Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwastraff Bwyd - Cwestiynau Cyffredin

Rwyf wedi cael taflen gan gynnwys gwastraff bwyd. Beth mae hyn yn ei olygu?

Gall holl drigolion Wrecsam bellach ailgylchu eu gwastraff bwyd yn wythnosol. Mae'r daflen hon yn esbonio am y casgliadau gwastraff bwyd. Os nad ydych chi'n gwneud hynny eisoes ac ar ôl i chi gael eich cadi newydd, gallwch ddechrau rhoi eich gwastraff bwyd allan i'w gasglu bob wythnos.

Mae fy nghadi ymyl y ffordd wedi torri neu wedi’i difrodi, a allaf gael un newydd?

Medrwch. Gallwn ffeirio unrhyw gadis sydd wedi’u difrodi neu wedi torri yn rhad ac am ddim. Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt ar 01978 298989 i ofyn am gadi newydd.  

Rwyf eisoes yn compostio fy holl wastraff bwyd gan ddefnyddio bin compost?

Yna parhewch i wneud hyn. Mae hon yn ffordd wirioneddol gyfeillgar i'r amgylchedd o ddelio â'ch gwastraff bwyd amrwd a phlicion. Fodd bynnag, mae'r casgliadau bin gwyrdd newydd yn caniatáu ar gyfer eitemau bwyd eraill na fyddai fel arfer yn cael eu compostio gartref fel bwyd a chig wedi'i goginio i gael eu casglu a'u compostio mewn uned gompostio mewn cynhwysydd.

Gen i gynrhon yn fy nghadi ymyl y ffordd, sut ydw i'n cael gwared arnynt?

Peidiwch byth â gadael gwastraff bwyd heb ei orchuddio yn enwedig mewn tywydd cynnes gan y bydd yn denu pryfed sy'n gallu dodwy wyau ar y bwyd cyn iddo fynd i mewn i'r cadi. Bydd y rhan fwyaf o'r cynrhon yn diflannu unwaith bydd y cadi yn cael ei wagio. Gall unrhyw gynrhon sy'n weddill ac wyau pryfed gael eu lladd trwy arllwys dŵr berwedig yn ofalus i mewn i'r cadi ôl iddo gael ei wagio. Bydd defnyddio glanedydd ysgafn gyda phersawr hefyd yn helpu i gadw pryfed i ffwrdd o’ch bin. Sicrhewch fod pob gwastraff bwyd yn cael ei gynnwys o fewn leinin compostadwy gan y bydd hyn yn atal pryfed rhag dodwy eu hwyau mewn gwastraff bwyd sy’n pydru.

Pa wastraff bwyd allaf ei roi yn fy nghadi ymyl y ffordd?

Unrhyw wastraff bwyd diangen sydd heb ei fwyta a allai gynnwys bwyd heibio'i ddyddiad defnyddio, bwyd wedi llwydo, bwyd dros ben o brydau, bwyd nad yw’n fwytadwy fel esgyrn pysgod, croen ffrwythau a llysiau. Gweler y rhestr fanwl isod:

IE NA
Ffrwythau a llysiau - amrwd ac wedi'u coginio Bagiau Plastig
Cig a physgod - amrwd ac wedi'u coginio Gwydr
Esgyrn a phlisgyn wyau Caniau
Reis, pasta, grawnfwydydd a nwdls Papur
Bara, cacennau, crwst a bisgedi Poteli Plastig
Bagiau te a choffi mâl Gwasarnau Anifeiliaid Anwes
Caws, wyau ac iogwrt Olew coginio
Ffa, cnau, corbys a hadau Ffoil
Bwyd heb ei fwyta o'ch plât Cardbord pecynnu sgleiniog
Cardbord brown rhychiog Pecynnu Plastig

A fydd gwasanaeth glanhau bin yn cael ei ddarparu gan y Cyngor?

Na fydd. Ond gellir dod o hyd i gwmnïau glanhau biniau yn y llyfr ffôn lleol.

Pryd fydd fy ngwastraff bwyd yn cael ei gasglu?

Caiff eich cadi ymyl y ffordd ei gasglu bob wythnos ar eich diwrnod casglu arferol, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwirio eich calendr casglu ar gyfer eich diwrnod casglu.