Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwastraff Bwyd - Cwestiynau Cyffredin

Mae fy nghadi ymyl y ffordd wedi torri neu wedi’i difrodi, a allaf gael un newydd?

Medrwch. Gallwn ffeirio unrhyw gadis sydd wedi’u difrodi neu wedi torri yn rhad ac am ddim. Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt ar 01978 298989 i ofyn am gadi newydd.  

Rwyf eisoes yn compostio fy holl wastraff bwyd gan ddefnyddio bin compost?

Yna parhewch i wneud hyn. Mae hon yn ffordd wirioneddol gyfeillgar i'r amgylchedd o ddelio â'ch gwastraff bwyd amrwd a phlicion. Fodd bynnag, mae'r casgliadau bin gwyrdd newydd yn caniatáu ar gyfer eitemau bwyd eraill na fyddai fel arfer yn cael eu compostio gartref fel bwyd a chig wedi'i goginio i gael eu casglu a'u compostio mewn uned gompostio mewn cynhwysydd.

Gen i gynrhon yn fy nghadi ymyl y ffordd, sut ydw i'n cael gwared arnynt?

Peidiwch byth â gadael gwastraff bwyd heb ei orchuddio yn enwedig mewn tywydd cynnes gan y bydd yn denu pryfed sy'n gallu dodwy wyau ar y bwyd cyn iddo fynd i mewn i'r cadi. Bydd y rhan fwyaf o'r cynrhon yn diflannu unwaith bydd y cadi yn cael ei wagio. Gall unrhyw gynrhon sy'n weddill ac wyau pryfed gael eu lladd trwy arllwys dŵr berwedig yn ofalus i mewn i'r cadi ôl iddo gael ei wagio. Bydd defnyddio glanedydd ysgafn gyda phersawr hefyd yn helpu i gadw pryfed i ffwrdd o’ch bin. Sicrhewch fod pob gwastraff bwyd yn cael ei gynnwys o fewn leinin compostadwy gan y bydd hyn yn atal pryfed rhag dodwy eu hwyau mewn gwastraff bwyd sy’n pydru.

Pa wastraff bwyd allaf ei roi yn fy nghadi ymyl y ffordd?

Unrhyw wastraff bwyd diangen sydd heb ei fwyta a allai gynnwys bwyd heibio'i ddyddiad defnyddio, bwyd wedi llwydo, bwyd dros ben o brydau, bwyd nad yw’n fwytadwy fel esgyrn pysgod, croen ffrwythau a llysiau. Gweler y rhestr fanwl isod:

IE NA
Ffrwythau a llysiau - amrwd ac wedi'u coginio Bagiau Plastig
Cig a physgod - amrwd ac wedi'u coginio Gwydr
Esgyrn a phlisgyn wyau Caniau
Reis, pasta, grawnfwydydd a nwdls Papur
Bara, cacennau, crwst a bisgedi Poteli Plastig
Bagiau te a choffi mâl Gwasarnau Anifeiliaid Anwes
Caws, wyau ac iogwrt Olew coginio
Ffa, cnau, corbys a hadau Ffoil
Bwyd heb ei fwyta o'ch plât Cardbord pecynnu sgleiniog
Cardbord brown rhychiog Pecynnu Plastig

A fydd gwasanaeth glanhau bin yn cael ei ddarparu gan y Cyngor?

Na fydd. Ond gellir dod o hyd i gwmnïau glanhau biniau yn y llyfr ffôn lleol.

Pryd fydd fy ngwastraff bwyd yn cael ei gasglu?

Caiff eich cadi ymyl y ffordd ei gasglu bob wythnos ar eich diwrnod casglu arferol, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwirio eich calendr casglu ar gyfer eich diwrnod casglu.