Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bocs ar Olwynion - Cwestiynau Cyffredin

Pam fy mod i wedi derbyn Bocs ar Olwynion?

Mae Cyngor Wrecsam wedi derbyn arian pellach ar gyfer Bocsys ar Olwynion ychwanegol. Rydym wedi derbyn digon o arian am 3,500 o Focsys ar Olwynion pellach. Mae eich cyfeiriad yn cwrdd â’r meini prawf o ble mae’r Bocsys ar Olwynion yn gweithio’n dda.

Pam dydw i ddim wedi derbyn Blwch ar Olwynion?

Cawsom £116,000 o arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru sydd wedi ein galluogi ni i brynu mwy o flychau ailgylchu ar olwynion.
 
Mae hyn yn golygu y bydd 3,500 o Flychau ar Olwynion ychwanegol yn barod i’w dosbarthu i ardaloedd newydd o 1 Gorffennaf ymlaen.

Mae ein penderfyniad ynglŷn â lle i ddosbarthu'r cyflenwad diweddaraf o Flychau ar Olwynion unwaith eto yn seiliedig ar ganlyniad ein treial cychwynnol ddwy flynedd yn ôl, pan ddosbarthwyd tua 200 o'r blychau ledled y Fwrdeistref, yn ogystal â'n trafodaethau gydag Awdurdodau eraill sydd wedi bod yn eu defnyddio'n hirach.  

Dangosodd y treial cychwynnol fod y blychau ar olwynion yn gweithio’n dda ar ystadau mwy ac mewn ardaloedd lle nad oes unrhyw anawsterau mynediad, ac nad ydynt yn ddelfrydol ar gyfer eiddo cymunedol, rhai tai teras ac eiddo gyda stepiau.

Unwaith eto’r tro hwn byddwn yn rhannu’r blychau ar draws amrywiaeth dda o'n rowndiau ailgylchu newydd, ar wahân i’r rowndiau lle ceir problemau gyda mynedfeydd cul a rhai rowndiau a gafodd gryn nifer o flychau ar olwynion y tro diwethaf.  

Bydd rhannu'r cyflenwad diweddaraf hwn o flychau i 7% arall o dai yn y fwrdeistref yn cyfrannu tuag at wella ein gwasanaeth ailgylchu a’n perfformiad.  Bydd dros chwarter y Sir wedyn yn manteisio ar y system bocsys ar olwynion hwylus yma.

I'r tai hynny nad ydynt yn cael troli ailgylchu y tro hwn, nid yw hynny o reidrwydd yn golygu fod yr ardal y anaddas ar gyfer Blychau ar Olwynion, ond yn hytrach nad oes digon ohonynt i'w rhoi i bob ardal ar hyn o bryd. Byddwn felly’n mynd ati unwaith eto i geisio cael nawdd ariannol ychwanegol er mwyn gallu prynu rhagor o Flychau ar Olwynion.

Gaf i ddechrau defnyddio fy Mocs ar Olwynion yn syth bin?

Cewch. Dechreuwch ddefnyddio eich Bocs ar Olwynion yn syth os gwelwch yn dda.

Dydw i wir ddim eisiau Bocs ar Olwynion – wnaiff rywun ddod i’w gasglu os gwelwch yn dda?

Iawn, rhowch eich cyfeiriad i ni a byddwn yn trefnu i gael gwared arno. Unwaith y byddwn wedi ei nôl, ni fyddwn yn gallu ei ail-ddanfon os byddwch yn newid eich meddwl yn y dyfodol. Rŵan bydd angen i chi drosglwyddo yn ôl i’r cynllun Bocs/Bag. Anfonwch e-bost at Strydoedd o Fri i ofyn am gael ei wared contact-us@wrexham.gov.uk

Dydw i wir ddim eisiau fy hen focsys gwyrdd a du - wnaiff rywun ddod i'w casglu os gwelwch yn dda?

Iawn, rhowch eich cyfeiriad i ni a byddwn yn trefnu i gael gwared â’r bocsys gwyrdd a du. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio eich hen gynwysyddion ailgylchu ar gyfer yr adegau hynny pan fydd gennych ailgylchu gormodol h.y. cyfnodau gwyliau, y Nadolig, y Pasg ac ati. Anfonwch e-bost at Strydoedd o Fri i ofyn am gael eu gwared contact-us@wrexham.gov.uk.

Pam ein bod ni'n gofyn i chi i wahanu'r gwahanol ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu?

Mae gan y cerbydau casglu ailgylchu adrannau ar wahân a chaiff y deunyddiau i’w hailgylchu eu gwagio i mewn i'r adrannau deunydd perthnasol. Yna, mae'r cerbydau yn gwagio’r deunydd ailgylchu yn y man priodol yn y cyfleuster ailgylchu i’w ddidoli. Yn syml, rhowch y deunydd i’w ailgylchu yn y bocs cywir bob wythnos.

Beth sy'n mynd yn fy mocs uchaf?

Cardbord rhychiog, pecynnu cardbord, papur, amlenni, post sothach, papurau newydd, cylchgronau, tudalennau melyn, catalogau, tiwbiau papur toiled, bocsys wyau cardbord a phapur wedi’i ddarnio. Peidiwch â rhoi unrhyw gartonau bwyd a diod yn eich bocs uchaf.

Beth sy'n mynd yn fy mocs canol?

Poteli plastig, tybiau plastig, hambyrddau plastig, potiau plastig (unrhyw liw), tuniau, caniau, erosolau a ffoil tun glân. Dim bagiau plastig, ffilm glynu, plastig lapio swigod neu bacedi creision/fferins os gwelwch yn dda. Bydd rhaid rhoi’r eitemau hyn ym min gwastraff eich cartref.

Beth sy'n mynd yn fy mocs gwaelod?

Poteli a jariau gwydr. Peidiwch â gosod bylbiau golau, Pyrex, neu lestri wedi torri i mewn yn y bocs gwaelod.

Beth os nad yw fy nghardbord yn ffitio yn fy mocs uchaf?

Gwasgwch y cardbord a’i osod o dan neu wrth ymyl eich bin ar olwynion neu defnyddiwch eich bag glas presennol. Peidiwch â rhoi cardbord rhydd allan ar ddiwrnodau gwyntog. Gallwch hefyd fynd ag ef i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf. Mae'r rhain wedi'u lleoli yn Lôn y Bryn ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Y Lodge Brymbo neu Lôn Wynnstay, Plas Madoc.

A oes angen i mi wneud unrhyw beth i'r deunyddiau?

Dylai’r holl gynnwys fod yn weddol lân ac ni ddylai gynnwys unrhyw weddillion bwyd neu ddiod. Gwasgwch eich caniau, poteli plastig a chardbord i arbed lle yn eich bocs ar olwynion. Dylai pob eitem gael ei roi yn rhydd yn y bocsys.

Nid wyf yn deall beth sy'n cael ei gasglu a phryd?

Bocs ar Olwynion a’r cadi bwyd – cesglir bob wythnos.

Bin gwastraff cyffredinol du/ glas a bin gwastraff gardd gwyrdd – cesglir bob pythefnos bob yn ail wythnos.

Beth fydd yn digwydd os bydd un o'r fflapiau yn torri i ffwrdd? A allaf gael un newydd?

Na, yn anffodus nid ydym yn cario stoc o fflapiau newydd.

Mae un o'r bocsys du o fy Mocs ar Olwynion wedi mynd ar goll / wedi'i ddwyn / difrodi'n ddrwg - alla i archebu un newydd?

A fyddech gystal â nodi os mai’r bocs uchaf, canol neu waelod yr ydych angen ei newid? Byddwn yn gwybod os bydd gennym unrhyw focsys sbâr wedi’r dosbarthiad. Anfonwch e-bost at contact-us@wrexham.gov.uk gyda’ch cais.

Beth ddylwn i ei wneud gyda phapur wedi'i ddarnio?

Fe'ch cynghorir eich bod yn lapio eich papur wedi’i ddarnio mewn darn o bapur newydd cyn ei roi yn eich bocs uchaf. Bydd hyn yn sicrhau, pan fydd y criw ailgylchu yn gwagio eich bocs uchaf, y bydd eich papur wedi'i ddarnio yn mynd i mewn i'r adran bapur ac na fydd yn gwasgaru ar hyd y stryd.

Allwch chi anfon neges e-bost ataf yn fy atgoffa pryd gaiff fy miniau ac ailgylchu eu casglu?

Gallwn, chofrestru i dderbyn e-bost wythnosol yn eich atgoffa o'ch diwrnod casglu a pha liw bin i'w roi allan.

Anfonwch e-bost at contact-us@wrexham.gov.uk am ragor o ymholiadau.