Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Casgliad Biniau Gwyrdd Ychwanegol - Cwestiynau Cyffredin

Pryd mae’r gwasanaeth yn dechrau?

Bydd gwasanaeth 2019/20 yn dechrau ar 1 Ebrill 2019 tan 31 Mawrth 2020. Bydd pob bin gwastraff gardd yn dal i gael eu casglu bob pythefnos (ar wahân i fis Rhagfyr - Chwefror lle bydd eich bin gwyrdd yn cael ei wagu unwaith y mis).

Faint yw’r gost?

Bydd bin gwastraff gardd 240l cyntaf pob aelwyd yn cael ei gasglu fel rhan o’r gwasanaeth presennol. Bydd unrhyw finiau gwastraff gardd ychwanegol yn cael eu casglu am £30.60 y bin y flwyddyn.

Sut allaf dalu am fy nghasgliad gwastraff gardd?

Gallwch dalu:

Mae gennyf ail fin gwyrdd nad oes ei angen arnaf bellach. A oes modd iddo gael ei gasglu?

Oes, gallwn ddod i gasglu unrhyw finiau gwastraff gwyrdd dieisiau.  E-bostiwch contact-us@wrexham.gov.uk neu ffoniwch Galw Wrecsam ar 01978 298989 i drefnu hyn.  Fel arall, cadwch y bin yn eich gardd rhag ofn i chi benderfynu’n ddiweddarach eich bod am dalu am ail gasgliad bin gwyrdd.

Hoffwn dalu am gasgliad gwastraff gardd ychwanegol. A oes gostyngiad ar gael wrth gofrestru rhan o’r ffordd trwy’r flwyddyn?

Nac oes. Codir £30.60 waeth pryd y byddwch yn ymuno â’r cynllun yn ystod y flwyddyn.  Mae’r cynllun eleni yn rhedeg o 1 Ebrill 2019 tan 31 Mawrth 2020.  

Rwy’n symud i dŷ arall ac eisoes wedi talu am fy Ngwasanaeth Casgliad Bin Gwyrdd Ychwanegol. A oes modd i mi gael ad-daliad?

Ni roddir unrhyw ad-daliadau.  Fodd bynnag, gallwch drosglwyddo’r gwasanaeth i’ch eiddo newydd, os yw’n dal i fod yn Wrecsam.  Bydd angen i chi gysylltu â ni i roi gwybod i ni beth yw’ch cyfeiriad newydd.

Nid oes gennyf fin gwastraff gardd. A oes raid i mi dalu am gael bin gwyrdd?

Oes, codir ffi cludo o £16.50 am bob bin gwastraff gardd.

Sut fyddwch chi’n gwybod fy mod wedi talu am gael casgliad bin gwastraff gardd ychwanegol?

Ar ôl i chi dalu, byddwch yn derbyn llythyr a sticer drwy’r post.  Bydd angen i chi osod y sticer ar gaead eich bin gwyrdd ychwanegol.  Bydd hyn yn galluogi’r criw casglu i weld fod y bin yn gymwys i’w wagio.  Gofalwch fod eich cyfeiriad wedi’i ysgrifennu’n glir ar y sticer mewn inc parhaol.

A oes modd i mi gael mwy nag un bin gwastraff gardd ychwanegol?

Oes, gallwn wagio hyd at 4 o finiau gwastraff gardd i chi.  Mae’r cyntaf yn cael ei wagio fel rhan o’r gwasanaeth presennol.  Codir tâl o £30.60 y bin bob blwyddyn am y tri arall.  

Beth allaf ei roi yn fy min(iau) gwastraff gardd?

 • Toriadau gwair
 • Dail
 • Toriadau llwyni / gwrychoedd
 • Brigau
 • Blodau wedi’u torri sydd wedi marw (dim gorchudd plastig)
 • Chwyn

Beth na ddylwn ei roi yn fy min gwastraff gardd?

 • Gwastraff bwyd
 • Cardbord
 • Canclwm Japan
 • Potiau planhigion
 • Baw anifeiliaid / deunydd gwely anifeiliaid
 • Pridd
 • Graean neu gerrig

Ni chasglwyd fy miniau gardd; a oes modd trefnu iddynt gael eu casglu os gwelwch yn dda?

Os na chasglwyd eich bin gwyrdd ychwanegol ar ôl i chi ei roi allan erbyn 7:30am heb unrhyw halogiad, fe wnawn ein gorau i’w gasglu cyn gynted ag sy’n bosibl.  Cofiwch y gall ffactorau sydd y tu hwnt i reolaeth y Cyngor effeithio ar y gwasanaeth, e.e. tywydd garw eithriadol.  Ni fydd y Cyngor yn rhoi ad-daliadau o dan unrhyw amgylchiadau am gasgliadau a fethwyd neu os methwyd â chasglu bin gwastraff gardd gwyrdd.  

Difrodwyd fy min gwyrdd yn ystod y casgliad diwethaf. A oes modd i mi gael bin gwyrdd newydd?

Oes.  Gallwn newid biniau gwastraff gwyrdd yn rhad ac am ddim os ydynt wedi’u difrodi o ganlyniad i draul cyffredinol neu wrth i'r bin gael ei gasglu.  Fodd bynnag, os oes angen newid neu drwsio'r bin o ganlyniad i golli, esgeuluso neu gamddefnyddio, y deiliad tŷ fydd yn talu'r gost.

Rwyf wedi rhoi deunydd anghywir yn fy min gwyrdd ychwanegol ar ddamwain ac mae wedi'i adael yn llawn; a fyddwch yn dod yn ôl i'w gasglu?

Na fyddwn.  Tynnwch y deunydd halogedig allan ac fe gasglwn y bin ar y diwrnod casglu arferol nesaf.  Dim ond gwastraff gardd ddylid ei roi yn rhydd yn y bin.  Os oes deunydd halogedig yn eich bin gwastraff gardd gwyrdd, chi sy’n gyfrifol am dynnu'r eitem(au) halogedig allan cyn y casgliad nesaf. Os ydych yn parhau i roi deunydd halogedig yn eich bin(iau) gwastraff gardd gwyrdd ychwanegol, mae'n bosibl y byddwn yn ei dynnu oddi arnoch. Ni roddir unrhyw ad-daliadau am achosion o beidio â gwagio'ch bin gwastraff gardd gwyrdd oherwydd halogiad.

Nid yw fy holl wastraff gardd yn ffitio yn fy miniau gwastraff gardd; a gaf i adael ychydig o fagiau wrth ymyl y biniau gwyrdd eraill i’w casglu?

Yn anffodus nid ydym yn casglu unrhyw wastraff ochrol a roddir allan gyda’r bin(iau) gwastraff gardd gwyrdd ychwanegol.  Ar ôl eu gwagio, gallech roi’r gwastraff dros ben yn y bin gwyrdd ar gyfer y casgliad nesaf neu mynd â’r gwastraff i’r sgip gwastraff gardd yn un o’r tair Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Bryn Lane, Lodge neu Blas Madoc.  Os yw’n swm bach o wastraff, efallai y bydd yn ffitio yn eich bin compost cartref.