Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

08 March 2017

Ymateb i Erthyglau yn y Wasg a Chyfryngau Cymdeithasol dros Orsaf Bysiau Wrexham

Mae Cyngor Wrecsam wedi ymateb i bryderon a fynegwyd ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol y tu mewn ac o amgylch gorsaf fysiau Wrecsam sydd wedi cael sylw yn ddiweddar ar gyfryngau cymdeithasol.

Mewn datganiad, mae'r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau wedi sicrhau pobl eu bod wedi cymryd camau gweithredu ac mae cynnydd wedi bod yn sgil hynny:

“Mae llawer o’r lluniau yn hen ac nid ydynt yn cynrychioli’r cynnydd sy’n cael ei wneud. Tra bod hon yn broblem y mae nifer fawr o drefi a dinasoedd yn eu hwynebu, mae gan Wrecsam ymagwedd ragweithiol ac arloesol ledled y Sir, gan gyfuno Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus gyda chamau gweithredu er mwyn mynd i'r afael â phroblemau sylfaenol camddefnyddio sylweddau. Mae Tref Wrecsam yn lle diogel i drigolion ac i ymwelwyr.

Dros y misoedd diwethaf, gwnaed cynnydd sylweddol gyda sefydliadau partner gan gynnwys y cyngor, sefydliadau gwirfoddol trydydd sector, heddlu Wrecsam a BIPBC i leihau’r achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol amhriodol ac annerbyniol, gan gynnwys bod dan ddylanwad cyffuriau a/neu alcohol yng nghanol y dref.

Bellach mae gennym gynllun strategol aml-asiantaeth ar waith sydd yn mynd i’r afael â’r materion a amlygwyd, a'r nod yw sicrhau bod Wrecsam yn lle diogel. Mae Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus yn ategol i’r cynllun sydd yn galluogi’r heddlu a swyddogion gorfodi i weithredu yn erbyn troseddwyr. Serch hynny, dewis olaf yw cyflwyno dirwy Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus, ac mae gan bartneriaid ymagwedd fwy cydlynol sydd yn gwneud gwahaniaeth i nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol a welwyd yn ddiweddar.

Yn ogystal, mae cyllid ar gael i gefnogi presenoldeb ychwanegol gan yr heddlu, diogelwch ychwanegol yn yr orsaf fysiau ei hun, gweithwyr allgymorth ar gyfer pobl sy’n cysgu yn yr awyr agored, gwaith glanhau, mwy o gapasiti ar gyfer y Tîm Lleihau Niwed, offer ychwanegol ar gyfer Lloches Tŷ Nos i bobl ddigartref, un pwynt cyswllt ynghylch casglu a phigo nodwyddau i fyny, a hyfforddiant i gefnogi ymateb y bartneriaeth.

Ar y cyfan, mae’r ymagwedd hon yn dechrau gwneud gwahaniaeth, ond mae’r broblem, sydd ddim yn unigryw i Wrecsam, yn un y byddwn yn parhau i weithredu yn ei herbyn, a gallaf sicrhau pobl y byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda phob asiantaeth i wneud rhagor o welliannau."