Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddogion Gorfodi Amgylcheddol

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am y Gwasanaethau Wardeiniaid Mwynderau.

Rôl y Swyddogion Gorfodi Amgylcheddol

Rôl y Swyddogion Gorfodi Amgylcheddol yw cyfyngu ar yr achosion o broblemau baw ci, sbwriel ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y Fwrdeistref Sirol. Er mwyn llwyddo i gyflawni’r amcan hwn, mae’r wardeiniaid yn cwblhau amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys gwybodaeth, addysg cwn a gweithgareddau gorfodi.

Broblemau cwn ar-lein

Gwybodaeth

Llun o arwydd Dim Baeddu

Addysg

Llun o arwydd Perchnogion Cwn Cyfrifol

Cyflwyniadau i Ysgolion - Mae’r swyddogion ar gael i roi cyflwyniadau anffurfiol i blant ysgol am y materion sy’n ymwneud â baw ci a sbwriel. Anelir y cyflwyniadau hyn at amrywiaeth o wahanol oed o blant ysgolion cynradd a hŷn. Gellir hefyd darparu ystod o ddeunyddiau addysgol a syniadau am waith pellach.

Gweithgareddau Hyrwyddo - Gellir trefnu gweithgareddau megis teithiau casglu sbwriel i blant lleol fel cyfle i addysgu a rhoi gwybodaeth yn ogystal â mynd i’r afael ag ardaloedd sydd â sbwriel. Mae’r swyddogion yn awyddus i gydweithio gydag unrhyw grwpiau sy’n mynegi diddordeb i weithredu a lleihau’r problemau hyn.

Gweithgareddau Gorfodi

Tra bo codi ymwybyddiaeth, hyrwyddo ymagwedd gyfrifol tuag at ein hamgylchedd ac addysgu ein hieuenctid i gyd yn ffyrdd o leihau’r achosion o sbwriel a baw ci, bydd rhai sy’n gwrthod newid eu hymddygiad bob amser. Mae grymoedd gorfodi'r wardeiniaid yn eu galluogi i erlyn unigolion am adael sbwriel a baw ci. Gellir hefyd rhoi rhybuddion cosbau penodedig i droseddwyr sy’n cael eu dal yn gadael eu cŵn faeddu neu beidio â glanhau’r baw. Gosodir y cosbau hyn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac ar hyn o bryd rhoddir cosbau o £75 am faw ci a gadael sbwriel fel rheol. Rhaid talu’r cosbau hyn o fewn 14 diwrnod o dderbyn y rhybudd i rwystro gosod camau pellach. Bydd gadael baw ci yn destun uchafswm cosb o £1000 a gall gadael sbwriel dderbyn cosb o hyd at £2500. Bydd y swyddogion yn mynd ar batrolau aml o ardaloedd yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn dal troseddwyr.

Sut i gysylltu â’r Swyddogion

Os ydych yn rhoi gwybod am ddigwyddiad byddai o gymorth pe byddech yn nodi’r dyddiad, yr amser a lleoliad y digwyddiad yn ogystal â disgrifiad o’r troseddwr (os yn hysbys) ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall megis, lliw, maint a brid y ci.