Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hafan Safonau Masnach – Cyngor i Fusnesau

Rydyn ni’n darparu cyngor i fusnesau er mwyn eu galluogi i gydymffurfio â gofynion y gyfraith.

Mae’r system ddarlledu ts yn darparu pecyn cyngor unigol ar eich cyfer. Y cyfan sydd angen ei wneud yw ateb y cwestiynau sy’n ymddangos islaw. Mi fydd y system wedyn yn creu rhestr o bynciau sy’n berthnasol i faes neu feysydd eich busnes.

Mae nodi’r blychau nesaf at y pynciau safonau masnach sydd o ddiddordeb i chi yn eich galluogi i amlygu’r meysydd mwyaf perthnasol i chi. Mi fydd y rhain yn cael eu cadw mewn un ffeil cyfleus. Mae’r wybodaeth yn cael ei diweddaru’n aml gan arbenigwyr y Sefydliad Safonau Masnach (cyswllt allanol) Saesneg yn unig.

Egwyddor Yr Awdurdod Cartref

Datblygwyd yr egwyddor gan yr adran Safonau Masnach fel teclyn i helpu’r ymdrechion i sicrhau gorfodaeth effeithiol a safonol.

Bwriad yr egwyddor yw:

Mae Adran Safonau Masnach Wrecsam yn awyddus i ddatblygu trefniadau anffurfiol i drin a thrafod a chynnig cyngor a chymorth i fusnesau Wrecsam. Mi fydd y meddylfryd yma’n sicrhau bod safon y gwasanaeth o ddiogelu’r cyhoedd yn uchel ac yn gyson.

Y Cynllun Awdurdod Cynradd

Mae’r cynllun yma’n adeiladu ar y sail a osodwyd gan Egwyddor yr Awdurdod Cyntaf, ond mae’n golygu newid sylfaenol yn y berthynas rhwng y rheoleiddiwr a phawb mae’n ei reoleiddio.

Am y tro cyntaf, mi fydd busnesau’n medru creu partneriaeth statudol gydag un awdurdod lleol. Mi fydd hynny'n ein galluogi i ddarparu cyngor cadarn a dibynadwy sy’n gorfod cael ei ystyried gan awdurdodau lleol eraill wrth iddyn nhw gynnal archwiliadau neu wrth iddyn nhw ymateb i fethiant i gydymffurfio â’r gofynion.

Bwriad y ddau gynllun yw cefnogi cynlluniau’r Llywodraeth i ddarparu rheoleiddio gwell. Maen nhw o gymorth i fusnesau sy’n gweithredu mewn dau neu fwy o awdurdodau lleol. Mae gan yr Adran Safonau Masnach fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ddau gynllun.

Taflenni Cyngor

Cyngor i Fusnesau

Rydym yn darparu cyngor i fusnesau i'w helpu i gydymffurfio â'r gyfraith.

Mae system ddarlledu SM yn darparu pecyn cyngor wedi'i deilwra ar gyfer eich busnes. Atebwch y cwestiynau isod, a bydd y system yn cynhyrchu rhestr o destunau am eich maes/meysydd diddordeb.

Drwy dicio'r blychau nesaf at y pynciau safonau masnach sydd o ddiddordeb i chi, gallwch ddewis y meysydd mwyaf perthnasol. Cedwir y rhain mewn un ffeil fydd yn ei gwneud yn hawdd i chi gadw neu argraffu'r wybodaeth sy'n bwysig i chi. Caiff yr wybodaeth ei diweddaru'n gyson gan arbenigwyr y Sefydliad Safonau Masnach (cyswllt allanol).

Os hoffech ofyn cwestiwn penodol i ni, defnyddiwch y ffurflen gwestiynau ar-lein sydd ar gael ar y wefan hon.

Gwerthiannau o dan oed

Iechyd a Lles Anifeiliaid

Cyngor i Ddefnyddwyr - Gwybodaeth arall

Hawliau defnyddwyr (gan gynnwys dulliau gwerthu)

Masnachu Teg (gan gynnwys prisiau)

Safonau Bwyd

Pwysau a Mesurau

Arall

Os ydych chi mewn anghydfod

Problemau â cheir

Problemau â nwyddau

Problemau â gwasanaethau

Gwarchod Defnyddwyr A Diogelwch Cynhyrchion

Galw cynnyrch yn ôl (Hysbysiadau Diogelwch)

Rhaid i chi gael JavaScript wedi’i alluogi ar eich porwr gwe i weld y cynnwys hwn. Mae fersiwn arall o’r cynnwys hwn sydd ddim yn JavaScript ar gael ar wefan ganolog Safonau Masnach (cyswllt allanol).

Mi fydd clicio ar y cysylltiadau islaw yn eich cymryd at daflenni cyngor ynglŷn â Safonau Masnach:

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.