Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Addysg Gynnar wedi'i hariannu i blant 3 oed yn Wrecsam

Oes gennych chi blentyn a fydd yn 3 oed rhwng 1 Medi a’r Pasg y flwyddyn nesaf? Os OES, yna darllenwch ymlaen ...

Mae cyllid ar gael ar gyfer plant 3 oed yn Wrecsam i gael Addysg Gynnar wedi’i Ariannu y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.  Rhaid i’ch plentyn fod yn 3 oed cyn y tymor y maent i fod i ddechrau, ac yn byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam i fod yn gymwys.
Gall eich plentyn gael lle mewn lleoliad wedi’i ariannu ar gyfer naill ai:

NEU...

Bydd hyn yn dibynnu ar beth y mae eich lleoliad o ddewis yn ei ddarparu.
Mae lleoliad wedi’i ariannu’n cael ei gymeradwyo i ddarparu Addysg Gynnar wedi’i Ariannu i blant 3 oed a gall fod yn un o'r canlynol wedi’i ddynodi:

Gallwch wneud cais drwy lenwi Ffurflen Fynediad.  Gellir cael y rhain o:

Gallwch wneud cais am le wedi’i ariannu mewn UN lleoliad yn unig.  Bydd y cyllid yn mynd yn uniongyrchol i'r lleoliad bob hanner tymor.
Rhaid i leoliadau sy'n cael arian ddilyn y meini prawf canlynol:

NID YW sicrhau lle mewn lleoliad Addysg Gynnar wedi'i ariannu yn sicrhau lle i chi’n awtomatig mewn Meithrinfa mewn ysgol yn Wrecsam.  RHAID gwneud cais am hyn ar wahân ar-lein yn www.wrecsam.gov.uk/derbyniadau neu yn y Ganolfan Gyswllt, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam.

Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein

Mae Wrecsam yn ymroddedig i roi’r dechrau gorau posibl i’n plant ieuengaf mewn Addysg, drwy brofiadau dysgu ansawdd uchel, cyfannol ac ysgogol.

Dysgu trwy Chwarae