Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

07 Mawrth 2017

Cynnal adolygiad o gyfarfodydd gweddarlledu

Mae miloedd o bobl wedi gwylio gweddarllediadau o gyfarfodydd pwysig y cyngor drwy gydol 2016 a bydd aelodau o Gyngor Wrecsam yn trafod y ffigyrau yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Gwyliwyd gwasanaeth gweddarlledu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gannoedd o weithiau y llynedd.

Bydd adroddiad sy’n manylu ffigyrau gweddarlledu y llynedd yn cael eu trafod gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ddydd Iau.

Mae gweddarlledu yn galluogi’r cyhoedd i ddilyn cyfarfodydd yn fyw ar-lein ac i chwarae cyfarfodydd a recordiwyd yn ôl drwy wasanaeth archif.

Darlledodd y Cyngor ei gyfarfod byw cyntaf ym mis Awst 2014.

Mae holl gyfarfodydd y Cyngor llawn, y Bwrdd Gweithredol a’r Pwyllgor Cynllunio yn cael eu gweddarlledu, ac ym mis Ebrill 2016, comisiynwyd cynllun peilot am 12 mis i weddarlledu pump o gyfarfodydd Pwyllgorau Archwilio hefyd, gan ddarparu uchafswm o 10 awr o amser gweddarlledu.

Yn ogystal ag adolygu’r sefyllfa bresennol o ran gweddarlledu, bydd aelodau hefyd yn cael eu gwahodd i drafod ymestyn y gwasanaeth i weddarlledu Pwyllgorau Archwilio o fis Ebrill 2017 tan fis Mawrth 2018.

O fis Ionawr 2016 tan fis Rhagfyr 2016:

Ar gyfartaledd gwyliodd mwy o bobl yr holl gyfarfodydd a weddarlledwyd o'i gymharu â ffigyrau cyfatebol yn 2015.

Nid yw’n ofynnol o dan y gyfraith i Gynghorau weddarlledu cyfarfodydd, ond mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cefnogaeth gref i hyn ac mae’n gysylltiedig â nodau Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 i atgyfnerthu democratiaeth leol ac annog y cyhoedd i gymryd rhan.

Dywedodd y Cynghorydd Carole O’Toole, Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd: “O ystyried nifer y bobl sy’n gwylio’r gweddarllediadau – yn fyw ac o’r archif – ar draws ystod o gyfarfodydd, gwyddom fod y gwasanaeth gweddarlledu o ddiddordeb mawr i’r cyhoedd, ac mae ei lwyddiant yn rhan annatod o dryloywder parhaus, ymgysylltiad y cyhoedd a democratiaeth leol.

“Gwyddom hefyd fod y cynllun peilot, a arweiniodd at 10 awr o amser gweddarlledu ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgorau Archwilio, wedi helpu i agor cyfarfodydd Archwilio i’r cyhoedd a bydd hynny hefyd yn cael ei drafod.

“Rydw i’n edrych ymlaen at y drafodaeth ac i weld beth fydd gan yr aelodau i'w ddweud."

Bydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cyfarfod yn Neuadd y Dref am 2pm ddydd Iau, 9 Mawrth.