Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gais Ar Lein i Gofrestru Eiddo Bwyd

Mae'r ffurflen ar lein hon yn caniatáu cofrestru eiddo a ddefnyddir ar gyfer busnes bwyd (gan gynnwys stondinau marchnad, cerbydau danfon a strwythurau symudol eraill) ac mae angen cofrestru dan y gyfraith.

Bydd cofrestru yn caniatáu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gadw rhestr ddiweddaraf o'r holl eiddo felly yn yr ardal er mwyn medru trefnu ymweliadau. Bydd amlder yr ymweliadau yn dibynnu ar lefel y risg dan sylw.

I gofrestru eich eiddo bwyd, cwblhewch y ffurflen isod a chlicio ar y botwm cyflwyno.

Anfonir eich manylion at wasanaeth Iechyd yr Amgylchedd a fydd yn gwirio'r wybodaeth a gyflwynwyd, a chofnodi'r manylion mewn Cofrestr. Bydd cofrestr yn cynnwys enw'r busnes (os oes un), y cyfeiriad, rhif ffôn a'r math o fusnes a ymgymerir gan bob un, a bydd ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd yn gyffredinol.

Mae'r blychau lle mae * yn orfodol, a rhaid eu cwblhau.

Ni fydd cofnodion o'r wybodaeth arall a ddarperir ar gael yn gyhoeddus.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1. Cyfeiriad yr Eiddo

Cyfeiriad yr Eiddo (neu'r cyfeiriad lle cedwir eiddo symudol)

2 Enw'r Busnes Bwyd
3 Math o Eiddo

Cliciwch bob blwch sy'n berthnasol

 


4 A yw eich busnes yn trin neu'n delio gydag unrhyw un o'r canlynol?

Cliciwch bob blwch sy'n berthnasol


Gwybodaeth Mwy
5 A ydych yn defnyddio cerbydau neu longau i gludo bwyd a gedwir yn neu a ddefnyddir i ffwrdd o'r eiddo?

6 A ydych yn defnyddio cerbydau, stondinau neu longau ar gyfer paratoi neu werthu bwyd a gedwir ar neu a ddefnyddir i ffwrdd o'r eiddo?

7 Nifer y cerbydau / stondinau / llongau a gedwir yn neu a ddefnyddir i ffwrdd o'r eiddo, a ddefnyddir ar gyfer paratoi, gwerthu neu gludo bwyd?
13 Nifer o bobl yn chwarae rhan yn y busnes bwyd. Dylech gyfrif staff rhan-amser (25 awr yr wythnos neu lai) fel hanner.


Hidlwr Sbam


Cliciwch ar y botwm CYFLWYNO isod i gofrestru eich eiddo.

Pwrpas y ffurflen hon yw gofyn i ni eich galw chi. Os byddai'n well gennych wneud ymholiad neu awgrym, defnyddiwch y ffurflen adborth gwefan.