Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dysgu

Croeso i Dudalennau Dysgu Gwasanaethau Treftadaeth Wrecsam.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau dysgu ymarferol ar gyfer y blynyddoedd cynnar a thu hwnt yn Amgueddfa Wrecsam. Gellir trefnu sesiynau dysgu yn y lleoliadau canlynol drwy drefniant ymlaen llaw.

Gellir darparu pob sesiwn trwy gyfrwng y Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth ac i siarad ag aelod o’r Tîm Dysgu ffoniwch 01978 297460 neu anfonwch e-bost at museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoliad: Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Teitl Cyfnod Allweddol Disgrifiad (a ddarparwyd) Dyddiad Ar gael fel sesiwn estyn allan
Cerameg Sylfaen Mae’r gweithdy yn canolbwyntio ar weddillion sgerbydol Dyn o Frymbo o’r Oes Efydd a’r bicer oedd ganddo.  Rydym yn archwilio sut mae’r defnydd o gerameg wedi newid, gyda’r cyfle i drin cerameg gwirioneddol o’n casgliad.  Gall y disgyblion wneud eu bicer clai ei hunain i fynd adref gyda nhw. 4, 6, 7 Ebrill 2017 Nac ydi
Fy Ymweliad Cyntaf i’r Amgueddfa Sylfaen Bydd gan y disgyblion gyfle i archwilio rhai o arteffactau allweddol yr amgueddfa sy'n cael eu harddangos a dysgu am rôl amgueddfeydd. 24, 28 Ebrill 2017
1, 5 Mai 2017
Nac Ydi
Santes Dwynwen Sylfaen Cyflwyniad i Santes Dwynwen o Gymru.  Bydd y disgyblion yn clywed y stori ac yn creu eu llwyau caru Cymreig i fynd adref gyda nhw. 19, 20, 26, 27 Ionawr 2017 Ydi
Sesiynau â thema yn gysylltiedig a rhaglen arddangos newidiol yr Amgueddfa Sylfaen
CA2
Rydym yn cynnig ystod o sesiynau arloesol a chyffrous sy’n gysylltiedig â’n rhaglen arddangos newidiol.  Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth. Cysylltwch am ddyddiadau Nac Ydi
Cyflwyniad i Archaeoleg Sylfaen
CA2
Mae’r sesiwn ymarferol hon yn archwilio sut y mae archeolegwyr yn creu darlun o fywyd y gorffennol o’r cliwiau a adawyd ar ôl.  Bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn cloddiad archeolegol bychan eu hunain. 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 Chwefror 2017 Nac Ydi
Yr Oes Haearn CA2 Taith yn ôl mewn amser dros 2,000 o flynyddoedd i ganfod sut yr oeddem yn byw yn y gorffennol.  Cyfle i’r disgyblion gynorthwyo i greu wal plethwaith a chlai! 27, 29, 30 September 2016 Nac Ydi
Y Fictoriaid CA2 Daw Wrecsam yr 19eg Ganrif yn fyw trwy wahanol weithgareddau megis llawysgrifen copor-plêt gan ddefnyddio cwilsyn neu lechi, gwisgoedd a gwrthrychau dirgel.  Gall y disgyblion arogli Wrecsam Oes Fictoria hyd yn oed!    6, 7 Hydref 2016 Ydi
Y Rhyfel Byd Cyntaf CA2 Wedi’I seilio ar harddangosiad dros do ‘Cwffio yn mhob cyfeiriad: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd disglybion yn darganfod daith y filwyr. 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25 Tachwedd 2016 Ydi
Yr Ail Ryfel Byd CA2 1939 yw’r flwyddyn ac rydych yn cael eich symud i Wrecsam.  Bydd y disgyblion yn darganfod pam fod plant  wedi’u symud a’u profiadau.  Bydd y disgyblion hefyd yn dysgu am rôl adeilad yr amgueddfa yn ystod yr Ail Ryfel Byd ynghyd â thrin gwrthrychau gwirioneddol a chopïau o wrthrychau'r Ail Ryfel Byd.   11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 Hydref 2016 Ydi
Pêl Droed Cenedlaethol Cymru CA2 Pwy yw eich arwyr? Gan ddefnyddio gwrthrychau o gasgliad Pêl-droed Cenedlaethol Cymru, bydd disglyblion yn darganfod ac archwilio arwyr pêl droed Cymru 16, 18, 19, 23, 25, 26 Mai 2017 Nac Ydi
Cofio Trysorau Teganau’r Gorffennol CA2 Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth. Cysylltwch â ni am ddyddiadau Ydi
Ditectifs Castell CA2 Cynhelir y sesiwn hon yng Nghastell Holt. Daw disglybion yn ‘Dditectifs Castell’ a byddant yn dysgu pam fod castell wedi’I adeiladu yn Holt a sut oedd bywyd y tu mewn iddo. Byddant hefyd yn penderfynu ar ffordd orau i ymosod ar y castell a dwyn trysor Syr William Stanley, a pha mor hir y byddai’n cymryd I batrolio waliau’r castell. 6, 13, 20 Mehefin 2017 Ydi

Costau sesiwn ddysgu wedi’i hwyluso yn Amgueddfa Wrecsam  

Cost sesiwn ddysgu wedi’i hwyluso yn un o’r safleoedd Treftadaeth eraill

Gellir trefnu sesiynau ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen a CA2 yng Ngwaith Haearn y Bers, Mwyngloddiau Plwm Minera a Chastell Holt.  

Estyn Allan

Os nad yw eich ysgol yn gallu ymweld ag un o’n lleoliadau, gall aelod o'r tîm dysgu ddod atoch chi.  Mae’r rhan fwyaf o’n sesiynau â thema ar gael fel gweithdai estyn allan, wedi'u darparu gan staff yr Amgueddfa yn eich ystafell ddosbarth chi.

Clybiau Gwyliau a Chlybiau ar ôl Ysgol

Gall un o’r Tîm Dysgu ddod â'r 'Amgueddfa ar Olwynion' i'ch grŵp.   Gallwch archwilio nifer o destunau gan ddefnyddio arteffactau a gwisgoedd i ddod â’r gorffennol yn fyw.

Newyddlen

Beth am gofrestru ar gyfer y newyddlen ysgolion fydd yn cael ei hanfon atoch yn uniongyrchol o leiaf dwywaith y flwyddyn?

e-Newyddlen