Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prydau Ysgol am Ddim

Gwybodaeth Bwysig i Rieni/Gwarcheidwaid.

A oes gan eich Plentyn hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim?

Mae gan y plant hynny y mae eu rhieni’n derbyn y taliadau cymorth ychwanegol, hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim mewn ysgolion cynaledig yng Nghymru:

*Mae plant sy’n derbyn IS neu IBJSA drwy eu hawl eu hunain, hefyd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Sut Ydw I'n Gwmeud Cais?

Trwy lenwi’r ffurflen gais amgaeedig a’i hanfon at Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Mae’n hanfodol bwysig llenwi pob adran yn y ffurflen hon yn enwedig felly rhan 1 sy’n dangos beth yw enw llawn, dyddiad a rhif Yswiriant Gwladol yr hawliwr (hawlwyr).

Fel arall, os ydych chi eisoes yn derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam byddwch cystal â ffonio’r adran Gwasanaethau Cymorth ar 01978 297413 er mwyn trafod a ydych chi’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Efallai y bydd yr Awdurdod yn holi’r Asiantaeth Budd-daliadau, ar-lein, er mwyn cadarnhau pa fudd-daliadau yr ydych yn eu cael.

Beth fyddaf i’n ei wneud os bydd fy hawl i fudd-dal yn dod i ben?

Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod, ar unwaith, i’r Gwasanaethau Cymorth os bydd eich budd-dal cymhwysol yn dod i ben neu’n peidio â chael ei gynnig ichi mwyach. Os na fyddwch chi’n rhoi gwybod inni, bydd yn rhaid ichi dalu pris llawn unrhyw brydau ysgol y bydd eich plentyn (plant) yn eu cael o’r dyddiad y daeth eich budd-dal i ben.