Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffioedd Trwyddedu

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion Ffïoedd Ceisio am Drwydded, a weinyddir gan Wasanaethau Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy'n rhan o Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Nid yw'r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.

Trwyddedau Ffi
Sefydliad Llety Anifeiliaid £202
Eiddo a Gymeradwyd (bwyd) Dim ffi
Safleoedd Gwersylla (PHAct36) Dim ffi
Safleoedd Carafanau a Gwersylla Dim ffi
Arwerthiannau Cist Car £16
Tyrrau oeri Dim ffi
Anifeiliaid Gwyllt Peryglus £359.65
Sefydliad Bridio Cŵn £202
Trwyddedau Amgylcheddol Am ragor o wybodaeth a ffioedd ewch i http://wales.gov.uk (cywyllt allanol)
Cofrestru Bwyd Dim ffi
Tŷ amlfeddiannaeth (HMO)
 • Trwydded newydd (Trwydded Orfodol neu Drwydded Ychwanegol) (hyd at 5 mlynedd) £816
 • Trwydded newydd (Trwydded Orfodol neu Drwydded Ychwanegol) (blwyddyn) £510
 • Adnewyddu (Trwydded Orfodol yn unig) (5 mlynedd) £485
Casgliadau o dŷ i dŷ Dim ffi
Hypnoteiddio Dim ffi
Loteri - Newydd £40
Loteri - Adnewyddu £20
Gweithredwr Adfer Cerbydau £75
Anifeiliaid sy’n Perfformio £202
Siop Anifeiliaid Anwes £202
Petroliwm
 • Dim mwy na 2,500 litr - £42 1 flwyddyn; £84 2 flynedd; £126 3 blynedd
 • Mwy na 2,500 litr ond dim mwy na 50,000 litr - £58 1 flwyddyn; £116 2 flynedd; £174 3 blynedd
 • Mwy na 50,000 litr - £120 1 flwyddyn; £240 2 flynedd; £360 3 blynedd
 • Trosglwyddo trwydded - £8
Trydyllu croen, tatŵio ac electrolysis £130
Gosod byrddau a chadeiriau yn y ffordd
 • 20 sedd neu fwy - £100 y flwyddyn
 • Llai na 20 sedd £75 y flwyddyn
Safle i gynnal Seremonïau Sifil Ffi Trwydded 3 blynedd safle a gymeradwywyd £850
Adnewyddu £750
Ffi Ail-archwilio Swyddog Priodol £125
Trwyddedu ystafell ychwanegol mewn Safle a Gymeradwywyd (gan gynnwys archwiliad a ffi weinyddol) £145
Cymeradwyo newidiadau eraill i drwydded bresennol £65
Ffi weinyddol - newid enw ac ati £25
Trwydded Safle a Clwb Tystysgrif Safle Gweler isod
Bandiau Ardrethol A B C D E D (x2) E (x3)
Gwerth Ardrethol Dim gwerth
Adrethol £4,300
£4,301 i £33,000 £33,001 i £87,000 £87,001 i £125,000 £125,001 ac uwch Bydd lluoswr yn cael eu ychwanegu at safleoedd ym mandiau D ac E lle maent yn bennaf ar gyfer gwerthu alcohol.
Trwydded / Tystysgrif Safle £100 £190 £315 £450 £635 £900 £1905
Ffi Adnewyddu Flynyddol £70 £180 £295 £320 £350 £640 £1050
Sefydliadau Marchogaeth £295
Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon Ni osodwyd ffïoedd – Fel y gost.
Deliwr Metel Sgrap
 • Trwydded safle £450
 • Trwydded casglwr £210
 • Amrywiad £50
Sefydliadau Rhyw Cais newydd am Drwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol : £1,230
Cais i adnewyddu Trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol: (dim gwrthwynebiad) £265
Cais i adnewyddu Trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol: (gwrthwynebiad) 1065
Cais i amrywio Trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol: £175
Cais i amrywio Trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol (gwrthwynebiad): £550
Cais i drosglwyddo trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol £90
Cais i drosglwyddo trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol (gwrthwynebiad): £480
Sgipiau
 • £38.50 am hyd at 7 diwrnod
 • £77.00 am 8 diwrnod neu fwy (hyd at fis).
Casgliadau Stryd Dim ffi
Gwaith Stryd

I osod offer NEWYDD mewn stryd:

a Ar gyfer un tŷ annedd £240
b Ar gyfer dau neu fwy o dai annedd a datblygiadau preswyl, fflatiau /fflatiau deulawr £340
c Ar gyfer datblygiad nad yw’n ddatblygiad preswyl h.y. diwydiannol, swyddfa, warws, safle cadw a storio, siopau, masnach, hamdden, adeiladau cynulliad, ysgolion ac adeiladau addysgol eraill. £340
d Ar gyfer tir at ddibenion amaethyddol / garddwriaethol £240
e Ar gyfer tir at ddibenion datblygiad aml bwrpas
(Preswyl/diwydiannol)
£340

Atgyweirio/Adnewyddu/Cynnal a chadw offer sy’n bodoli yn y stryd eisoes :

f Pan na ganiatawyd Trwydded Gwaith Stryd dan Adrannau 181 i 183 o Ddeddf Priffyrdd 1980, bydd Deddf Cyfleustodau Cyhoeddus a Gwaith Stryd 1950 ac/neu weithdrefn drwyddedu o ran offer yn y stryd yn berthnasol. £205
g Ar gyfer atgyweirio neu newid offer sydd eisoes yn y stryd a lle ceir Trwydded Gwaith Stryd eisoes. £150

Mae a - g yn berthnasol i’r 200 metr cyntaf o dyllu’r ffordd. Codir tâl am bob 200 metr.

Rhybudd Digwyddiad Dros Dro £21
Canol y Dref – hurio Sgwâr y Frenhines
 • Sefydliadau masnachol - £150 y dydd a TAW
 • Elusennau cenedlaethol - £60 y dydd a TAW.
 • Elusennau lleol – am ddim.
Gweithredwyr Pontydd Pwyso £68.95
Trwydded Sŵ Dim ffi benodol
Trwyddedau Cerbydau Ffi
Cerbyd Hurio Preifat - Newydd £245
Cerbyd Hurio Preifat - Adnewyddu £200
Cerbyd Hurio Preifat - Trosglwyddo Perchenogaeth £36
Gyrrwr Hurio Preifat - Newydd £294 Am 3 mlynedd (£44 DBS Blaendal £250 Gweddill)
Gyrrwr Hurio Preifat - Adnewyddu £259 Am 3 mlynedd (£44 DBS Blaendal £215 Gweddill)
Cerbyd Hacni - Newydd £191
Cerbyd Hacni - Adnewyddu £175
Cerbyd Hacnai - Trosglwyddo Perchenogaeth £36
Gyrrwr Cerbyd Hacni - Newydd £294 Am 3 mlynedd (£44 DBS Blaendal £55 Gweddill)
Gyrrwr Cerbyd Hacni - Adnewyddu £259 Am 3 mlynedd (£44 DBS Blaendal £215 Gweddill)
Ffi ailbrofi Cerbyd Hacni / Hurio Preifat £45
Colli apwyntiad £23
Adnewyddu Trwyddedau Ffi
Plât cerbyd £7.00
Bathodyn gyrrwr £9.00
Arwydd ffenestr £6.50
Trwyddedau Gweithredwyr Preifat Ffi
1-9 Cerbyd - Newydd £500 Am 5 mlynedd
Mwy na 10 Cerbyd - Newydd £1430 Am 5 mlynedd
1-9 Cerbyd - Adnewyddu £462 Am 5 mlynedd
Mwy na 10 Cerbyd - Adnewyddu £1400 Am 5 mlynedd
Arwydd ffenestr £6.50
Storio Ffrwydron Ffi
Cofrestriad cyntaf ar gyfer safle sy’n storio llai na 2 dunnell o ffrwyrdon gydag amodau (blwyddyn) £105.00
Adnewyddu cofrestriad (blwyddyn) £52.00
Trwydded cyntaf ar gyfer storio uchafswm on 2 dunnell o ffrwydron £178.00
Adnewyddu Trwydded (blwyddyn) £83.00
Gwenwyn Ffi
Cofrestriad cyntaf £35.00
Adnewyddu cofrestriad £20.00
Newid manylion cofrestru £12.50
Ffïoedd Trwyddedau Cartrefi Symudol Ffi
Safle Preswyl Unigol £238.00
Safle unigol preswyl – cymysg £266.00
Safle bach (2 - 10 cartref symudol) £316.00
Safle canolig (11 - 50 cartref symudol) £655.00
Safle mawr (50+ cartref symudol) £1,109.00
Amrywio amodau’r drwydded £193.00
Rheolau’r Llety £59.00
Amnewid Trwydded £33.00