Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fforwm Landlordiaid Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae’r Fforwm Landlordiaid yn darparu cyfle i Landlordiaid ac eraill sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gyfarfod a rhwydweithio gyda’i gilydd. Darperir gwybodaeth a chyflwyniadau gan siaradwyr sydd â gwybodaeth a phrofiad o’r sector rhentu preifat.

Landlordiaid Sector Preifat ac Asiantwyr Rheoli

Cynhelir Fforwm Landlordiaid Wrecsam yng Nghanolfan Gynadledda Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr am 5.30pm ar Dydd Iau 3 Tachwedd 2016.

Awgrymir yn gryf bod pob landlord ac Asiant Rheoli’n mynychu’r cyfarfod penodol hwn gan bydd Huw Ap Dewi  yn dangos ‘Fy Nghyfrif’. Fy Nghyfrif yw porth ar-lein newydd y Cyngor sy'n galluogi cwsmeriaid i weld eu datganiadau treth a budd-daliadau, gwneud ceisiadau am eithriadau a gostyngiadau. Gall cwsmeriaid yn awr hefyd gwneud cais am fudd-dal tai llawn ar-lein drwy Fy Nghyfrif. Gall hyn i gyd cael ei wneud drwy gofrestru unwaith gydag un cyfeiriad e-bost.

Yn ogystal, bydd Julie Woolfenden o’r NLA yn cadeirio ac yn cynnal y fforwm a bydd yn rhoi gwybod i ni am newyddion cyfredol a phwysig i landlordiaid.

Does dim angen i chi gadarnhau y byddwch yn mynychu ond ceisiwch gyrraedd rhwng 5-5.30pm os gwelwch yn dda. Darperir lluniaeth ysgafn wrth i chi gyrraedd.

Darperir bwffe i bawb tua 6.30pm.