Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Clytiau Go Iawn Cynnydd Go Iawn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awyddus i helpu lleihau’r 8 miliwn o glytiau untro sy’n cael eu claddu mewn safleoedd tirlenwi bob dydd ar hyd a lled y DU. Mae’r Cyngor wrthi’n dechrau ymgyrch ymwybyddiaeth o Glytiau Go Iawn i’w cyflenwi ar hyd a lled Wrecsam.

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod clytiau ailddefnyddiadwy wedi dod ymhell ers amser clytiau terri a phinnau cau. Erbyn hyn mae dewis eang o glytiau cotwm, huganau a leininau ar gael i rieni’n dibynnu ar oed a maint eu baban, i’w cael ar gyfer pawb, o fabanod cynamserol trwodd i blantos gorfywiog.

Mae clytiau wedi’u plygu, wedi’u llunio ac un darn i gyd ar gael yn ogystal â’r rhai terri traddodiadol yn dibynnu ar anghenion penodol rhieni a’r amser sydd ar gael iddynt mewn byd modern.

Caiff y clytiau go iawn a huganau soffistigedig hyn eu dal yn eu lle gyda Velcro, stỳds gwasgu, clymau neu afael teirffordd hawdd ei ddefnyddio’n dwyn yr enw Nappi Nippa i gyd yn cynnig dewis yn lle pinnau cau. Mae’r clytiau a huganau eu hunain yn rhedeg o’r gwyn traddodiadol i olygfeydd rhigymau a hyd yn oed printiau croen llewpard. Yn llawer o’r huganau diddos allanol asiwyd cotwm ar y tu mewn gan greu amgylchedd cysurus ac anadladwy sy’n cadw’r clwt yn oerach. Leinin clytiau yw’r unig ran dafladwy o’r broses, sy’n cael eu dodi yn y clwt a’u golchi i lawr y toiled ar ôl baeddu’r clwt. Fodd bynnag, ar gyfer unigolion sy’n frwdfrydig dros ben, mae leininau golchadwy hyd yn oed sy’n lleihau mwy fyth ar wastraff cysylltiedig â chlytiau.

Yn aml nid yw pobl yn sylweddoli bod modd arbed £500 ar gyfartaledd os yw rhieni'n penderfynu defnyddio clytiau go iawn yn lle clytiau untro ac mae'r arbedion y cynyddu gyda mwy o fabanod yn defnyddio'r clytiau wrth i deulu ehangu.

Mae'n amser Newid Go Iawn

Mae clytiau go iawn yn bert, cŵl a chyffyrddus – pam ddewis unrhyw beth arall?

Mae mwy a mwy o rieni’n newid i glytiau go iawn wrth iddynt sylweddoli nid yn unig y gallant leihau gwastraff eu teulu yn ei hanner ond y gallant hefyd arbed cannoedd o bunnoedd wrth wneud hynny!

Mae amgyffred bod clytiau go iawn yn ‘waith caled’, ond nid ydynt yn gorfod bod. Gyda mathau modern heddiw, peiriannau golchi a defnyddio leininau llifolchol, ni allai fod yn haws defnyddio clytiau go iawn. Mae llawer yn cau gyda chlecwyr, neu Velcro, ac mae modd eu golchi’r un pryd â dillad eich baban neu, o’u cadw ar wahân, eu golchi ar 60°C (dwywaith yr wythnos ar gyfartaledd). Nid oes angen eu mwydo na’u berwi.

Wyddech chi?

Clytiau Go Iawn

Cynllun Benthyca Clytiau Go Iawn Cyngor Wrecsam

Gallwch fenthyg cit cewynnau go iawn yn awr er mwyn rhoi cynnig ar ddefnyddio cewynnau cotwm yn eich cartref eich hun cyn penderfynu pa fath i’w brynu. Mae gan Gyngor Wrecsam 10 Cit Cewynnau Go Iawn y gallwch eu treialu am 4 wythnos.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Strategaeth Gwastraff ar 01978 298989. 

Yn Eich Ardal

Cysylltiadau Lleol

Stociwr Lleol

Bundle of Joy. 36 - 39 Ffordd Caer, Wrecsam. LL13 8AH. Ffôn 01978 313778.

Adwerthwyr Ar Y We

Cynlluniau Undeb Credyd

Bydd clytiau go iawn yn arbed arian i chi yn y pen draw ond mae angen arian i ddechrau. Ffordd wych o osgoi’r gost ddechreuol hon yw cymryd benthyg gan eich undeb credyd lleol. Maent yn darparu benthyciadau rhatach at unrhyw ddiben ac mae’n ffordd wych o brynu’r holl glytiau go iawn fydd arnoch eu hangen heb dorri’r banc. Caiff benthyciadau eu had-dalu bob wythnos neu bob mis, pa un bynnag sydd orau gennych.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch ag Undeb Credyd Bwrdeistref Sirol Wrecsam Cyf, 1 Arcêd y Gogledd, Stryt Caer, Wrecsam, LL13 8BB. 01978 266843 neu ymwelwch ag www.northwalescu.co.uk.

Dolenni Allanol Defnyddiol