Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (HMO)

Beth yw HMO?

O dan Ddeddf Tai 2004 HMO (Tai Amlfeddiannaeth) yw:

Trwyddedu HMO

Rhybudd Cyhoeddus Ynglŷn  Chyflwyno Cynllun Trwyddedu Ychwanegol Ar Gyfer Tai Amlfeddiannaeth Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam

Trwyddedu Gorfodol

Mae Deddf Tai 2004 yn darparu ar gyfer trwyddedu gorfodol rhai HMO

Yn gyffredinol bydd angen trwydded orfodol HMO os yw yn:

Trwyddedu Ychwanegol

Dechreuodd y Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2016 ar y 1 o Dachwedd 2016.

Mae’r cynllun yn berthnasol i bob Tŷ Amlfeddiannaeth heblaw’r rhai sydd yn y cynllun Trwyddedu Gorfodol neu wedi eu heithrio gan yr adrannau perthnasol o’r Ddeddf Tai 2004.

Dylai unrhyw landlord, sawl sy’n rheoli/gosod neu denant geisio cyngor gan wasanaeth Safonau Tai ynglŷn ag a yw’r cynllun yn effeithio ar eu heiddo hwy.

Daeth y Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2011, a dechreuodd ar y 1 o Dachwedd 2011, i ben ar y 31 o Hydref 2016. Mae trwyddedau a chodwyd o dan y cynllun yma yn ddilys, oni bai bod y drwydded wedi ei diddymi, tan y dyddiad ddaw i ben ar y drwydded. Cyn daw trwydded i ben bydd angen gwneud cais am drwydded o dan y Cynllun 2016.

Gwneud cais am drwydded

Cais i Drwyddedu Tŷ Amlfeddiannaeth (HMO)

Safonau Rhagnodedig I Dai Amlfeddiannaeth Trwyddedig

Am gopiau cysylltwch a Safonau Tai.

Eiddo wedi eu heithrio

Mae rhai math o adeiladau wedi eu heithrio o drwyddedu, mae’r rhain yn cynnwys:

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cynhyrchu canllawiau ar gyfer trwyddedu HMO, yn cynnwys:

Am fwy o wybodaeth a chyngor cyswllt Safonau Tai.