Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriad at Ddrafft Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam

Cyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ei gynllun deng mlynedd, y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus statudol (ROWIP), ym mis Tachwedd 2007.

Gwnaed gwelliannau sylweddol yn hygyrchedd y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus ers hynny. Mewn arolygon, mae rhwyddineb defnyddio wedi gwella o 39% yn 2007 i 77% yn 2016 o ganlyniad i fuddsoddiad parhaus mewn camfeydd, giatiau, pontydd a cyfeirbyst gan ddefnyddio cymorth grant gan Lywodraeth Cymru.

Dan gyfraith, mae’r Cyngor wedi adolygu ei ROWIP gyda chyfnod ymgynghori ar amgylchiadau ac addasrwydd y rhwydwaith, adolygiad o’r cynlluniau blaenorol a beth ddylai’r blaenoriaethau fod ar gyfer y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy newydd. Mae’r cynllun drafft nawr ar gael ar gyfer y cyfnod ymgynghori statudol a fydd yn dod i ben ar 31 Hydref 2018.

Mae angen i’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy newydd gael ei weld yng nghyd-destun lleihad parhaus i Gyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sydd wedi arwain at lai o adnoddau ar gael ar gyfer gwasanaethau’r Cyngor. Mae’r Cynllun yn hanfodol, ac mae’n canolbwyntio ar ei brif flaenoriaethau.

Gallwch wneud sylw dros e-bost neu drwy’r post drwy lenwi cefn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

E-bost: martin.howarth@wrexham.gov.uk
Cyfeiriad post: Martin Howorth, Arweinydd Parciau, Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy, Adran yr Amgylchedd a Chynllunio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Ffordd yr Abaty, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9PW.

Byddwn yn croesawu eich sylwadau.