Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Buddsoddi Ewropeaidd

Chwilio am Fenthyciadau neu Gyllid Ecwiti i gefnogi eich busnes?

Mae'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol yn darparu benthyciadau a chyllid ecwiti i fusnesau newydd a sefydledig ar gyfer prosiectau hyfyw yn economaidd, gan gynnwys prosiectau yr ystyrir eu bod o risg uwch.

Pa gynlluniau sydd ar gael?

Gellir canfod manylion am y benthyciadau a’r cyllid ecwiti sydd ar gael i Fusnesau Bach a Chanolig o fewn y DU drwy fynd i wefan Cronfa Fuddsoddi Ewropeaidd (cyswllt allanol).

Ffynonellau ychwanegol o fenthyciadau neu gyllid ecwiti

Gellir canfod ffynonellau eraill o gyllid a gefnogir gan yr UE yn cefnogi busnesau sy'n cychwyn, rhai micro, bach, canolig a mawr drwy chwilio’r bas data “Mynediad i Gyllid yr UE (cyswllt allanol)”:

Mae’r Cynllun Buddsoddiad ar gyfer Ewrop yn annog buddsoddiad yn yr economi gyda’r bwriad o ddatgloi buddsoddiadau cyhoeddus a phreifat o €315 biliwn o leiaf hyd 2018 gan gefnogi mynediad at gyllid risg i gwmnïau o bob maint.

Ymwneud â phrosiect isadeiledd mawr?

Os yw gwerth eich prosiect yn uwch na €25 miliwn ac yn gadarn yn economaidd, ariannol, technegol ac amgylcheddol fe fyddwch yn gallu ymgeisio am fenthyciad prosiect drwy'r Banc Buddsoddiad Ewropeaidd (cyswllt allnaol), sy’n ariannu prosiectau yn y rhan fwyaf o sectorau sy'n cefnogi tŵf cynaliadwy a swyddi. Mewn rhai achosion gall ffioedd fod yn daladwy.

Cyfraddau Llog

Gall cyfraddau llog fod yn sefydlog, symudol, adolygadwy neu’n drawsnewidiadwy.

Chwilio am fuddsoddiad neu eisiau buddsoddi?

Bydd y Porth Prosiect Buddsoddiad Ewropeaidd yn eich caniatáu i:

Gyrraedd buddsoddwyr posib

Bydd cyflwyno eich cyfle am fuddsoddiad i Borth y Prosiect yn eich helpu i godi ymwybyddiaeth i rwydwaith o fuddsoddwyr rhyngwladol posib Rhaid i’ch cyfle am fuddsoddiad gwrdd â nifer o feini prawf er mwyn cael ei ystyried yn gymwys i’w gynnwys yn y porth. Bydd ffioedd hefyd yn ymwneud â phrosesu ceisiadau.

Canfod cyfleoedd buddsoddi

Drwy Borth y Prosiect byddwch yn gallu chwilio am gyfleoedd buddsoddi yn ôl sector, gwlad a gwerth.