Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fforwm Landlordiaid Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae’r Fforwm Landlordiaid yn darparu cyfle i Landlordiaid ac eraill sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gyfarfod a rhwydweithio gyda’i gilydd. Darperir gwybodaeth a chyflwyniadau gan siaradwyr sydd â gwybodaeth a phrofiad o’r sector rhentu preifat.

Landlordiaid Sector Preifat ac Asiantwyr Rheoli

Bydd Fforwm Landlordiaid Wrecsam y cael ei gynnal yn Narlithfa B, Adeilad (Llyfrgell) Edward Llwyd, Prifysgol Glyndŵr, am 17:30 ddydd Mercher 6 Rhagfyr, 2017.

Argymhellir yn gryf bod pob landlord ac Asiant Rheoli yn mynd i’r fforwm oherwydd y bydd diweddariadau i'r sawl newid sy'n weithredol yn barod a'r newidiadau hynny sydd ar droed yn y 12 mis nesaf, bydd y rhain yn cynnwys Credyd Cynhwysol, y Rheoliadau Tystysgrif Perfformiad Ynni newydd a phynciau eraill. Bydd Julie Woofenden o Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid yn cadeirio'r cyfarfod ac yn ein hysbysu o'r holl newyddion diweddar a phwysig yn ymwneud â landlordiaid.

Gan fod lleoliad eleni’n llai o lawer na’r blynyddoedd blaenorol byddwn ni’n gofyn i unrhyw un sy’n dymuno mynd i anfon neges e-bost i hmo@wrexham.gov.uk a’n darparu gyda’u henw.

Bydd bwffe’n cael ei weini i bawb o gwmpas 18:30pm.