Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyllideb

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am lyfr cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy’n cynnwys cynigion gwario cyllid pob un o wasanaethau Cyngor y Fwrdeistref Sirol am y flwyddyn ariannol.

Mae copïau o’r llyfr cyllideb fanwl ar gael yn eich llyfrgell leol.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o gyllideb

1. Mae'r broses cynllunio cyllideb awdurdodau lleol yn Wrecsam, fel pob man arall, angen barn ar y cychwyn cyntaf ynghylch rhagolygon cyllideb y Cyngor yn seiliedig ar ddangosyddion economaidd cenedlaethol a chyfansymiau cynllunio llywodraeth ar gyfer gwariant awdurdodau lleol.

2. Cytunwyd ar y broses cynllunio cyllideb ar gyfer 2016/17 gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor ym mis Mawrth 2015 ac mewn gweithdy cyllideb i’r holl Aelodau ar 21 Ebrill hysbyswyd yr Aelodau am ddiffyg posibl sy’n o leiaf £45 miliwn dros y tair blynedd nesaf, £15.3 miliwn ohono yn berthnasol i flwyddyn ariannol 2016/17.

3. Yn ystod mis Medi a Hydref 2015 ymgynghorodd y Cyngor ar becyn o gynigion arbedion drafft a oedd yn cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys a) Model a Strwythur Uwch Reoli newydd b) Modelau a Strwythurau Adrannol Newydd c) Lleihau Gwariant Trydydd Parti a d) Incwm a Adfer Cost. Cafodd y cynigion eu crynhoi a'u cyflwyno mewn llyfryn o'r enw 'Penderfyniadau Anodd'. Cafodd yr ymgynghoriad gyhoeddusrwydd eang a chafwyd cyfanswm o 1,717 o ymatebion.

4. Mae cynlluniau ariannol tymor canolig y Cyngor wedi cael eu datblygu gan ddefnyddio'r paramedrau canlynol:

5. Bydd y cynllun ariannol tymor canolig yn cael ei adolygu o bryd i'w gilydd.

Adolygiad o'r Flwyddyn Gyfredol 2015/16

6. Roedd y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gyfyngedig i £223,120,519.

7. Mae'r gyllideb wedi cael ei fonitro a'i reoli'n ofalus yn ystod y flwyddyn yn unol â'r gweithdrefnau a gymeradwywyd gan y Cyngor. Nodwyd nifer o bwysau ar wasanaethau (ii) a chostau cynyddol yn gynnar yn y flwyddyn ariannol a chytunwyd y dylid cymryd camau gan swyddogion i reoli gwariant ac i gadw gwariant gwasanaeth o fewn cyfansymiau'r gyllideb arian parod cyfyngedig a gymeradwywyd.

8. Bydd yr holl gyllidebau yn parhau i gael eu harchwilio yn ofalus yn unol â'r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt ac adroddir ar y canlyniad go iawn yn yr haf. Yn unol â rheolau cyllidebu arian parod cyfyngedig, mae'n bosibl cario unrhyw orwario neu danwario drosodd i 2016/17.

Setliad Refeniw Llywodraeth Cymru (LlC)

9. Mae'r dyraniad grant i awdurdodau unigol yn dibynnu ar y fformiwla asesu gwariant safonol (SSA). Ar gyfer 2016/17 nid oedd unrhyw newidiadau sylweddol i'r fformiwla.

10. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion y setliad refeniw terfynol ar gyfer awdurdodau lleol ar 10 Rhagfyr 2015. Rhoddodd y setliad awdurdodau lleol yng Nghymru ostyngiad grant o 1.4% ar gyfartaledd (ar ôl ystyried trosglwyddiadau grantiau) a chyfran Wrecsam o’r gostyngiad oedd 1.3%. Ar 10 Chwefror 2016, cyhoeddodd y Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus ddiweddariad i Setliad Dros Dro 2016/17 a oedd yn ystyried gwerth £2.5m cyllid ychwanegol ar gyfer tri awdurdod a rhai mân newidiadau i'r data sylfaenol. O ganlyniad i'r ychwanegiad cyllid, mae'r setliad yn cynrychioli gostyngiad grant cyffredinol o 1.3% ar gyfer awdurdodau yng Nghymru.

11. Mae'r manylion setliad refeniw terfynol i fod i gael ei gyhoeddi ar 3 Mawrth 2016 ac mae disgwyl iddynt fod yn unol â'r setliad dros dro wedi’i ddiweddaru.

12. Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn rhoi'r pŵer i’r Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus i gyfyngu neu gapio gofyniad cyllidebol unrhyw awdurdod lleol y mae'n ystyried yn ormodol. Tydi’r Gweinidog heb wneud unrhyw gyhoeddiad yn ymwneud â rhagdybiaethau ynghylch lefel gwariant y Cyngor ar gyfer 2016/17. Mae asesiad o wariant safonol y Cyngor sef yr asesiad tybiannol at ddibenion dosbarthu grant y mae’r Cyngor angen i wario ar ei wasanaethau, yn dod i gyfanswm o £228,338,702.

Cyllideb 2016/17

13. Mae'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf fel yr amlinellir yn y Dudalen (vi) wedi cael ei lunio yn unol â'r fframwaith a gytunwyd gan y Cyngor. Mae'r gyllideb yn y flwyddyn bresennol (hy y gyllideb arian parod cyfyngedig a ddiwygiwyd ar gyfer trosglwyddo grantiau i'r Grant Cynnal Refeniw) wedi cael ei addasu ar gyfer y gost o chwyddiant, ymrwymiadau na ellir eu hosgoi ac arbedion.

14. Amcangyfrifir cyfanswm y gwariant refeniw net yn £224,068,633.

15. Mae'n un o ofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 i mi adrodd i aelodau ar gadernid yr amcangyfrifon a wnaed at ddiben cyfrifo'r gofyniad cyllideb net. Dylwn felly dynnu eich sylw at nifer o feysydd risg allweddol yr wyf wedi'u nodi yn y gyllideb a sut y gellir eu rheoli. Amlinellir y rhain yn Nhudalen 13. Bydd materion sy'n ymwneud â’r risgiau allweddol hyn yn cael eu hadrodd i'r aelodau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod yn ôl yr angen fel rhan o fonitro cyllideb a gweithdrefnau rheoli.

Cronfeydd wrth gefn a Balansau

16. Mae awdurdod lleol yn gofyn am lefel ddarbodus o falansau ar waith i gynnal llif arian digonol, yn enwedig yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn ariannol cyn derbyn incwm treth y cyngor, ac i gwrdd â gwariant annisgwyl.

17. Nid oes unrhyw gyfraniadau wedi'u cynllunio i’r balansau ar gyfer 2016/17. Fodd bynnag, rwy'n fodlon bod lefel y balansau a'r cronfeydd wrth gefn yn ddigonol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf a strategaeth ariannol tymor canolig yr awdurdod.

18. Mae yna ansicrwydd dal i fod ynglŷn ag effaith costau cyflogau a chwyddiant eraill a'r lleihad mewn grantiau penodol ar gyllideb y Cyngor.

19. Mae dadansoddiad o amcangyfrifiad o brif gronfeydd wrth gefn a balansau y Cyngor sydd wedi’u clustnodi ar gyfer y flwyddyn i ddod fel a ganlyn:

Fund Balans Gwirioneddol ar 1 Ebrill 2015
£k
Amcangyfrif o'r Balans ar 1 Ebrill 2016
£k
Symudiad yn y flwyddyn £k Amcangyfrif o'r Balans ar 31 Mawrth 2017
£k
Balans Cronfa'r Cyngor 7,018 7,018 0 7,018
Balansau'r Ysgolion 2,560 974 0 974
Cronfeydd wrth Gefn y Gwasanaethau 1,327 340 (169) 171
Cronfeydd Eraill wrth Gefn a Glustnodwyd (ac eithrio cronfeydd grantiau wrth gefn) 10,994 5,194 (2,119) 3,075
Cyfanswm Balansau a Chronfeydd Wrth Gefn 21,899 13,526 (2,288) 11,238

20. Mae'r balansau a amcangyfrifir ar 1 Ebrill 2016 yn y tabl uchod yn seiliedig ar yr amcangyfrifon gorau sydd ar gael pan gafodd yr adroddiad ei ysgrifennu. Mae'r symudiad ym malans Cronfa'r Cyngor yn cynnwys y sefyllfa a adroddwyd arni yn y flwyddyn bresennol. Bydd y sefyllfa yr adroddwyd arni yn newid yn dilyn cau cyfrifon 2015/16 a bydd yn cael ei adrodd i'r aelodau ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. O'r symudiad a gynlluniwyd yn ystod blwyddyn 2016/17 ar gronfeydd wrth gefn y gwasanaeth o £169k ni fydd yr un cronfa yn cael ei defnyddio i ariannu gwariant rheolaidd.

21. Yn unol â Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn y Cyngor, bydd cronfeydd wrth gefn eraill a glustnodwyd yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i'w cynnal yn unol â'r cynllun y cytunwyd arno neu ei ddychwelyd i falans Cronfa'r Cyngor ar gyfer dyrannu mwy priodol.

Incwm

Cyllid Grant LlC

22. Yn gyfan gwbl, bydd y Cyngor yn derbyn grantiau cyffredinol gan LlC o £169,767,686. Bydd cyfran y Cyngor o'r grant Cymorth Refeniw terfynol ac Ardrethi Annomestig yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2016. Roedd y puntdal ardrethi busnes ar gyfer 2016/17 wedi cael ei osod ar 48.6c yn y £. (iv)

Treth y Cyngor

23. Ar ôl ystyried y grantiau cyffredinol a chyfraniad o falansau, bydd y balans net ar gyfer cyfanswm y gwariant o £54,300,947 yn cael ei ariannu gan drethdalwyr y cyngor.

24. Bwriedir codi fel rhan traul arbennig o’r gost i oleuo llwybr troed i'r pedair ardal gymunedol yn y dref (£4.84 ar fand D), cymuned Llangollen Wledig (£15.84 yn band D), Y Waun (£10.29 yn band D) a Glyntraian (£12.31 yn band D).

25. Ar ôl addasu ar gyfer costau arbennig o £114,420, y balans sydd i'w gael fel treuliau cyffredinol gan drethdalwyr y cyngor yw £54,186,527.

26. Cyfrifiad sylfaen treth y cyngor ar gyfer 2016/17 yw 52,960 eiddo sy'n cyfateb i fand D ar ôl caniatáu am:

Mae’r sylfaen dreth gyffredinol yn cael ei adeiladu i fyny o'r un cyfrifiadau ar gyfer pob un o'r 34 ardal cymunedol ac mae’r ardaloedd sydd "gyfwerth â band D" i’w cael ar Dudalen (vii).

27. Rhannu balans y gwariant net (£54,300,947) gan y sylfaen dreth o 52,960 yn rhoi tâl o £1,025.32 i gael ei hysgwyddo gan gartref sy’n talu’r gost llawn a lle mae eu cartref wedi’i brisio fel band D. Ar gyfer eiddo band A mae’r gost yn 6 rhan o 9 o’r ffigwr hyd at eiddo band I gyda'r gost yn 21/9 o ffigur band D. Mewn llawer o achosion bydd y ffigurau hyn yn cael eu addasu ar gyfer disgownt anabl ac eraill, heb anghofio budd-dal treth y cyngor wrth gwrs.

28. Mae tudalen (vii) yn nodi'r gyfradd treth y cyngor ar gyfer y trethdalwr band D ar gyfer pob ardal cyngor cymuned ac yn dangos pan fydd praesept awdurdod yr heddlu wedi’i gynnwys yna’r cyfanswm treth y cyngor band D ar gyfartaledd ar gyfer 2016/17 yw £1,309.91.

Casgliad

29. Er y bu gostyngiad sylweddol yn y setliad ariannol ar gyfer 2016/17 mae pob ymdrech wedi’i wneud i flaenoriaethu ysgolion a'r mwyaf diamddiffyn.

30. Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn i'r Cyngor fonitro ei gyllideb ac i gymryd camau priodol. Bydd y gyllideb felly yn golygu bod angen monitro a rheolaeth agos yn ystod y flwyddyn a bydd angen adolygu'r sefyllfa ariannol yn barhaus.

31. Yn olaf, hoffwn ddangos fy ngwerthfawrogiad i'r holl Aelodau a Swyddogion am eu cymorth, cydweithrediad a’u gwaith caled i helpu baratoi'r gyllideb hon.

M S Owen
Pennaeth Cyllid