweithdai drama wythnosol a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-18 oed sydd am gael hwyl o ddrama yn ogystal â 'chyffro' perfformiad byw gyda'r holl ymrwymiad a disgyblaeth sy'n dod ag ef. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar gynhyrchu gwaith ar gyfer y llwyfan, p'un a yw'r grwp eu hunain yn dyfeisio iddi neu ddramodwr cyhoeddedig. Mae Ardal 14 yn darparu'r cyfeiliant perffaith neu gyflwyniad i TGAU, BTEC a Drama Lefel A ac mae ein cymwysterau LAMDA a gydnabyddir gan Ofqual ac UCAS yn rhoi achrediad myfyrwyr ar gyfer eu gwaith perfformiad.

Mae District-14 yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn perfformio, ysgrifennu, llwyfan llwyfan, cyfarwyddo a rheoli digwyddiadau. Rydym yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Am gopi o'n prosbectws newydd, e-bostiwch learningcollective@icloud.com

Lleoedd: Victoria School, Poyser Street, Wrexham
Dyddiad: gan 09/01/2018 i 31/07/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer 11-18

Cyswllt Andrew Taylor-Edwards ar 01978 851007 neu ebost learningcollective@icloud.com

Swyddfa Bocs: 01978 851007 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://the-learning-collective.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11440

Ardal-7 Theatr Ieuenctid

Dosbarth-7
Am 7-11 oed
Dydd Llun, 6pm - 7pm

Theatr Ieuenctid Wrecsam sefydledig Yn cyflwyno grwp drama newydd ar gyfer myfyrwyr cynradd, 7-11 oed.

Gweithdai drama wythnosol a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 7-11 oed sydd am yr holl hwyl o ddrama heb bwysau perfformiad byw. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar ymarferion drama a byrfyfyr, yn berffaith ar gyfer datblygu hyder, sgiliau cymdeithasol a dychymyg. Mae Dosbarth 7 yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn mynegi eu hunain a meithrin hyder.

Rydym yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Am gopi o'n prosbectws newydd, e-bostiwch learningcollective@icloud.com

Lleoedd: Gresford Memorial Hall, Gresford
Dyddiad: gan 08/01/2018 i 31/07/2018
Amseroedd: 6pm

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Andrew Taylor-Edwards ar 01978 851007 neu ebost learningcollective@icloud.com

Swyddfa Bocs: 01978 851007 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://the-learning-collective.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11439

Ardal-14 Theatr Ieuenctid

Theatr Ieuenctid Wrecsam Wedi'i Sefydlu'n dda Wedi ymrwymo i Ysgrifennu Newydd a Rhoi Pobl Ifanc yn Llais.

Gweithdai drama wythnosol a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-18 oed sydd am gael hwyl o ddrama yn ogystal â 'chyffro' perfformiad byw gyda'r holl ymrwymiad a disgyblaeth sy'n dod ag ef. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar gynhyrchu gwaith ar gyfer y llwyfan, p'un a yw'r grwp eu hunain yn dyfeisio iddi neu ddramodwr cyhoeddedig.

Mae Ardal 14 yn darparu'r cyfeiliant perffaith neu gyflwyniad i TGAU, BTEC a Drama Lefel A ac mae ein cymwysterau LAMDA a gydnabyddir gan Ofqual ac UCAS yn rhoi achrediad myfyrwyr ar gyfer eu gwaith perfformiad.

Mae District-14 yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn perfformio, ysgrifennu, llwyfan llwyfan, cyfarwyddo a rheoli digwyddiadau. Rydym yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Am gopi o'n prosbectws newydd, e-bostiwch learningcollective@icloud.com

Lleoedd: Gresford Memorial Hall, Gresford
Dyddiad: gan 08/01/2018 i 31/07/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer 11-18

Cyswllt Andrew Taylor-Edwards ar 01978 851007 neu ebost learningcollective@icloud.com

Swyddfa Bocs: 01978 851007 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://the-learning-collective.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11437

Gwau a Natter

Sesiwn gyfeillgar o wen a phriod ar gyfer pob gallu. Darperir lluniaeth. Bob Dydd Gwener arall - cysylltwch â'r llyfrgell am fanylion.

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 01/12/2017 i 01/08/2018
Amseroedd: 1.45-3.00

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11425

CLWB PLANT

Crefftau, lliwiadau, posau dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3 - 8 oed. Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 06/02/2018 i 04/12/2018
Amseroedd: 3.30 - 4.15pm

Addas ar gyfer 3 - 8 YEARS

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11464

GRWP DARLLEN

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis 2 - 3pm Croeso I bawb. Am ddim.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 23/01/2018 i 27/11/2018
Amseroedd: 2 - 3pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11465

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 10/01/2018 i 12/12/2018
Amseroedd: 1.00 - 3.00pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11467

Dosbarthiadau Saesneg AM DDIM @ Monday Matters

BOB DYDD LLUN: DOSBARTHAU SAESNEG AM DDIM - Bob dydd Llun yn Eglwys Bradley Road yn dysgu Saesneg fel Ail Iaith i Ddysgwyr Oedolion

Dosbarthiadau Saesneg Hawdd gan ddefnyddio Sgwrs, Taflenni Gwaith a'r Beibl

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: gan 26/06/2017 i 25/06/2018
Amseroedd: 1:30pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Nigel Earley ar 07419319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11086

Materion Dydd Llun

DYDD LLUN: Os gwelwch yn dda alw heibio am: Coffi a Sgwrs, te a Cydymdeimlad, Help a Chymorth, A Clust Gwrando, Cwmni Great & Llawer Mwy! Croeso i Bawb. Wifi am ddim hefyd.

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: gan 26/06/2017 i 25/06/2018
Amseroedd: 1:00pm - 3:00pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Nigel Eardley ar 07419319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Gwefan: http://bradleyroadbaptistchurch.org.uk/programme/monday-matters/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11085

Clwb Llyfrau Oedolion Yn Llai

Grwp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grwp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau.

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 03/10/2017 i 02/10/2018
Amseroedd: 2-3 pm every 4 weeks

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11333

Sesinau Chwarae a Iaith Chatterbox

Hwyl ar gyfer teuludedd: cael hwyl, rhannu storiau, sgwrsid a chwarae, canu caneuon

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/01/2017 i 31/01/2018
Amseroedd: Every Wednesday (term time only) 10-11.15am

Addas ar gyfer Parents and children from birth to 3

Cyswllt Language and play team or Gwersyllt Library ar 01978751589 or 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10626

Event Title in Welsh

Grwp Crefftau Memrwn Yn dechrau dydd iau 26 Hydref 2017 Yn Llyfrgell Llai Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi!

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 26/10/2017 i 20/12/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library'wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11468

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 28/09/2017 i 29/11/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 05/10/2017 i 06/12/2018
Amseroedd: 2.15 - 4.15pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Carol Jones ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 06/01/2017 i 23/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 5-11

Cyswllt llay library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Monday 2pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Tuesday 2pm - 4pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249