Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam

Croeso i Wasanaeth Ieuenctid a Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yn yr adran hon byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am:

Am y Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae

Mae Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam yn darparu ystod o wasanaethau o dan y themâu canlynol:

Cymuned - Clybiau Ieuenctid, Gwaith Ieuenctid Ysgolion, Chwarae, Gwaith Ieuenctid Datgysylltiedig ac Allgymorth.

Iechyd a Lles – Ysbrydoli – Gwaith Ieuenctid Ysbyty, In2Change - Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc, Outside In - Cwnsela, Siop Wybodaeth, Clinigau Iechyd Rhywiol Cyswllt, Ysgolion Iach a Chynlluniau Cyn Ysgol, Eiriolaeth Ail Lais ac Addysg Awyr Agored Nantyr.

Perfformiad a Chefnogi - Achredu, Cynllun Gwobr Dug Caeredin, Cyfranogiad, Dysgu a Datblygu a Phrifysgol Plant.

Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, gan ddarparu ymyriadau cyffredinol ac wedi'u targedu. Mae perthnasau gyda phobl ifanc yn seiliedig ar ymgysylltiad gwirfoddol ac yn cael eu hategu gan y pum piler mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Phwrpasau. Mae'n darparu gwasanaeth ar draws y sir gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, fel gwaith ieuenctid datgysylltiedig, darpariaeth yn seiliedig ar adeilad a gwasanaethau allgymorth. Mae pedair Canolfan Rhagoriaeth sef Coedpoeth, Llai, Rhiwabon a’r Vic, yn galluogi plant a phobl ifanc i gael mynediad at fannau diogel yn eu hamser hamdden sy’n eu darparu gyda thechnoleg ddiweddar ac adnoddau i hyrwyddo dysgu y tu allan i oriau. Mae hyn yn darparu gwasanaeth hyblyg, modern sy’n estyn allan at blant a phobl ifanc ar adegau sy'n hwylus iddyn nhw, mewn mannau lle maent yn dymuno bod ac sy’n eu galluogi i gyflawni a mwynhau cyfleoedd addysg anffurfiol.

I gael gwybodaeth fanwl am y gwasanaethau ewch i www.wrecsamifanc.co.uk neu dewch o hyd i Wrecsam Ifanc ar Twitter a Facebook.

Gwasanaeth Chwarae

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth Chwarae, cliciwch ar y ddolen gyswllt ganlynol: www.wrecsam.gov.uk/chwarae

Egwyddorion Arweiniol a Datganiad Cenhadaeth

Yr egwyddorion arweiniol ar gyfer Gwasanaethau Ieuenctid a Chwarae modern yn Wrecsam yw:

'CYFLAWNI PROFIADAU GWAITH IEUENCTID O ANSAWDD UCHEL I BOBL IFANC YN WRECSAM'