Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant

P’un a ydych am ddarganfod hanes a bywyd gwyllt Dyffryn Ceiriog neu fynd am dro ysgogol drwy goed ysblennydd a chefn gwlad, mae’r hen felin ŷd hon yn lle ardderchog i gerddwyr neu deuluoedd ymweld â hi. 

Mae canolfan ymwelwyr yn swatio mewn coetir hynafol hardd ar lan afon Clywedog.  Lleolir Melin y Nant ar Lwybr Clywedog, sy’n ymlwybro am 6.5 milltir drwy gefn gwlad godidog o Byllau Plwm y Mwynglawdd , drwy Goed Nant a Choed Plas Power, lle gellir gweld Clawdd Offa, heibio i Ganolfan Treftadaeth y Bers a’r Gweithfeydd Haearn, stad drawiadol Erddig ac ymlaen i Felin y Brenin yn Wrecsam.

I’r rheiny nad ydynt am fentro mor bell â hynny, ceir teithiau cerdded byr sy’n dechrau o’r ganolfan ymwelwyr a digonedd o weithgareddau i ddiddanu plant y tu mewn.  Gallant weld y ffenestr ysgythrog newydd, y moch mawr pren yn yr hen dwlc mochyn a’r ‘Clwydi Cipolwg’ a ysbrydolwyd gan orffennol diwydiannol y dyffryn.  Mae Gorseddau’r Adar yn y man picnic yn lle perffaith ar gyfer adrodd straeon a hefyd ceir maes chwarae bach i blant a gardd blodau gwyllt
Os ydych yn hoff o wylio bywyd gwyllt, beth am dreulio rhywfaint o amser yn y guddfan gwylio adar.  Nid adar yn unig sy’n hoffi diddori ymwelwyr, ond gwiwerod a llygod coch hefyd!

Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer rasys hwyaid sy’n hawdd eu cynnal ac yn ffordd wych o godi arian ar gyfer eich elusen, ysgol neu dîm pêl-droed.  Gellir llogi hwyaid, drwy drefniant ymlaen llaw, o’r ganolfan ymwelwyr a gallwch dreulio prynhawn yn cael hwyl yn yr afon ac yn codi arian yr un pryd!

Anfonwch eich lluniau atom!

Ebostiwch eich hoff luniau digidol a dynnwyd ym Mharc Gwledig Melin y Nant a’r coedlannau cyfagos - rhoddir y goreuon ar y dudalen hon. Nodir eich enw wrth y lluniau. Ystyrir pobl, golygfeydd a bywyd gwyllt - pob math o ddelweddau, ar yr amod iddynt gael eu tynnu ym Melin y Nant neu’r cyffiniau. Cofiwch nodi pa bryd a pha le y tynnwyd eich lluniau; hefyd croesewir unrhyw fanylion eraill. Gweler ymwrthodiad. Anfonwch at rightsofway@wrexham.gov.uk

Cyfeillion Melin y Nant

Mae Pwyllgor Cyfeillion Melin y Nant yn cyfarfod bob mis i drafod y parc a’r ffordd y caiff ei reoli.

Mae Cyfeillion Melin y Nant yn gobeithio cynrychioli trigolion lleol ac ymwelwyr o ardaloedd pellach.  Maent yn trefnu ystod o gyfleoedd i wneud gwaith gwirfoddol amgylcheddol a fydd yn addas i bobl waeth beth fo’u hoedran, diddordebau a’u gallu.

Bydd y grŵp yn rhannu gwybodaeth ac ymgynghori’n rheolaidd gyda’i aelodau ac yn  hyrwyddo ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau.  Byddant yn cynorthwyo i ddatblygu’r cyfleusterau ym Melin y Nant, codi arian ar gyfer prosiectau datblygu a chyfleoedd i wirfoddoli.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymaelodi â Chyfeillion Melin y Nant gysylltu’n uniongyrchol â’r parc ar 01978 752772 neu ebostio countryparks@wrexham.gov.uk.

Sut i gyrraedd yno

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant dair milltir i’r gorllewin o Wrecsam ger pentref Coedpoeth. Cymrwch gyffordd Rhuthun oddi ar yr A483 a theithio i gyfeiriad Rhuthun.  Arwydd ‘Melin y Nant’ yw’r troad cyntaf ar y chwith ym mhentref Coedpoeth.  Fel arall gallwch ddilyn arwyddion am Johnstown/Rhosllannerchrugog o’r A483 ac yna arwyddion ‘Clywedog/Y Bers’.  Trowch i’r chwith yn y Bers am Felin y Nant.  Cynghorir bysiau i ddod i mewn i’r parc o’r Bers.

I deithio ar fws o Orsaf Fysiau Wrecsam:  D Jones & Son 9 neu 10 neu Arriva 10 neu 11.

Amseroedd agor

Mae’r parc ar agor drwy’r flwyddyn.

Mae’r ganolfan ymwelwyr ar agor (toiledau a chuddfan adar) ar agor yn dymhorol:

Pasg i fis Medi bob dydd 10.30am - 4.30pm

Cyfleusterau

Oriel

Defnyddiwch y saethau neu'r rhagolygon cryno i we-lywio drwy'r galeri delweddau. Os hoffech weld rhagor o wybodaeth ar y ddelwedd cliciwch yr "i" sydd ar y gornel uchaf ar y chwith.

Ysgallen Fair ger y Ganolfa Ymwelwyr Eirlysiau yng Nghoedwig Plas Power Ffwng Bachog ger y maes parcio Ffwng Bachog, Coedwig Plas Power Coden Euraid gyffredin, Coedwig Plas Power Ffwng, Coedwig Plas Power Cored y Coed Mawr, Coedwig Plas Power Dau gudyll coch oedd y prif atyniadau ym Melin y Nant am bythefnos yn nechrau mis Gorffennaf 2008 Cudyllod coch ifanc Cudyll coch ifanc Cored y Coed Mawr ar ôl glaw trwm ar 5 Medi 2008 Afon Clywedog rhwng Cored y Coed Mawr a'r Grisiau Rwsiaidd Afon Clywedog rhwng Melin y Nant a Chored y Coed Mawr Eirlysiau yng Nghoed Plas Power 2

Ymwadiad

Wrth gyfrannu at ein tudalennau gwe am ein Parciau, Parciau Gwledig, Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Theithiau Cerdded byddwch yn cytuno i roi trwydded di-freindal, di-gyfyngedig i ni, i'n galluogi i gyhoeddi a defnyddio'r deunydd mewn unrhyw ffordd a thrwy unrhyw gyfrwng o'n dewis.

Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, y byddwch yn parhau i fod yn berchen ar hawlfraint popeth a gyfrannwch at dudalennau’r we. Golyga hyn bod rhwydd hynt i chi gymryd yr hyn yr ydych wedi'i lunio a'i ailgyhoeddi rhywle arall. Cofiwch, os derbynnir eich delwedd, y byddwn yn cyhoeddi eich enw gyda'r llun ar wefan www.wrecsam.gov.uk. Ni all Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam warantu y cyhoeddir pob llun ac rydym yn cadw'r hawl i olygu'ch sylwadau.