Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Gofrestr Etholiadol – Cofrestru Etholiadol Unigol (IER)

Sut ydw i'n cael fy enw ar y gofrestr etholiadol?

Cofrestru i Bleidleisio

Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyflwyno system newydd ar gyfer cofrestru i bleidleisio, sef Cofrestru Etholiadol Unigol. Bellach mae’n rhaid i bawb gofrestru yn unigol, yn hytrach nag un person yn y cartref yn gyfrifol am gofrestru pawb.

Os ydych chi wedi symud tŷ’n ddiweddar, neu os nad ydych chi wedi cofrestru, bydd arnoch chi angen cofrestru dan y system newydd. Gallwch gofrestru’n gyflym ac yn hawdd ar unrhyw adeg ar-lein.

Os oes arnoch chi angen copi papur, anfonwch e-bost at electoral@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292020. Bydd arnoch chi angen nodi'ch dyddiad geni a’ch rhif yswiriant gwladol.  Os na allwch chi ddod o hyd i'ch rhif yswiriant gwladol, gallwch ddefnyddio gwasanaeth ymholiadau Cyllid a Thollau EM ar www.gov.uk/lost-national-insurance-number neu ffonio 0300 200 3502.

Os nad yw eich enw, eich dyddiad geni a’ch rhif yswiriant gwladol yn cyfateb ar ôl i chi wneud cais i gofrestru, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am dystiolaeth ddogfennol bellach, fel copi o'ch pasbort neu’ch trwydded yrru â llun.

Mae gwybodaeth am y newidiadau cenedlaethol i'r ffordd rydych chi'n cofrestru i bleidleisio i'w gweld yn www.gov.uk/yourvotematters

Os nad oeddech wedi cofrestru'n flaenorol, gallwch gofrestru dan y system newydd

Beth yw Cofrestr Etholiadol Unigol?

Sut mae'r system newydd yn wahanol?

Sut rydw i'n cofrestru dan y system newydd?

Y Gofrestr Etholiadol

Rheolir cofrestrau'n lleol gan swyddogion cofrestru. Gan ddefnyddio gwybodaeth a dderbynnir gan y cyhoedd, mae swyddogion cofrestru'n cadw dwy gofrestr - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored (a elwir hefyd y gofrestr olygedig).

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru

i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol megis sicrhau mai pobl sy'n gymwys i bleidleisio'n unig sy'n gwneud hynny. Fe'i defnyddir at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir yn y gyfraith hefyd, megis canfod troseddau (e.e. twyll), cysylltu â phobl i drefnu gwasanaeth rheithgor a cheisiadau gwirio credyd.

Y Gofrestr Agored

Mae'r gofrestr agored yn ddetholiad o'r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei defnyddio mewn etholiadau. Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft, fe'i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad.

d eich enw a'ch cyfeiriad ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt eu tynnu oddi arni. Nid yw tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio. Gallwch ofyn iddynt gael eu tynnu drwy gysylltu â gwasanaethau etholiadol gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol Cysylltu â Ni. Gallwch ddod o hyd i fanylion drwy nodi eich côd post yn www.aboutmyvote.co.uk

Sut rydw i'n ymuno neu'n gadael y gofrestr agored?

Os ydych yn cofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio gallwch glicio ar y blwch gwirio os nad ydych am i'ch enw a'ch cyfeiriad fod ar y gofrestr agored.

Gallwch hefyd newid eich opsiynau eithrio unrhyw bryd drwy gysylltu â gwasanaethau etholiadol gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol Cysylltu â Ni gyda'ch enw llawn, eich cyfeiriad gan nodi a hoffech gael eich cynnwys ar neu eich eithrio o'r gofrestr agored.

Gweld y gofrestr lawn

Gallwch weld y gofrestr etholiadol lawn unrhyw amser yn Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY