Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Am gael record droseddol? – Dewch i wybod beth yw’r Troseddau

Os ydych chi’n gwerthu, gwneud, hysbysebu, neu ddosbarthu nwyddau ffug sy’n defnyddio nod masnachu cofrestredig neu eich bod yn cyflawni tor-hawlfraint rydych yn troseddu.

Os na chawsoch ganiatâd deiliad y nod masnachu neu ddeiliad yr hawlfraint i ddefnyddio nod, symbol neu ddarn o waith, rydych yn troseddu wrth ei ddefnyddio.

Os byddwch yn elwa’n ariannol o werth nwyddau ffug ac o ganlyniad yn achosi colledion i berchennog cyfreithiol y nod masnachu neu’r gwaith, rydych yn troseddu.

Y ddeddfwriaeth:

Deddf Nodau Masnachu 1994
Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988

Mae’r holl ddeddfwriaeth i’w cael ar www.legislation.gov.uk (cyswllt allanol)

Pwy sy’n cadw llygad arnaf i? – Safonau Masnach a Grwpiau Gwrth-ladrad eraill

Mae Safonau Masnach yn ymateb i gwynion gan y cyhoedd, busnesau, yr heddlu, grwpiau gwrth-ladrad, crimestoppers a mwy, gan ddilyn adroddiadau am unigolion neu fasnachwyr sy’n gwerthu neu sy’n cynhyrchu nwyddau ffug.

Rydym nid yn unig yn mynd i’r afael â ffugio nwyddau ond rydym hefyd yn rhagweithiol ac yn gweithio yn gudd mewn Arwerthiannau Cist Car, mewn marchnadoedd, ac ar y rhyngrwyd.

Pan fo busnes yn torri’r gyfraith yn ddiymwybod neu eu bod yn ansicr ynglŷn â’r hyn y mae’r gyfraith yn disgwyl iddynt wneud, rydym yn y lle cyntaf yn cynnig cyngor ac arweiniad iddynt.

Nid yw gweithgaredd troseddol haerllug yn dderbyniol a byddwn yn gweithredu’n ffurfiol yn erbyn y rhai hynny sy’n torri’r gyfraith.

Rydym yn gweithio’n agos gyd mudiadau gwrth-ladrad fel FACT, ELSPA, BPI a’r PRS for Music. Rydym yn defnyddio’u harbenigedd i archwilio nwyddau a chynhyrchu tystiolaeth ar gyfer y llys.

Mae gan Safonau Masnach Wrecsam warantau, ac rydym yn eu gweithredu gyda Heddlu Gogledd Cymru i ddwyn cyrch ar eich cartref, eich gwaith neu eich stondin yn oriau mân y bore ac yn ystod y dydd unwaith inni gasglu gwybodaeth ddigonol. Oherwydd beth wnaethoch chi, gall y profiad fod yn un anodd iawn ar gyfer aelodau eraill o’ch teulu.

Os ydych yn dewis masnachu mewn nwyddau ffug, neu eu cynhyrchu yn eich cartref. Gwyliwch eich hunain, mae’n bosib y byddwn yn ymweld â chi!

Ydi hi’n werth y drafferth? – Cosbau

Pob blwyddyn mae Safonau Masnach Wrecsam yn mynd â phobl i’r llys am werthu a gwneud nwyddau ffug. Yn aml clywir yr achos yn Llys y Goron sy’n clywed troseddau mwy difrifol, ac sy’n golygu mwy o gosb os bydd y diffynnydd yn ei gael yn euog.

Canlyniad ein hachosion llwyddiannus fu dirwyon, cosb gymunedol, dedfrydau gohiriedig a charchariad.

Pan ceir pobl yn euog mae Safonau Masnach hefyd yn gwneud cais i fforffedu pob eitem troseddu, a all gynnwys gliniaduron, cyfrifiaduron ac argraffwyr a ddefnyddiwyd i wneud e.e. DVDs, yn ogystal â’r eitemau ffug eu hunain.

Yn ychwanegol i hyn, gellir gwneud gorchmynion atafaelu dan Ddeddf Elw Troseddau (POCA) yn dilyn euogfarn am drosedd. Mae hyn yn targedu ffordd droseddol y diffynnydd o fyw drwy gymryd eu hasedau oddi arnynt. Gall hyn hyd yn oed beri ichi golli eich tŷ. Os na wneir taliadau i’r Llys o fewn terfyn amser yna mae ganddynt y grym i osod dedfryd o garchar am beidio â thalu.

Am ragor o wybodaeth ar POCA dilynwch y ddolen isod www.gov.uk (cyswllt allanol)

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Achos wedi ei Gloi – Datganiadau i’r Wasg

Tros y blynyddoedd mae Safonau Masnach Wrecsam wedi llwyddo i ddwyn sawl erlyniad llwyddiannus. Dyma rai o’n canlyniadau sy’n amlygu’n gwaith yn y maes hwn: