Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Economi Cymdeithasol

Beth yw’r economi cymdeithasol?

Mae’r Economi Cymdeithasol yn cynnwys llu o gymdeithasau a sefydliadau amrywiol sy’n gweithio y tu allan i’r sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae’n cynnwys mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol, grwpiau hunangymorth, mentrau cymunedol a chydweithredol, sefydliadau a mudiadau crefyddol a chymdeithasau dosbarthu dielw eraill sydd o fudd i gymunedau a phobl yng Nghymru.

Beth yw Menter Gymdeithasol?

Mae menter gymdeithasol yn fusnes sydd at ddibenion cymdeithasol yn anad dim. Yn debyg i unrhyw fusnes, ceisia wneud elw, ond bydd yn ail-fuddsoddi hyn yn bennaf yn y busnes neu yn y gymuned, i'w galluogi i gyflawni ei nodau cymdeithasol. Felly, nid yw'n fusnes sy’n cael ei gymell gan yr angen i wneud mwy o elw i cyfranddalwyr neu berchnogion yn unig.

Nid oes un model cyfreithiol ar gyfer menter gymdeithasol. Byddant yn cynnwys Cwmnïau Diddordeb Cyhoeddus (CIC), cwmnïau a gyfyngir gan warant, cymdeithasau diwydiannol a darbodus, a chwmnïau a gyfyngir gan gyfrannau; bydd rhai cyrff heb eu hymgorffori. a bydd eraill yn elusennau cofrestredig.

Mae mentrau cymdeithasol yn rhan o ystod o weithgareddau a gallant fod ar sawl ffurf, gan gynnwys undebau credyd, cydweithfeydd, cwmnïau cymdeithasol, busnesau cymdeithasol, busnesau cymunedol, cwmnïau marchnad llafur canolig ac ymddiriedolaethau datblygu

Prosiect Economi Cymdeithsol Wrecsam

Roedd Prosiect Economi Cymdeithasol Wrecsam yn fenter a ariannwyd gan Amcan 3 Cronfa Gymdeithasol Ewrop, a reolwyd ar y cyd gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW). 

Nod y prosiect, a ddaeth i ben yn 2006, oedd datblygu diwylliant o fentergarwch cymdeithasol yn Wrecsam, er mwyn annog mentrau cymdeithasol i ffynnu.  Gwnaed hyn trwy godi ymwybyddiaeth pobl, o fenter gymdeithasol, a darparu gwasanaeth cyfarwyddo a chyfeirio, at fentrau cymdeithasol presennol a darpar fentrau.

Y prif ffocws oedd profi’r angen am gefnogaeth i fentrau cymdeithasol yn Wrecsam.

Mapio Cymdeithasol

Prif ffocws Prosiect yr Economi Cymdeithasol oedd profi’r angen am gefnogaeth i fentrau cymdeithasol yn Wrecsam.  Cynhaliwyd ymarfer mapio i bennu lefelau presennol gweithgarwch menter gymdeithasol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  Trwy’r ymarfer hwn, nodwyd bylchau yn y ddarpariaeth, rhwystrau a wynebir gan sefydliadau a lefel y gefnogaeth sydd ei hangen, gan y grwpiau hynny i’w helpu i greu eu hincwm eu hunain a symud oddi wrth ddibynnu ar grantiau. 

Un o’r prif ddatblygiadau o’r Prosiect Economi Cymdeithasol oedd llunio Pecyn Offer Menter Gymdeithasol y gellir ei ddefnyddio yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Beth yw’r Pecyn Offer Menter Gymdeithasol?

Cynhyrchwyd canllaw cam wrth gam gan Brosiect yr Economi Cymdeithasol, ar y cyd â Liverpool Plus, ynghylch dechrau a rheoli mentrau cymdeithasol.  Mae’r canllaw hwn ar gael yn rhad ac am ddim i sefydliadau cymunedol yn Wrecsam. 

Gellwch lawrlwytho’r Llawlyfr ar gyfer Datblygu Mentrau Cymdeithasol (Pecyn Offer Mentrau Cymdeithasol) neu fel arall, gellwch gael copi caled neu CD-ROM gan AVOW:  (Ffôn: 01978 312556).