Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymru yn ei Blodau 2013

Yn sgil y llwyddiant a gafodd Wrecsam yn 2011 pan enillodd hi wobr Arian Oreurog a’r Safle 1af yng nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau, ynghyd â’r wobr Arian Oreurog yng Nghystadleuaeth Prydain yn ei Blodau, mae Tîm Cymru yn ei Blodau bellach yn ymbaratoi ar gyfer 2012.

Wrth ymgeisio eleni yng Nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau 2013  bydd y beirniaid yn cael eu tywys ar daith newydd. Y tro hwn byddant yn galw heibio amryw o leoliadau a gerddi, gan gynnwys Holt, Canolfan Ailgylchu Wrecsam, Ysgol Fabanod Borras, Gardd Gymunedol Smithfield a Chanol Tref Wrecsam.

Yr agwedd bwysicaf ar Gymru yn ei Blodau yw cyfraniad y gymuned. Rydym yn gofyn i breswylwyr a grwpiau cymunedol ar hyd y llwybr i’n helpu gyda hyn. Y llynedd, bu grwpiau’n cynnal ymgyrchoedd casglu sbwriel, cystadlaethau garddio, yn plannu planhigion mewn llecynnau ac yn gosod basgedi crog er mwyn gwneud i’w hardal edrych yn well. 

Nod Cymru yn ei Blodau yw gwneud Wrecsam yn lle mwy ecogyfeillgar drwy gael gwared â graffiti, baw ci a phosteri a osodir yn anghyfreithlon a hyrwyddo arddangosiadau o blanhigion a blodau cynaliadwy er mwyn gwneud Wrecsam yn lle mwy prydferth i’w phreswylwyr a’i hymwelwyr.

Mae Cyngor Wrecsam yn gyson yn ceisio canfod ffyrdd i gefnogi ymgyrch Cymru yn ei Blodau, ac un ffordd o wneud hyn yw drwy ei Gynllun Noddi Cylchfannau. Bydd y refeniw a geir o noddi cylchfannau’n cyfrannu at wella ansawdd y tirweddu a’r gwaith cynnal ar gylchfannau ac yn gymorth i gefnogi gweithgarwch Cymru yn ei Blodau o fewn y Fwrdeistref.

Ceir hefyd gyfleoedd i fusnesau noddi cynwysyddion planhigion neu brynu basgedi crog. Bydd yr holl noddwyr yn cael eu cydnabod mewn cyhoeddusrwydd sy’n gysylltiedig ag ymgyrch Cymru yn ei Blodau, sy’n gyfle gwych i hysbysebu eich busnes a hefyd yn ffordd o wella’r amgylchedd yn Wrecsam.

Os ydych chi’n awyddus i helpu gydag Ymgyrch Cymru yn ei Blodau, neu os ydych am noddi cylchfan neu gynhwysydd planhigion, cysylltwch â Nicola Ellis ar 729638 neu anfonwch e-bost at roundabouts@wrexham.gov.uk.

Cysylltiadau perthnasol

Mae ymgyrch Wrecsam yn ei Blodau yn annog pawb i wneud newidiadau cadarnhaol a pharhaol i’w hamgylchedd. Defnyddiwch y cysylltiadau isod i ganfod mwy...