Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tendro am gontractau sector cyhoeddus

Mae cyfle i bob busnes ennill gwaith gyda'r sector cyhoeddus, os yw eich busnes yn gymharol fach o ran maint; nid yw hyn yn golygu na fyddwch yn gallu cystadlu â busnesau mwy i ennill contract i gyflenwi nwyddau neu wasanaethau. 
Mae’r Sector Cyhoeddus yn y DU yn cynnwys cynghorau lleol, y gwasanaeth iechyd, gwasanaethau brys a sefydliadau sy'n darparu addysg bellach ac uwch, er enghraifft, mae’n ddealladwy felly fod gan y Sector Cyhoeddus gyllideb sylweddol, gyda sefydliadau’n gwario cyfanswm o £200 biliwn yn prynu nwyddau a gwasanaethau cyffredinol gan gyflenwyr yn y blynyddoedd diwethaf.
Rhai o brif fanteision cyflenwi i sefydliad yn y Sector Cyhoeddus yw sicrwydd y bydd eich taliad yn cael ei dderbyn mewn pryd, oherwydd y gofyniad i dalu cyfrifon o fewn 30 diwrnod o dderbyn anfoneb (neu unrhyw gyfnod arall y cytunwyd arno yn y contract), mae sefydliadau Sector Cyhoeddus yn gwsmeriaid da hefyd, gan eu bod yn gweithio yn ôl canllawiau sy’n sicrhau eu bod yn deg, yn agored ac yn onest gyda chyflenwyr.
Mae yna nifer o adnoddau ar-lein sy'n darparu gwybodaeth am gyfleoedd tendro a chontractau yn y sector cyhoeddus, sy'n cynnwys:

Mae croeso i chi gysylltu â Llinell Fusnes i gael rhestr helaethach o adnoddau ar-lein a fydd yn eich galluogi i nodi cyfleoedd cyffredinol ac mewn sectorau penodol.

Gwerthu i Gyngor Wrecsam

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cyhoeddi canllaw “Gwerthu i'r Cyngor”, sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar ddod o hyd i gyfleoedd, y broses dendro, y wybodaeth y gallai fod angen i'ch sefydliad ei ddarparu ac ati.