Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

08 Mawrth 2017

Preswylwyr, asiantaethau a gwirfoddolwyr yn cyfrannu at lanhau’r gymuned

Cymerodd tîm o weithwyr y cyngor, cynrychiolwyr o’r gymuned a gwirfoddolwyr ran mewn digwyddiad glanhau ar Stryt Poyser, Wrecsam, yr wythnos ddiwethaf.

Ymhlith y rheiny a gymerodd ran yn y digwyddiad oedd Gwasanaethau Amgylcheddol Cyngor Wrecsam, cwmni Gareth Morris Construction, Cymdeithas Breswylwyr Offa a Chyngor Cymuned Offa.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Jenkins, aelod o ward Offa: “Hoffwn i ddiolch i bawb a gymerodd ran am eu hymdrechion.

“Rydym yn gwybod fod preswylwyr yn ymfalchïo yn ymddangosiad eu cymunedau a'u bod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau amgylcheddol, felly rydym am wneud popeth y gallwn i sicrhau eu bod yn cael cyfle i glirio gwastraff dros ben o'u cartrefi lle bynnag y bo hynny'n bosibl.

“Mae digwyddiadau fel hyn yn helpu i fynd i’r afael â phroblemau fel gwaredu amhriodol neu dipio anghyfreithlon cyn iddynt droi yn broblem fawr.”

Dywedodd Karen Benfield, Clerc Cyngor Cymuned Offa: “Ar ran y Cyngor Cymuned, hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran. Mae’n bendant yn helpu i wella ymddangosiad yr ardal ac rydym yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i gymryd rhan yn nigwyddiadau’r dyfodol.”

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol ar gyfer yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Gall cefnogaeth gwirfoddolwyr ac asiantaethau allanol fod yn amhrisiadwy i helpu i gynnal digwyddiadau glanhau cymunedol fel hyn, a gan hynny rydw i’n falch iawn o weld fod y digwyddiad wedi bod mor llwyddiannus."

Ychwanegodd Shane Hughes, Swyddog Prosiect Cadwch Gymru'n Daclus Wrecsam, “Roedd Cadwch Gymru'n Daclus yn falch iawn o gael bod yn rhan o Ddiwrnod Glanhau Cyngor Cymuned Offa ar Stryt Poyser unwaith eto.  Roedd y digwyddiad yn cyd-fynd yn dda â’n hymgyrch ‘Gwanwyn Glân Cymru’, a gynhaliwyd rhwng 1 Mawrth a 5 Mawrth. Diolch i bawb a gymerodd ran!”