Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dogfennau Allweddol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae’n gyfrifoldeb ar yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol i gynhyrchu nifer o ddogfennau pwysig ar gyfer y cyhoedd. Gwelir rhai o’r rhain yn yr adran hon. Mae’r detholiad canlynol yn amlinellu ein cynlluniau a’n blaenoriaethau a hefyd yn dangos sut y bwriadwn ddarparu rhai o’n gwasanaethau i’r cyhoedd.

Cliciwch ar y cysylltiadau isod i weld y dogfennau allweddol hyn. Os hoffech gael copi papur, neu os hoffech wneud cais i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol am wybodaeth gyhoeddus ar ffurf arall, cysylltwch â 01978 292950 am wybodaeth bellach.

Stategaeth Gomisiynu Gofalwyr

Mae Strategaeth Gomisiynu Gofalwyr yn tynnu ynghyd y prif faterion sy’n effeithio ar ofalwyr anffurfiol, yr hyn a wyddom am eu hanghenion a beth yw ein gwasanaethau cefnogi presennol ar gyfer gofalwyr. Mae’n cyflwyno’r camau y mae partneriaeth o adrannau perthnasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Iechyd a mudiadau yn y Sector Gwirfoddol yn bwriadu eu cymryd i roi sylw i unrhyw fylchau yn y gwasanaeth a datblygu’r gwasanaethau mwyaf priodol i ddiwallu anghenion gofalwyr anffurfiol.

Mae’r strategaeth comisiynu Gofalyddion dan arolwg ar hyn o bryd a bydd asesiad anghenion diwygiedig a datganiad o ganlyniadau i’w sicrhau o ganlyniad i’r buddsoddiad mewn gwasanaethau Gofalyddion, yn cael eu trin a’u trafod a’u cyhoeddi yn 2010/11.