Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adfywio a Datblygu Cymunedol

Diffiniadau

Adfywio cymunedol - dyma GANLYNIAD nifer o brosesau sy’n mynd i’r afael ag anghyfartaledd cyfleoedd bywyd mewn cymunedau gyda chyfradd uchel o amddifadedd lluosog.

Datblygu cymunedol - dyma’r BROSES sy’n dod â phobl leol a chyrff allweddol at ei gilydd i ganfod y pethau sy’n arwain at yr anghyfartaledd sydd â’u gwreiddiau mewn amddifadedd lluosog, a mynd i’r afael â nhw.

Cyflwyniad

Nid dyma’r tro cyntaf i’r cyngor ystyried adfywio cymunedol.  Ers iddo gael ei greu, bu neilltuo adnoddau i fynd i’r afael ag amddifadedd, dieithrio cymdeithasol ac anghydraddoldeb yn flaenoriaeth i Gyngor Wrecsam.  Ers 1996 mae’r cyngor wedi adeiladu ar y gwaith a wnaed ym Mharc Caia, ac wedi ehangu i gymunedau eraill - i Gefn Mawr a’i chyffiniau yn 1996, Brynteg a Southsea yn 1998, a gorllewin Wrecsam a’r Wrecsam wledig yn 2001.  Yn 2001 hefyd mi gafodd gynllun Cymunedau’n Gyntaf gefnogaeth y cyngor; ehangodd y rhaglen hon i gynnwys Hightown yn 2007.  Yna, rhwng 2009 a 2012, ehangwyd y gefnogaeth i gymunedau Acton, Grosvenor, Pant, Penycae, Y Waun, Johnstown, Ponciau a Rhiwabon.

Cymunedau’n Gyntaf

Rhaglen degawd o hyd a ddechreuodd yn 2001 oedd Cymunedau’n Gyntaf.  Ei sail oedd yr egwyddor bod nifer o bethau’n arwain at dlodi ac anfantais - tai gwael, amgylchiadau gwael, llwyddiant addysgiadol, swyddi, budd-daliadau, alcohol, camddefnyddio cyffuriau, rhagfarnau yn erbyn pobl a llefydd ac yn y blaen.  Bwriad Cymunedau’n Gyntaf oedd darparu cyfleoedd ar gyfer pobl mewn ardaloedd sy’n cael eu hystyried yn ddifreintiedig, a hefyd galluogi’r cyrff sy’n darparu gwasanaethau i’r cymunedau hynny frwydro yn erbyn y rhwystrau.

Rhan o waith y rhaglen oedd annog pobl leol i herio’r pethau sy’n eu rhwystro rhag gwireddu eu posibiliadau a rhag gwella eu cymunedau.  Rhan arall oedd cefnogi ymdrechion cymunedau i godi llais a defnyddio eu profiadau a’u galluoedd i newid, herio, trafod, darbwyllo a chyd-gynllunio i wella sefyllfa eu cymuned.

Yn sgil cyfnod ymgynghori yn 2011, mae rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yn cael ei hail-anelu er mwyn adeiladu ar lwyddiannau’r ddegawd ac i gadw’r darnau gorau o’r rhaglen wreiddiol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi talu am dimoedd datblygu Cymunedau’n Gyntaf.  Eu gwaith yw cydweithredu gyda thrigolion, cyrff cymunedol, busnesau a phawb arall perthnasol mewn ardaloedd penodol (‘clystyrau’) gan ganolbwyntio ar bethau sy’n mynd i dalu yn y tymor hir.  Y bwriad yw cau’r bwlch rhwng ardaloedd tlawd ac ardaloedd cefnog ym meysydd, addysg, cymwysterau a gweithgarwch economaidd.  Er mwyn cyflawni hyn, mae gan Cymunedau’n Gyntaf dri amcan strategol:-

Mae dau glwstwr yn cael eu datblygu yn Wrecsam ar hyn o bryd – Parc Cais a Hightown, a’r pentrefi trefol.  A

Y Strategaeth Adfywio Cymunedol

Cafodd y Polisi Adfywio Cymunedol ei greu a’i weithredu er mwyn amlygu bwriad y Cyngor i barhau i gefnogi’r ymdrechion i adfywio’r cymunedau a oedd eisoes yn cael cymorth y rhaglen Cymunedau’n Gyntaf ac adfywio cymunedau gwledig, ac i ehangu’r gweithgareddau datblygu ac adfywio cymunedol i fwy o gymunedau rhwng 2009 a 2012.

Defnyddiwyd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2008 i benderfynu pa gymunedau fyddai’n derbyn sylw Strategaeth Adfywio Cymunedol Wrecsam, sef y cymunedau hynny sydd ymhlith y 30% mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Mi fydd y strategaeth yn cael ei diweddaru ar gyfer 2013-2015 er mwyn cyd-fynd â’r newidiadau i’r rhaglen Cymunedau’n Gyntaf a’r ardaloedd newydd fydd yn rhan ohoni erbyn hynny.

Adfywio gwledig

Mae Gogledd Gororau Cymru yn gymdeithas anghorfforedig sydd wedi cael ei chydnabod gan Gyngor Wrecsam fel y corff sy’n darparu rhaglenni adfywio Wrecsam wledig ers 2001.

Y bwriad tymor hir yw gwella ansawdd bywydau’n bobl leol drwy ddarparu cyfleoedd economaidd, annog cyfraniad y gymuned at y drefn o benderfynu pethau, a gwella safon ac amrywiaeth yr amgylchedd naturiol ac adeiledig.

Ar hyn o bryd mae’r amcanion yma’n cael eu gweithredu drwy ddeuddeg cynllun amrywiol sy’n rhan o Gynllun Busnes 2 Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013.

Mi fydd y rhaglen bresennol yn rhedeg tan Ragfyr 2013, gan ddod â £3.7m o arian yn ei sgil, sef £2.5m oddi wrth Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a’r gweddill oddi wrth arian cyfatebol a gwaith gwirfoddol nifer o gyrff.

Y cynllun grantiau bach

Adran Asedau a Datblygu Economaidd Wrecsam sy’n gweinyddu’r cynllun yma ar gyfer grwpiau cymunedol bach, ac unrhyw un sy’n ystyried sefydlu un.  Mae angen i’r grŵp weithredu o fewn Wrecsam, ac o dan adain y Strategaeth Adfywio Cymunedol.  Mi fedrwn ni ariannu prosiectau sy’n cynnwys pobl leol, gan ddod â thrigolion ynghyd i fwynhau gweithgareddau cymunedol.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun, ac i dderbyn pecyn ymgeisio, cysylltwch â.

Dysgu oedolion yn y gymuned

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned, sy’n gasgliad o gyrff sy’n rhannu’r un amcan – darparu’r addysg orau bosib i oedolion Wrecsam.  Mae yna arian ar gael i dalu am ddigwyddiadau a chyrsiau sy’n cael eu cynnal yn y gymuned.  Mae unrhyw beth yn medru cael ei ystyried ar gyfer ariannu posib – o sesiwn cael blas i gyrsiau achrededig llawn.  Ymhlith y pynciau sydd ar gael mae:

Nid dyna’r rhestr lawn.  Mae yna groeso mawr i chi ofyn am unrhyw beth.  Os oes yna ddigon o ddiddordeb mi fedrwn ni greu cwrs newydd, neu addasu un presennol ar gyfer eich gofynion.  Mae yna ddosbarthiadau dydd a nos mewn nifer o leoliadau cymunedol.