Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Polisi Cludiant

Mae gofyn i'r A.A.Ll., benderfynu a yw darparu cludiant i ddisgyblion oedran ysgol gorfodol yn angenrheidiol er mwyn iddynt fod yn bresennol mewn ysgol benodol. Os ystyrir bod cludiant o'r fath yn angenrheidiol yna rhaid darparu cludiant am ddim.

Nodwch Fod Y Wybodaeth Ar Gludiant Ôl 16 Ond Yn Berthnasol Tan 31.08.2016

Os byddwch yn parhau â'ch addysg ôl-16 ym mis Medi 2016 yn yr un sefydliad ag yr oeddech chi ynddo ym mis Medi 2015 yna, ar yr amod eich bod yn dal i gwrdd â'r meini prawf ym Mholisi Cludiant Ôl-16 2015, bydd unrhyw hawl i gludiant am ddim, a ddyfarnwyd eisoes, yn parhau nes eich bod yn gorffen y cwrs hwnnw.

Os byddwch chi’n mynd i Addysg Ôl-16 am y tro cyntaf ym mis Medi 2016, ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel arfer yn darparu, gwneud trefniadau ar gyfer neu’n talu costau unrhyw gludiant sydd ei angen er mwyn i chi deithio o'ch cartref i'ch man astudio.

Allwch chi hawlio cludiant?

Mae'r ddogfennau ar gael ar y ffurfiau canlynol:

Y Ddarpariaeth (Statudol Finimol)

Ni ddarperir cludiant am ddim ar gyfer plant meithrin.

Mae'r A.A.Ll. yn darparu cludiant am ddim:

Estyniadau Mwy Na'r Lleiafswm (Statudol)

Mae'r A.A.Ll. yn darparu cludiant am ddim i ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol:

Cludiant Consesiwn

Fe all yr A.A.Ll. ddarparu cludiant consesiwn, am gost, os nad yw disgybl yn gymwys dan y meini prawf uchod ond y gellir ei roi ar daith gludiant gytundebol sydd seddi gwag. Yn yr amgylchiadau hyn:

Fodd bynnag, dan Ddeddf Cludiant 1995, ni chynigir cludiant consesiwn os bydd gwasanaeth cludiant cyhoeddus yn rhedeg ar y daith i'r ysgol ar adegau cyfleus ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol.

I rieni disgyblion a leolwyd oherwydd Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig mewn ysgolion sydd y tu allan i'r Fwrdeistref Sirol neu mewn ysgol breswyl sydd dros 100 milltir o'r cartref, bydd yr A.A.Ll. yn cynorthwyo gyda chostau teithio i rieni i fynd i gyfarfod Arolwg Blynyddol yn y ffordd fwyaf cost effeithiol o blith:

Rhoddir cymorth o'r fath hefyd pan fo disgybl sydd fel arfer yn teithio mewn cerbyd ar gyfer grwp oherwydd salwch. Bydd angen tystysgrif feddygol.

Ni fydd yr A.A.Ll. fel arfer yn cynorthwyo gyda chostau teithio i weithgareddau neu gyfarfodydd eraill.