Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol Gynradd Cynddelw, Glyn Ceiriog

Dygwyd i’m sylw bod rhai pobl wedi cael trafferth defnyddio’r cyfeiriad e-bost yn ystod wythnos olaf yr ymgynghoriad.

Felly, mae'r Awdurdod Lleol wedi penderfynu ail gynnal yr ymgynghoriad am 42 diwrnod arall yn cychwyn dydd Llun 7 Mawrth 2017 ac yn dod i ben 18 Ebrill 2017,  mae hyn yn sicrhau bod pawb wedi cael digon o gyfle i ymateb i'r cynnig. 

Noder os ydych eisoes wedi cyflwyno ymateb yn llwyddiannus yn ystod y cyfnod ymgynghori cyntaf nid oes yn rhaid i chi ail gyflwyno’ch sylwadau yn ystod y cyfnod estynedig gan fod eich ymateb wedi ei gofnodi a’i gadw. Fodd bynnag, mae croeso i chi newid neu ddiwygio eich ymateb.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i staff, rhieni, budd-ddeiliaid a'r gymuned ehangach ddysgu am y cynigion trefniadaeth ysgolion a gyflwynwyd yn eich ardal chi.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno gofyn am farn unrhyw barti â chysylltiad ynghylch y cynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol Gynradd Cynddelw o fis Medi 2018.

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn nodi gwybodaeth y bydd angen i’r rhai yr ymgynghorir â nhw eu hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae'r broses yn dilyn y canllawiau rheoleiddio a nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Yr Ymgynghoriad

Mae'r Cyngor yn dymuno gofyn am safbwyntiau pawb a allai fod â diddordeb yn y cynnig.  Mae'n bwysig bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i farn budd-ddeiliaid cyn gwneud penderfyniadau.

Felly rydym yn ymgynghori â’r gymuned, defnyddwyr posibl a budd-ddeiliaid perthnasol eraill. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd ar gyfer disgyblion, staff a llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Cynddelw ar ddyddiadau i'w cytuno, gan mai’r grwpiau hyn sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio’n uniongyrchol. Byddwn hefyd yn defnyddio sesiynau gwybodaeth galw heibio i rieni ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb ar ddyddiadau i'w cytuno a fydd hefyd yn cael eu cynnal yn Ysgol Gynradd Cynddelw.

Byddwn hefyd yn defnyddio'r rhyngrwyd i gasglu barn pobl. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau a rhoi eich barn drwy anfon e-bost at cynddelwconsultation@wrexham.gov.uk i roi eich ymateb yn ysgrifenedig.

Dylid anfon llythyrau ymateb at Dafydd Ifans, Pennaeth Gwasanaethau Isadeiledd a Chymorth Addysg, Llawr 2, Stryt y Lampint, Wrecsam LL11 1AU erbyn 18 Ebrill, 2017.