Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tystebau Llinellfusnes

Isod gweler atborth rydym wedi ei dderbyn gan gleientiaid yr ydym wedi eu cynorthwyo i ddechrau, ehangu neu ddatblygu eu busnes ac ati.

Tystebau

Gareth, diolch yn fawr iawn am gasglu’r holl wybodaeth i ni yng Nghanolfan Addysg Awyr Agored Nantyr, gobeithio y daw rhywbeth cadarnhaol ohono a’n helpu i gael y ganolfan yn agored ac o fudd i lawer o bobl.   Unwaith eto, mae’n rhaid i mi ddweud ei bod yn bleser delio gyda PHAWB o fewn Cyngor Wrecsam ac roeddent bob amser yn fodlon helpu ac yn gefnogol, daliwch ati gyda'r gwaith da.

Rob Brannan – Canolfan Addysg Awyr Agored Nantyr


Gareth, roedd yn wych eich gweld chi ddoe, roedd Katharine a minnau wedi mwynhau’r cyfarfod yn fawr iawn ac roedd yn hynod ddefnyddiol.   Hoffwn ddiolch i chi am yr holl wybodaeth rydych wedi’i hanfon at Katharine a minnau, rydym yn gwerthfawrogi’n fawr, diolch.

Rob Williams


Gareth, rydych chi’n seren! Rydych wedi anfon ymateb eithriadol o gynhwysfawr i fy ymholiad. Mae’n anhygoel, pan fydda’ i’n sôn am unrhyw beth i’w wneud â Gwasanaethau Busnes Wrecsam, mae eich enw yn cael ei grybwyll, mae pawb yn dweud pa mor gynorthwyol ydych chi. Unwaith eto, diolch yn fawr i chi am eich help Gareth.

Karen Diffey – Hyfforddwr KSD


Rwyf wedi cysylltu â Gareth a’r tîm sawl gwaith dros y blynyddoedd o wahanol sefydliadau. Mae bob amser wedi cynnig cyngor, syniadau ac wedi bod yn barod i helpu. Diolch am eich cefnogaeth barhaus i ni gyd. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a’ch arbenigedd yn fawr iawn.

Elaine Reynolds, Qube – Camau Gweithredu Cymunedol Croesoswallt


Cefais wasanaeth gwych gan Gareth Hatton pan ymholais ynghylch Llinellfusnes yr wythnos ddiwethaf, ac ers hynny mae wedi gweithredu hyn yn glir ac yn brydlon. Roedd yn llawn gwybodaeth, yn broffesiynol ac yn hyblyg. Roedd hi’n bleser cael cyfathrebu ag ef.

Harriet Brooke - Brooke Solutions Ltd


Rydw i wir yn eich cynghori i ddefnyddio’r Llinellfusnes! Mae Gareth yn frwdfrydig, yn barod i helpu ac yn gefnogol iawn. Mae ganddo syniadau gwych ac mae o wedi bod yn allweddol wrth ein helpu ni i hyrwyddo, gan gynnig gweithdai am ddim i fusnesau a phobl eraill sy'n ystyried cychwyn eu busnes eu hunain - gwasanaeth gwych ar gyfer unrhyw fusnes yn yr ardal. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â nhw, rydym ni’n falch iawn ein bod ni wedi gwneud!

Sandra Hughes, Rheolwr Datblygu a Dysgu - 'The Really Amazing'


Argol! Mae fy ymennydd i’n llawn o wybodaeth gan Llinellfusnes, ac mae eich help heb os yn fy ngwneud i deimlo gymaint yn fwy hyderus o ran yr hyn rwy’n ei wneud – rydych yn gwneud gwaith gwych!

Joanna Stuart, ‘Cariad Intuitive Healing and Guidance’


Ychydig fisoedd yn ôl cefais y syniad i geisio sefydlu busnes newydd yn ardal Wrecsam. Roeddwn yn troedio tir newydd ac roedd yn dipyn o her i mi. Wrth gyfarfod â chynrychiolydd o’r Llinellfusnes roeddwn i’n teimlo’n gartrefol ynghylch â’r holl sefyllfa ar unwaith. Mae gan Gareth sgiliau gwasanaeth cwsmer eithriadol, ac mae o wastad yno i mi pan fyddaf angen ei gyngor neu arweiniad. Mae Gareth wastad ar gael dros y ffôn neu drwy e-bost a chyda’r wybodaeth diweddaraf i mi ar ddigwyddiadau rhwydweithio ac agweddau eraill perthnasol i ddechrau busnes. Mae o eisoes wedi fy narparu â 50 o gysylltiadau busnes. Bellach rwy’n gobeithio agor y busnes ar 1 Medi eleni ac mae llawer o hyn oherwydd cymorth Gareth. Mae o’n wych. Rwy’n argymell y gwasanaeth hwn i unrhyw un mewn sefyllfa debyg. Ar ôl cyfarfod Gareth byddwch yn teimlo eich bod wedi ei adnabod ers amser maith! Mae o’n gyfeillgar iawn, yn onest ac yn darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf bob amser.

John Durham, J P Durham Associates


Ymwelais â Llinellfusnes yn Llyfrgell Wrecsam y bore yma ac roeddwn i wrth fy modd efo’r profiad. Rydw i’n cynghori pob busnes, hen a newydd, i fanteisio ar yr wybodaeth, yr adnoddau a’r gwasanaethau ardderchog a ddarperir AM DDIM gan Linellfusnes. Mae'r adroddiadau ymchwil marchnad yn werth dros £500 yr un. Fe allwch chi hefyd gael budd o daflenni gwybodaeth busnes, gweithdai cychwyn busnes, digwyddiadau rhwydweithio a llawer mwy. Mae’n gwneud i mi fod yn falch o fod yn Gymro.

Katrina Boydon - Ziva Dog Media


Fe gyfarfûm â Gareth am ddim ond awr i ddechrau, ond roedd y wybodaeth a syniadau rhwydweithio a gefais yn wych! Dwi'n ddiolchgar iawn fy mod yn derbyn y gefnogaeth arbenigol hon, ac rwy'n siŵr y byddaf yn ei ddefnyddio'n aml. 

Cat Williams – Hyfforddiant yn Gweithle Calm and Content


“Os ydych yn ystyried sefydlu busnes, neu eisoes â busnes, neu’n astudio busnes, buaswn yn argymell cysylltu â’r LlinellFusnes o ddifrif.  Mae Gareth a Karen yn ffantastig.  Maent yn ddeallus yn gynorthwyol ac yn hollol ymrwymedig at ddarparu’r gwasanaeth gorau un.  Fel athrawes maent wedi darparu gwybodaeth fusnes perthnasol a chyfredol ac adnoddau sy’n amhrisiadwy wrth gefnogi dysgu’r pwnc hwn i mi. Maent hefyd wedi gallu cynorthwyo fy myfyrwyr gyda’u hymchwil ar gyfer prosiectau gwaith cwrs. - yn darparu gwybodaeth na fyddent yn gallu ei gael fel arall.  Diolch yn fawr, LlinellFusnes!”

Rachel Allen - Ysgol Dinas Bran


"Dylai pob busnes neu fusnes newydd posibl o fewn cyrraedd i Lyfrgell Wrecsam archwilio’r adroddiadau ymchwil marchnad sydd ar gael i fusnesau. Maent yn amhrisiadwy. Da iawn CBS Wrecsam am gefnogi’r gwasanaeth a diolch i’r llinell Fusnes am ddatrysiad mor gyflym ac effeithiol ar gyfer ymchwil marchnad."

Nigel Thompson


"Cefnogodd Gareth Outperform yn ystod cyfnod cyflwyno ein cyrsiau gwerthiant agored yn ardal Wrecsam. Mae’r gwasanaethau marchnata a’r wybodaeth leol a ddarparodd wedi bod yn hynod werthfawr a ni fyddwn yn oedi cyn ei argymell i unrhyw fusnes sy’n dymuno hyrwyddo eu hunain.  Roedd nifer wedi mynychu ei ddigwyddiad busnes ym mis Tachwedd 2013 ac roedd y buddsoddiad ar gyfer ein stondin yn y digwyddiad werth yr holl amser a chost.  Mae’n bleser delio â Gareth, mae’n gweithio yn ôl terfynau amser ac yn canolbwyntio ar y canlyniadau."

Dawn Roberts - Outperform Training & Coaching


"Gofynnais i Gareth am gymorth fel busnes newydd yn 2012. Mae wedi bod yn fwy na pharod i gynorthwyo ar nifer o achlysuron ac mae'r data a ddarparodd fel cynrychiolydd Businessline wedi bod yn rhagorol.  

Byddwn yn fwy na bodlon argymell fod unrhyw fusnes, rhai newydd neu rhai sydd eisoes wedi’u sefydlu, yn cysylltu â Gareth a defnyddio’r cymorth gwerthfawr y gallai ddarparu."

David Pimborough


"Mae Gareth yn darparu gwasanaeth gwych, am ddim a llawn cymorth i unrhyw un yr ardal leol sydd angen gwybodaeth fusnes, mae’n ymwelydd rheolaidd i Brifysgol Glyndŵr a gall myfyrwyr ddefnyddio gwasanaeth Businessline hefyd ac mae’n hynod werthfawr ar gyfer y rhai sydd â busnesau neu’n ystyried sefydlu busnes.  Rwy’n atgyfeirio nifer o fyfyrwyr a graddedigion at Gareth, mae hawdd siarad ag ef ac mae’n ddibynadwy."

Judith Alexander – Rheolwr Zone, Prifysgol Glyndŵr


"Rwyf wedi dibynnu ar wasanaethau Gareth nifer o weithiau yn y blynyddoedd diweddar.  Mae wedi bod yn hynod ddibynadwy, effeithiol ac yn bleser delio ag ef.  Nifer fechan iawn o bobl yr wyf wedi dod ar eu traws sydd mor gymwys ac ymroddedig i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel.  Mae’n glod i’w gyflogwyr ac iddo ef ei hun.  Gallaf ei argymell ef yn llwyr."

Dr Neil Thompson - Avenue Consulting Ltd


"Rwyf wedi defnyddio amrywiaeth o wasanaethau Gareth nifer o weithiau ac ni allaf ei argymell ddigon. Mae’n mynd tu hwnt i’r hyn sydd eisoes yn wasanaeth rhagorol.  Hynod ddymunol ac yn bleser i weithio ag ef.  Nid oes dim yn ormod o drafferth ac mae wedi bod yn ased i fy musnes a’i gyflogwyr."

Lloyd Barrett – Expert Answers


"Mae Gareth yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i fusnesau Wrecsam.  Mae’n frwdfrydig, croesawgar a hynod wybodus.  

Rwy’n argymell i bawb sy’n gweithio mewn busnes lleol i ddefnyddio BusinessLine a Gareth yw fy mhwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymchwil busnes, grantiau a gwybodaeth rhwydweithio."

 Felix Clarke – Arbenigwr Marchnata Symudol


"Rwyf wedi adnabod Gareth am oddeutu deng mlynedd ac rwyf wedi defnyddio’r Gwasanaeth Llinellfusnes sawl tro yn y cyfnod hwnnw. Mae Gareth bob amser yn gwrtais, effeithiol a hyfryd i weithio gyda. Rwyf bob amser yn cael ymateb cynorthwyol di-oed Diolch Gareth am sawl blwyddyn o wasanaeth cwsmer da"

Helen Smith - Pharmamatrics a Gwella Arweiniad.


"Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i chi am eich gwasanaeth penigamp! Pan oeddwn yn sefydlu fy Ymgynghoriaeth Marchnata roeddech chi’n ffynhonnell gwybodaeth amhrisiadwy i sefydlu yn y farchnad gyda chyngor ar seminarau, grwpiau rhwydweithio ac ati. Bu i’r Llinellfusnesl lunio rhestrau e-bost am y diwydiant pecynnu i mi hefyd a diolch i hynny gwnes iscrhau cwsmer mawr newydd. Yn sgìl y cwsmer hwn gwnaeth fy nghwsmer i gyflenwi’r holl fagiau i’r gemau Olympaidd yn 2012. Gweler y wefan: www.flextex.co.uk."

Alison Roberts, Rheolwr Marchnata - Flextex.


"Pe bawn i'n cael punt am bob gwestai sydd wedi bod ar fy sioe Talking Business ar Calon FM a ganmolodd y Llinell Fusnes am eu helpu i fynd i'r afael â heriau penodol y maent wedi eu hwynebu mewn busnes, yna byddwn yn hapus iawn. Yn wir, mae’r gwaith a wneir gan Gareth a Karen o’u safle yn Llyfrgell Wrecsam yn rhagorol Maent yn stordai o wybodaeth, yn arwyddbostio i wasanaethau ac yn gysylltwyr pobl/cwmnïau/grwpiau."

Tracy Jones, y sioe Talking Business ar Calon FM a Rethink and Do.


"Roedd ein cyfarfod diweddar yn ddefnyddiol iawn a doeddem ni ddim wedi sylweddoli yn union faint o gymorth y gall y Llinell Fusnes ei gynnig. Nawr mae gennym ni ddealltwriaeth drwyadl o’ch gwasanaeth chi a byddwn yn gwneud defnydd ohonynt ein hunain yn ogystal ag ar ran ein cleientiaid, gan eu bod yn ychwanegu gwerth gwirioneddol."

Robert Ellis - Ellis & Co


"Gareth Hatton yw'r GORAU!! Pam? Oherwydd mae o wedi rhoi 3 rhestr bostio i mi o fewn ychydig oriau i mi wneud y cais, mae ei gymorth hefyd i helpu hyrwyddo ein camni bach ar wefan Llinell Fusnes wedi bod yn amhrisiadwy. Mae cwmnïau bach fel ni yn gwerthfawrogi ac angen beth mae Llinell Fusnes yn ei ddarparu. Diolch Gareth!"

Denise Hughes, BQMC Co UK Limited


"Rwyf yn edrych ymlaen at ddechrau fy musnes fy hun ac ar ôl ceisio cael gwybodaeth fusnes o nifer o fannau mi wnes roi cynnig ar Llinell Fusnes. Anfonais e-bost yn gofyn am beth gwybodaeth sylfaenol er nad oeddwn yn disgwyl llawer. Fodd bynnag, o fewn dwy awr nid yn unig oedd gen i'r wybodaeth yr oeddwn ei angen ond roedd gennyf hefyd lawer iawn mwy o wybodaeth berthnasol a defnyddiol! Ni welaf ddiffyg i'r gwasanaeth o gwbl a gwn y lle cyntaf i mi pan fyddaf angen help busnes y tro nesaf. Diolch Gareth!"

Denise Bull, Dee-Licious Delights


Annwyl Gareth, hoffwn ddiolch  i chi a'r Llinellfusnes.  Rydym wedi derbyn cefnogaeth wych a gwasanaeth o'r safon uchaf yn ystod pob cysylltiad.  Diolch yn fawr iawn, gwerthfawrogwn eich help."

Susan Sisay


"Rwy'n argymell y dylai unrhyw fusnes egin fanteisio ar adnoddau bendigedig Gareth a'r tîm yn y Llinell Fusnes.

Newydd ddechrau'r daith ar hyd 'llwybr mentro' ydw i, ac wedi cael budd enfawr o'r llu o ystadegau a gwybodaeth sydd ar gael, er enghraifft Keynote. Mae'r arian yn brin, felly mae cael y cyfan am ddim yn hwb enfawr. Rydw i wedi medru gofyn am wiriadau credyd ar gyfer busnesau, eto'n rhad ac am ddim. Mae hynny'n gymorth mawr wrth geisio osgoi magl ddyled i gwmni newydd.

Diolch o galon i'r Llinell Fusnes am gynnig 'cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder'."

Shirley Hughes


"Mi wnaeth gwasanaethau'r Llinell Fusnes argraff fawr arnaf i. Roedd Karen a Gareth mor effeithlon, mor broffesiynol, ac mor barod i gerdded y filltir arall ar fy rhan. Mi fyddai cwblhau fy nghynllun busnes wedi bod yn amhosib heb eu cymorth a'u harbenigedd!"

Carol Schulte, Happy Friday


"Mae rhaglen EWCH Gymru yng nghanolfan gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr yn gwerthfawrogi cymorth, arbenigedd a barn y Llinell Fusnes yn fawr iawn.

Bwriad y rhaglen ydi darbwyllo cyflogwyr o Fôn i Fynwy, ac o bob sector a diwydiant, i ymuno â'r rhaglen sy'n cynnig lleoliadau cyflogedig, Blas ar Waith, a hyfforddiant i raddedigion. Mae ein gwaith yn arwain at ffyniant y cwmnïoedd unigol ac at economi Cymru.

Mae gwybodaeth (rhad ac am ddim!) y Llinell Fusnes wedi ein galluogi i weithio gyda dros ddau gan gwmni yng Nghymru, ac i annog cyrff a busnesau yma yn Wrecsam i weithio gyda myfyrwyr a graddedigion.

Yn ogystal at hynny, mae'r ganolfan gyrfaoedd a llawer iawn o adrannau eraill Prifysgol Glyndŵr yn ganmoladwy iawn am y gwasanaeth, ac yn ei argymell ar bob cyfle.

Diolch o galon am ddarpariaeth hynod o effeithiol a defnyddiol."

Chelsea Moth, EWCH Gymru


"Ymateb llawn, cywir a phrydlon i fy nghais am wybodaeth ynglŷn â busnesau lleol."

Adrian Waters, Pensaer cofrestredig.


Cyflwyno Tysteb:

Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn dymuno rhannu ychydig o’ch amser i gyflwyno sylwadau am unrhyw agwedd o’r gwasanaeth y gwnaethoch ei dderbyn gan Businessline.  I gydnabod hyn. gwnawn eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill slot hysbysebu chwarter tudalen am ddim mewn dau o’ch cylchlythyrau misol sydd werth £48 gan gynnwys TAW, ac sy’n cael ei gylchreded i oddeutu 300 o fusnesau lleol.  Bydd y raffl yn cael ei thynnu o fewn chwe mis i’ch tysteb ymddangos isod.  Byddai croeso i chi cyflwyno atborth ychwanegol wedi hyn er mwyn bod yn gymwys am gystadlaethau pellach.

Sylwer, os byddwch yn dewis cyflwyno gwybodaeth isod, ymddengys hyn ar ein tudalennau gwe a gallem ddefnyddio eich tysteb mewn adroddiadau / llenyddiaeth hyrwyddo.  Rydym yn cadw’r hawl i eithrio unrhyw dystebau yr ystyriwn i fod yn anaddas.

Mae'n rhaid llenwi'r adrannau a ddynodir a *.

Diogelu Data | Polisi Preifatrwydd

Eich Manylion
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.

Cysylltiadau Defnyddiol