Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

09 Mawrth 2017

Tenantiaid yn dathlu 25 mlynedd yn y cynllun tai

Mae tenantiaid y Cyngor wedi cynnal parti arbennig i ddathlu pen-blwydd 25 oed eu cynllun tai gwarchod.

Agorwyd Llys y Dyffryn ym Mrynteg yn 1992.

I nodi’r achlysur hwn yr wythnos diwethaf, cafodd tenantiaid a staff barti arbennig a bwffe, a mynychodd y Maer, y Cyng John Pritchard.

Mae’r cynllun yn cynnwys 22 fflat hunangynhwysol, yn ogystal ag ystafelloedd cymdeithasol a chymunedol.   Mae gwasanaeth warden ar gael i’r tenantiaid a chynhelir digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd megis nosweithiau Bingo a boreau coffi.

Dywedodd tenant Llys y Dyffryn, Mrs Gladys Barlow, “Rydym wedi cael bore hyfryd yn dal i fyny gyda phawb. Mae'n lle cyfforddus iawn i fyw ynddo ac mae'r staff a thenantiaid eraill bob amser yn gyfeillgar iawn. Rydym i gyd yn dod ymlaen yn dda ac yn mwynhau yr holl ddigwyddiadau cymdeithasol. Mae 25 mlynedd yn dal yn eithaf ifanc mewn gwirionedd.”

Dywedodd y Cyng. Alan Edwards Aelod Lleol Brychdyn Newydd, “Mae’n braf cael cyfarfod a sgwrsio gyda’r tenantiaid yma heddiw. Mae hwn yn gynllun gwych ac sy’n cael ei ofalu’n dda, ac mae’n amlwg bod y tenantiaid yn gyfforddus iawn ac yn mwynhau byw yma.  Mae dal yn adeilad modern yn ôl safon heddiw ac yn edrych mewn cyflwr gwych. Mae tenantiaid hefyd wedi bod yn cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd fel rhan o’r gwaith a gyflawnir gan Safon Ansawdd Tai Cymru, felly mae’n braf gwybod bod yr adeilad yn cael ei wneud yn addas ar gyfer y dyfodol.”

 Dywedodd y Cyng Ian Roberts, Aelod Arweiniol Tai, “Hoffwn longyfarch staff a thenantiaid yn Llys y Dyffryn am 25 mlynedd lwyddiannus, ac rwy’n hapus iawn eu bod wedi gallu dod at ei gilydd i nodi’r achlysur. Mae’r 22 cynllun tai gwarchod y cyngor yr ydym yn gofalu amdanynt ar draws y Bwrdeistref Sirol yn darparu opsiwn tai gwerthfawr i lawer o bobl pan maent yn cyrraedd oedran ymddeol. Gall tenantiaid barhau i fod yn annibynnol ond hefyd yn cael mynediad at wasanaethau warden a digwyddiadau cymdeithasol. Mae’n bwysig ein bod yn cynnal y cyfleusterau hyn i sicrhau eu bod yn gyfforddus, modern ac yn ddymunol i’n tenantiaid, felly rwy’n falch iawn bod nifer o waith cynnal a chadw wedi'i gwblhau'n llwyddiannus yma."