Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mewn Bocs / Bag - Cwestiynau Cyffredin

Ar gipolwg beth sydd wedi newid gyda chynllun ailgylchu Wrecsam?

Rydym bellach yn derbyn plastig cymysg, tybiau, potiau a hambyrddau.

Mae gennych focs ychwanegol ar gyfer ailgylchu gwydr ar wahân.

Rydym bellach yn derbyn tecstilau o ymyl y ffordd.

Ni allwch chi bellach ailgylchu cardbord rhychiog yn eich bin gwastraff gardd gwyrdd.

Pam ein bod ni'n gofyn i chi i wahanu'r gwahanol ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu?

Mae gan y cerbydau casglu deunyddiau ailgylchu adrannau ar wahân a chaiff y deunyddiau i’w hailgylchu eu gwagio i mewn i'r adrannau perthnasol. Yna, mae'r cerbydau yn gwagio’r deunydd ailgylchu yn y bae priodol yn y cyfleuster ailgylchu i’w ddidoli. Yn syml, rhowch y deunydd i’w ailgylchu yn y bocs cywir bob wythnos.

Pam ein bod ni’n defnyddio bocsys / bagiau i gasglu deunyddiau yn hytrach na biniau?

Rydym yn credu mai dyma'r math gorau o wasanaeth ailgylchu; oherwydd ein bod yn didoli deunyddiau â llaw gallwn hidlo’r eitemau anghywir yn y man casglu. Mae hyn yn golygu bod y deunyddiau a gasglwn yn rhai o safon uchel ac y gellir eu hailgylchu yn lleol, sy'n well i'r amgylchedd.

Beth sy'n mynd yn fy mocs gwyrdd?

Poteli plastig, tuniau, caniau ac aerosolau, fel o'r blaen. Fodd bynnag, gallwch nawr osod mathau eraill o blastig yn eich bocs gwyrdd, gan gynnwys potiau plastig, tybiau a hambyrddau.

Beth sy'n mynd yn fy mocs du?

Poteli a jariau gwydr. Peidiwch â gosod bylbiau golau, Pyrex, neu lestri wedi torri i mewn yn y bocs du.

Beth sy'n mynd yn fy mag glas?

Cardbord rhychiog, pecynnu cardbord, papur, amlenni, post sothach, papurau newydd, cylchgronau, tudalennau melyn, catalogau, tiwbiau papur toiled, bocsys wyau cardbord a phapur wedi’i ddarnio. Peidiwch â rhoi unrhyw gartonau bwyd a diod yn eich bag glas.

Rwyf eisoes â mwy nag un bocs gwyrdd, allaf i ddal eu defnyddio?

Gallwch, fodd bynnag, gwnewch yn siŵr nad ydych yn cymysgu deunyddiau ailgylchu gyda'i gilydd. Defnyddiwch focs ar gyfer papur / cerdyn a bocs ar gyfer poteli a jariau gwydr a bocs ar gyfer tuniau / caniau plastig.

Beth os nad yw fy nghardbord yn ffitio yn fy mag glas?

Gwasgwch o a’i roi o dan neu wrth ymyl eich cynwysyddion ailgylchu. Peidiwch â rhoi cardbord rhydd allan ar ddiwrnodau gwyntog. Gallwch hefyd fynd ag ef i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.  Mae'r rhain wedi'u lleoli yn Lôn y Bryn ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Y Lodge Brymbo neu Lôn Wynnstay, Plas Madoc.

Pa blastig allaf i ei roi yn y bocs gwyrdd?

Unrhyw fath o boteli plastig, pob math o hambyrddau bwyd plastig, tybiau plastig a photiau plastig (unrhyw liw). Dylid tynnu caeadau oddi ar boteli plastig, ond gellir eu rhoi yn y bocs. Dim bagiau plastig, cling ffilm, papur swigod, pacedi creision na chaeadau arian (fel arfer ar boteli ysgytlaeth a photeli llaeth).

A oes angen i mi wneud unrhyw beth i'r deunyddiau?

Dylai’r holl gynnwys fod yn lân ac ni ddylai gynnwys unrhyw weddillion bwyd neu ddiod. Gwasgwch eich caniau, poteli plastig a chardbord i arbed lle yn eich bocs/ bag. Dylai pob eitem gael ei roi yn rhydd yn y bocs gwyrdd.

Nid wyf yn deall beth sy'n cael ei gasglu a phryd?

Bocs gwyrdd, bocs du, bag glas a chadi bwyd – cesglir bob wythnos

Bin gwastraff cyffredinol du/ glas a bin gwastraff gardd gwyrdd – cesglir bob pythefnos bob yn ail wythnos.

Beth ddylwn i ei wneud gyda phapur wedi'i ddarnio?

Fe'ch cynghorir eich bod yn lapio eich papur wedi’i ddarnio mewn darn o bapur newydd cyn ei roi yn eich bag glas. Bydd hyn yn sicrhau, pan fydd y criw ailgylchu yn gwagio eich bag glas, y bydd eich papur wedi'i ddarnio yn mynd i mewn i'r adran bapur ac na fydd yn gwasgaru ar hyd y stryd.