Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bocs ar Olwynion - Cwestiynau Cyffredin

Ar gipolwg beth sydd wedi newid gyda chynllun ailgylchu Wrecsam

Rydym bellach yn derbyn plastig cymysg, tybiau, potiau a hambyrddau.

Mae gennych focs ychwanegol ar gyfer ailgylchu gwydr ar wahân.

Rydym bellach yn derbyn tecstilau o ymyl y ffordd.

Ni allwch chi bellach ailgylchu cardbord rhychiog yn eich bin gwastraff gardd gwyrdd.

Dydw i wir ddim eisiau Bocs ar Olwynion – wnaiff rywun ddod i’w gasglu os gwelwch yn dda

Iawn, rhowch eich cyfeiriad a byddwn yn trefnu i gael gwared arno.  Unwaith y byddwn wedi ei nôl, ni fyddwn yn gallu ei ail-ddanfon os byddwch yn newid eich meddwl yn y dyfodol. Rŵan bydd angen i chi drosglwyddo i’r cynllun Bocs / Bag.  Cysylltwch â Strydoedd o Fri ar 01978 298989.  

Pam ein bod ni'n gofyn i chi i wahanu'r gwahanol ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu?

Mae gan y cerbydau casglu ailgylchu adrannau ar wahân a chaiff y deunyddiau i’w hailgylchu eu gwagio i mewn i'r adrannau deunydd perthnasol. Yna, mae'r cerbydau yn gwagio’r deunydd ailgylchu yn y bae priodol yn y cyfleuster ailgylchu i’w ddidoli. Yn syml, rhowch y deunydd i’w ailgylchu yn y bocs cywir bob wythnos.

Beth sy'n mynd yn fy mocs uchaf?

Cardbord rhychiog, pecynnu cardbord, papur, amlenni, post sothach, papurau newydd, cylchgronau, tudalennau melyn, catalogau, tiwbiau papur toiled, bocsys wyau cardbord a phapur wedi’i ddarnio. Peidiwch â rhoi unrhyw gartonau bwyd a diod yn eich bocs uchaf.

Beth sy'n mynd yn fy mocs canol?

Poteli plastig, tuniau, caniau, aerosolau a ffoil glân.  Fodd bynnag, gallwch nawr osod mathau eraill o blastig yn eich bocs canol, gan gynnwys potiau plastig, tybiau a hambyrddau.

Beth sy'n mynd yn fy mocs gwaelod?

Poteli a jariau gwydr. Peidiwch â gosod bylbiau golau, Pyrex, neu lestri wedi torri i mewn yn y bocs gwaelod.

Beth os nad yw fy nghardbord yn ffitio yn fy mocs uchaf?

Gwasgwch y cardbord a’i osod o dan neu wrth ymyl eich bin ar olwynion. Peidiwch â rhoi cardbord rhydd allan ar ddiwrnodau gwyntog. Gallwch hefyd fynd ag ef i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.  Mae'r rhain wedi'u lleoli yn Lôn y Bryn ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Y Lodge Brymbo neu Lôn Wynnstay, Plas Madoc.

Pa blastig allaf i ei roi yn y bocs gwyrdd?

Unrhyw fath o boteli plastig, pob math o hambyrddau bwyd plastig, tybiau plastig a photiau plastig (unrhyw liw).  Dim bagiau plastig, ffilm glynu, plastig lapio swigod neu bacedi creision.

A oes angen i mi wneud unrhyw beth i'r deunyddiau?

Dylai’r holl gynnwys fod yn weddol lân ac ni ddylai gynnwys unrhyw weddillion bwyd neu ddiod. Gwasgwch eich caniau, poteli plastig a chardbord i arbed lle yn eich bocs ar olwynion. Dylai pob eitem gael ei roi yn rhydd yn y bocsys.

Nid wyf yn deall beth sy'n cael ei gasglu a phryd?

Bocs ar Olwynion a’r cadi bwyd – cesglir bob wythnos

Bin gwastraff cyffredinol du/ glas a bin gwastraff gardd gwyrdd – cesglir bob pythefnos bob yn ail wythnos.    

Beth fydd yn digwydd os bydd un o'r fflapiau yn torri i ffwrdd? A allaf gael un newydd?

Na, yn anffodus nid ydym yn cario stoc o fflapiau newydd.

Mae un o'r bocsys du o fy Mocs ar Olwynion wedi mynd ar goll / wedi'i ddwyn / difrodi'n ddrwg - alla i archebu un newydd?

A fyddech gystal â nodi os mai’r bocs uchaf, canol neu waelod yr ydych angen ei newid? Byddwn yn gwybod os bydd gennym unrhyw focsys sbâr ar ôl wedi’r dosbarthiad nesaf.

Beth ddylwn i ei wneud gyda phapur wedi'i ddarnio?

Fe'ch cynghorir eich bod yn lapio eich papur wedi’i ddarnio mewn darn o bapur newydd cyn ei roi yn eich bocs uchaf. Bydd hyn yn sicrhau, pan fydd y criw ailgylchu yn gwagio eich bocs uchaf, y bydd eich papur wedi'i ddarnio yn mynd i mewn i'r adran bapur ac na fydd yn gwasgaru ar hyd y stryd.