Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

08 Mawrth 2017

Cydweithwyr yn ffarwelio â dau Bennaeth Gwasanaeth yn y cyngor

Bydd dau uwch swyddog yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gadael eu rolau yn yr awdurdod ar ddiwedd y mis, wedi cyfnodau hir yn ei swyddi, gan nodi diwedd gyrfaoedd hir yn eu meysydd mewn llywodraeth leol.

Bydd Susan Evans, Pennaeth Gofal Cymdeithasol Plant, a John Davies, Pennaeth Addysg, yn dod i ddiwedd eu cyfnod yn y cyngor ar ddiwedd Mawrth.

Dechreuodd John ei yrfa yn hen gyngor Sir Clwyd ym 1980 fel athro mathemateg yn Ysgol Uwchradd Dinbych.ae Aeth ymlaen i wasanaethu fel dirprwy bennaeth yn Ysgol y Waun, Gwernaffield ym 1987; pennaeth yn Ysgol Gynradd Cilcain ym 1992 ac yna yn Ysgol Rofft, Marford ym 1996.

Ym 1999, ar ôl i’r hen Glwyd droi'n Wrecsam, derbyniodd John swydd fel swyddog rhifedd yn y Gwasanaethau Addysg a Hamdden, a hyfforddodd i fod yn Arolygydd Estyn yn 2000.

Fe’i penodwyd i fod yn Brif Swyddog Dysgu a Chyflawniad yn 2009, a drodd yn Bennaeth Dysgu Gydol Oes yn ddiweddarach, ac yn 2011, Pennaeth Addysg.

Cafodd Susan Evans Ddiploma mewn Gwaith Cymdeithasol yn 2000 o hen Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru a chymerodd swydd fel Gweithiwr Cymdeithasol gyda Chyngor Wrecsam.

Yn 2003 daeth yn uwch ymarferydd, cyn mynd ymlaen i fod yn rheolwr tîm yn 2004 a Phennaeth Cynhwysiant Teulu yn 2006. Yn 2011, penodwyd Susan yn Bennaeth Plant a Phobl Ifanc.

Dywedodd John: “Mae wedi bod yn fraint i weithio ochr yn ochr â chymaint o gydweithwyr, yn y cyngor ac yn ein hysgolion, sydd wedi ymrwymo i gefnogi plant a phobl ifanc i gael dyheadau cadarnhaol, dysgu a chyflawni eu potensial."

Dywedodd Susan: “Rwy’n teimlo braint i fod wedi arwain adran gyda chynifer o bobl sydd yn awyddus i wneud eu gorau glas dros blant a theuluoedd yn Wrecsam.

Dywedodd y Cyng. Bob Dutton, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Corfforaethol ac Iechyd a Diogelwch: “Mae Susan a John wedi gwasanaethu’r awdurdod am gryn amser, gan ddod â’u blynyddoedd o brofiad i ddefnydd da yn eu rolau fel Pennaeth Gofal Cymdeithasol Plant a Phennaeth Addysg.

“Bydd y gwaith caled maent wedi’i roi i’w rolau wedi cael effaith benodol ar blant sy’n byw yn Wrecsam, mewn dau faes gwasanaeth pwysig.

“Rwy’n dymuno’n dda i’r ddau ohonynt yn eu dyfodol, ac rwy’n siŵr y bydd eu cydswyddogion a chynghorwyr yn drist o’u gweld yn mynd.

“Rydym yn dymuno pob lwc iddynt yn y dyfodol.”