Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam

Pwrpas Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r bwrdd yn gorff statudol a sefydlwyd ar 1 Ebrill 2016.

Yn unol â’r pwrpas hwn, bydd y Bwrdd yn cyfrannu at saith nod lles cenedlaethol, fel y nodir yn Neddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru):

Yn gyntaf, mae gan y Bwrdd bedwar prif dasg:

Egwyddorion

Datblygiad cynaliadwy yw’r egwyddor bwysicaf yng ngweithgareddau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Mae hyn yn golygu bod angen gweithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion presennol yn cael eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.