Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Iechyd & Diogelwch yn y Gwaith

Nod y gwasanaeth Iechyd a Diogelwch yw gwarchod iechyd a diogelwch a lles gweithwyr, a diogelu eraill, yn enwedig y cyhoedd, a all fod mewn perygl oherwydd gweithgareddau gwaith.


Mae'r prif gyfrifoldeb am sicrhau iechyd a diogelwch yn y gweithle yn perthyn i'r sawl sy'n creu'r risg, ac mae angen i gyflogwyr, yn arbennig, wneud trefniadau addas a digonol i reoli iechyd a diogelwch.

Mae swyddogion yn yr adain yn gyfrifol am orfodi darpariaethau Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 ym mhob eiddo lle mae gan y Cyngor gyfrifoldebau gorfodi. Mae'r eiddo yn cynnwys warysau a stordai, swyddfeydd a siopau, canolfannau garddio a chartrefi gofal preswyl. Mae rhestr lawn o'r eiddo a gaiff eu gorfodi gan yr Awdurdod Lleol i'w chael yn y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Awdurdod Gorfodi) 1998.

Mae'r gweithgareddau a ymgymerir gan y swyddogion fel a ganlyn:

Iechyd a Diogelwch - Cwynion

Mae’r Tîm Iechyd a Diogelwch yn derbyn cwynion o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys cwynion gan weithwyr ac aelodau o’r cyhoedd ynglyn â gweithleoedd a gweithgareddau gwaith. Gall cwynion ymdrin ag ystod eang o faterion o fethiant cyflogwr i ddarparu cyfarpar diogelu personol addas neu gyfleusterau tai bach digonol, i gwynion am amodau gweithio cyffredinol megis diffyg cynnal a chadw cyfarpar, peryglon trydanol, peryglon llithro a/neu faglu ac yn y blaen.

Os ydych eisiau cyngor rhad ac am ddim, neu os hoffech wneud cwyn am fater sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch, mae croeso i chi gysylltu â’r tîm.

Os ydych yn meddwl bod eich cyflogwr yn eich peryglu chi neu eraill neu nad yw’n gweithredu ei ddyletswyddau cyfreithiol, a’ch bod wedi tynnu sylw at hyn heb gael ymateb boddhaol, gallwch gysylltu â ni neu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch os archwilir y gweithle ganddynt.

Gellir cysylltu â’r Tîm Iechyd a Diogelwch trwy ddefnyddio’r ffurflen gwyno ar-lein neu drwy’r manylion cyswllt isod.

Mae’r holl gwynion sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch, lles, neu amodau gwaith yn cael eu harchwilio’n gyfrinachol. Byddwn yn trafod y gwyn, a gallwn eich cynghori ar unrhyw gamau y bydd angen eu cymryd.

Os hoffech i ni ymchwilio i’ch cwyn yna cysylltwch â ni.

Panel Sialens Rheoleiddio Annibynnol

Mae’r Panel Annibynnol Rheoleiddio Her yn ystyried cwynion am gyngor a roddir ynghylch iechyd a diogelwch gan archwilwyr Awdurdod Lleol neu’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch y tybiwch sy’n anghywir neu’n mynd y tu hwnt i’r sydd ei angen er mwyn rheoli’r perygl yn ddigonol.

Bydd y panel yn cynnwys aelodau annibynnol fydd â’r cymhwyster a’r profiad i asesu cyngor a roddwyd i chi am faterion rheoli.

Cyn i chi godi’r mater â’r panel, dylech yn gyntaf fod wedi ceisio datrys y mater gyda’r ALl perthnasol neu’r archwiliwr HSE a’u rheolwr.

Beth i’w ddisgwyl

Rhoddir eich mater gerbron aelodau’r panel a fydd yn ei adolygu’n drylwyr ac yn rhoi gwybod i chi am ei gasgliadau.

Bydd y panel yn ystyried achosion o 30 Mehefin 2011 a diweddarach yn unig a bydd y canlyniad ar gael ar wefan yr HSE.

Mae rôl y panel yn un ymgynghorol. Bydd y rheolyddion yn archwilio annibyniaeth y panel a’i gyngor ac os yw’n briodol yn ei dderbyn.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Independent Regulatory Challenge Panel.

Cysylltiadau Defnyddiol Perthynol