Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Meddwl am Sefydlu Eich Busnes Eich Hun?

Darganfod argaeledd cefnogaeth busnes am ddim yn Wrecsam. Wrth gwblhau ein ffurflen ymholiad ar-lein, gallwch wneud cais am wybodaeth i’ch helpu wrth ddechrau eich busnes neu i drefnu apwyntiad. Mae ein arweiniad buddsoddi ar-lein hefyd yn amlygu pam y gall Wrecsam fod yn lleoliad delfrydol i'ch busnes.

Cyflwyno Ymholiad

Rydym yn deall y gall cychwyn eich busnes eich hun fod yn brofiad cyffrous ond yn frawychus ar yr un pryd. Mae Llinellfusnes Llyfrgell Wrecsam yn tanysgrifio i sawl arbenigwr ac adnoddau sy’n flaengar yn y farchnad, a thrwy hynny, gallwn gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau, wedi eu hanelu’n benodol at unigolion sydd am fentro i’r byd hunangyflogedig. Nid oes wahaniaeth ar ba gam yr ydych chi, gallwn helpu.

Yn hytrach na threulio oriau’n ceisio darganfod sut i gychwyn eich busnes, gadewch i ni roi canllawiau hawdd a gwybodaeth i'w dilyn i chi, fydd yn eich helpu chi; darganfod unrhyw arian y gallech ei hawlio, dewis y statws cyfreithiol cywir ar gyfer eich busnes, nodi unrhyw faterion masnachu y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, a dadansoddi potensial y farchnad ayyb.

Yn fras, bydd ein hadnoddau yn eich helpu chi i:

Gadewch i ni helpu gyda’r ansicrwydd o wneud penderfyniadau, drwy gynnig gwybodaeth gadarn, gyfredol a pherthnasol i chi. Gellir cynnig y rhan fwyaf o'r wybodaeth yma AM DDIM. Rydym yn ymfalchïo eich bod yn gost effeithiol ac yn effeithlon.

Dechrau rhestr wirio busnes

Gweler y pecyn trosolwg Llinellfusnes am fwy o fanylion ynglŷn â’r amrediad gwasanaethau y gallwn eu cynnig.

Gwasanaethau ac adnoddau ar gyfer busnesau newydd

Mae rhai o’r adnoddau electronig arbenigol yr ydym yn gallu eu cynnig yn cynnwys:

Arfau busnes

Defnyddiwch y templedi y gellir eu lawrlwytho isod i’ch helpu chi i gynllunio, cychwyn neu reoli eich busnes.

Canllawiau dechrau a chynnal busnes

Gall Llinellfusnes ddarparu agoriad i gyfoeth o wybodaeth i helpu unrhyw un sy'n dechrau busnes. Gellir darparu gwybodaeth ar unrhyw gymwysterau hanfodol, trwyddedau y byddai’n rhaid eu cael, rheoliadau i fod yn ymwybodol ohonynt, ffyrdd posibl o gael dyrchafiad ac ati, sy’n ymwneud yn benodol â’r math o fusnes rydych am ei ddechrau. I wneud cais am wybodaeth i’ch helpu chi i ddechrau eich busnes, mae croeso i chi lenwi ein ffurflen ymholiad dechrau busnes.

Yn ogystal, mae amrywiaeth eang o daflenni ffeithiau (cyswllt allanol) ar gael hefyd a fydd yn eich cynorthwyo i redeg eich busnes o ddydd i ddydd; yn cwmpasu pynciau megis datblygu teyrngarwch cwsmeriaid, deall mantolenni a thelerau ac amodau gwerthu ac ati. Cysylltwch â’r Llinellfusnes neu fel arall llenwch ein ffurflen ymholiad ar-lein gan nodi’r rhif ynghyd â theitl y taflenni ffeithiau (cyswllt allanol) sydd o ddiddordeb.

Ymchwil Marchnad - Adroddiadau Byd IBIS

Pan fyddwch yn dechrau busnes o’r newydd mae’n bwysig nodi a fydd digon o alw am eich gwasanaethau/ cynnydd cyn buddsoddi unrhyw gyfalaf i lansio eich menter. Mae’r Llinellfusnes yn tanysgrifio i ystod eang o adroddiadau ymchwil y farchnad arweiniol, a thrwy’r rhain gallwn ddarparu ystod o wybodaeth am y farchnad yn cynnwys sbectrwm amrywiol o sectorau marchnad / diddordebau. Gellir darparu gwybodaeth, sydd yn ddelfrydol ar gyfer cefnogi cynlluniau busnes a cheisiadau am arian, ac amlygu tueddiadau yn y presennol a’r dyfodol o’r sectorau marchnad penodol, ynghyd â data demograffig, ystadegau nifer yr ymwelwyr a thueddiadau twristiaeth.
Un o’r darparwyr ymchwil i'r farchnad fwyaf nodedig y gallwn ei ddarparu yw mynediad AM DDIM i IBIS World, sydd yn un o’r ffynonellau busnes a gwybodaeth am y diwydiant mwyaf cyfoethog yn y DU. Mae adroddiadau, a fyddai’n costio oddeutu £500 i’w prynu, yn darparu gwaith ymchwil annibynnol, cywir, cynhwysfawr a chyfredol am gannoedd o sectorau marchnad yn y DU, gan gynnwys ystadegau, dadansoddi a rhagolygon.
Gallwch weld adroddiadau yn llawn, fel eitemau cyfeirio, yn Llyfrgell Wrecsam. Gwelir trosolwg o rai o’r meysydd a ddadansoddir yn yr adroddiadau isod:

Perfformiad y Diwydiant

 • Ysgogyddion Allanol Allweddol
 • Perfformiad Cyfredol
 • Rhagolygon Diwydiant
 • Cylched Bywyd Diwydiant

Nwyddau a Marchnadoedd

 • Cadwyn gyflenwi
 • Nwyddau a Gwasanaethau
 • Penderfynyddion Galw

Tirlun Cystadleuol

 • Ffactorau Llwyddiant Allweddol
 • Meincnodau Strwythur Costau
 • Sylfaen Cystadleuaeth
 • Rhwystrau rhag mynediad

Ystadegau Allweddol

 • ·  Data Diwydiant
 • Tâl blynyddol
 • · Cymarebau allweddol

Mae croeso i chi gysylltu â ni neu fel arall llenwch ein ffurflen ymholiad ar-lein  os hoffech wybod os oes unrhyw adroddiadau ar gael sy’n berthnasol i’ch syniad busnes neu i gael mynediad at ddata mynediad lleol.

Basau Data Busnes Arbenigol

Mae Llinellfusnes yn tanysgrifio cronfa ddata marchnata busnes i fusnes Experian lle y gallwn ddarparu:

 • Rhestrau post marchnata busnes i fusnes, telesales neu e-bost ar ffurf taenlen, sy’n cynnwys enw cyswllt ar gyfer penderfynwr allweddol yn y busnes.
 • Manylion eich cystadleuwyr lleol, rhanbarthol neu hyd yn oed cenedlaethol, i’ch galluogi i ddadansoddi maint y busnesau o ran niferoedd y gweithwyr, eu lleoliad a gweld eu gwefannau (lle mae ar gael) i nodi cilfach yn y farchnad neu bwynt gwerthu unigryw ar gyfer eich busnes chi
 • Dadansoddiad ystadegol o fusnesau sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd daearyddol penodol, yn ôl math o fusnes, amrywiadau cyflogedig a throsiant ac ati.

Cysylltwch â Llinellfusnes neu fel arall cwblhewch ein ffurflen ymholi ar-lein os hoffech chi i ni eich helpu i olrhain cyflenwyr perthnasol ar gyfer eich busnes neu nodi’r gystadleuaeth bresennol i’ch busnes.

Marchnata eich Busnes yn Effeithiol

Gall denu cleientiaid a chodi gwerthiant yn aml fod yn rhai o'r agweddau anoddaf wrth ddechrau busnes newydd ac wrth gwrs gallant fod o'r pwys mwyaf i lwyddiant eich menter i’r dyfodol. Mae Businessline yn tanysgrifio i lu o adnoddau arbenigol a all fod o ddefnydd at ddibenion penodol sy'n gysylltiedig â marchnata ac rydym hefyd yn cynnig nifer o fentrau sy’n ymwneud â marchnata gan gynnwys cyfleoedd i:

Templedi Contract/ Dogfennau a model Polisïau:

Mae Llinellfusnes yn gallu darparu mynediad am ddim i dros 1,000 o ddogfennau busnes cyfredol y gellir eu haddasu o Indicator - FL Memo Cronfa Ddata Argymhellion a Chyngor Busnes, sy’n cynnwys testunau megis cyfraith cyflogaeth, diogelwch tân, AD, iechyd a diogelwch, rhestrau gwirio i fusnesau, rheoli cyllid, cyfrifyddiaeth ac ati. Mae’r holl ddogfennau wedi’u hysgrifennu’n gryno mewn Saesneg plaen ac yn barod i’w defnyddio ar unwaith, gan alluogi rheoli busnes yn effeithlon wrth arbed amser ac arian i chi ar yr un pryd.

Mae rhai o fodelau polisïau / dogfennau mwyaf poblogaidd yn cynnwys:

Telerau ac Amodau gwerthiant

 • Telerau ac amodau gwerthu i ddefnyddiwr
 • Telerau ac amodau busnes i fusnes o werthu
 • Telerau ac amodau ar gyfer darparu gwasanaethau i gwsmeriaid busnes
 • Telerau ac amodau ar-lein - gwerthu gwasanaethau i ddefnyddiwr
 • Telerau ac amodau ar-lein - busnes i ddefnyddiwr – contract gwerthu nwyddau
 • Cytundeb gwerthu nwyddau

Cyffredinol

 • Aseiniad hawlfraint (dyluniadau wedi’u creu ar gyfer eich busnes / cwmni)
 • Cytundeb Cyfrinachedd (wrth ganiatáu i drydydd parti gael mynediad at wybodaeth neu ddata eich busnes)
 • Llythyr cyfrinachedd (dewis llai ffurfiol i gytundeb cyfrinachedd, a ddefnyddir fel arfer yn ystod camau cynnar y trafodaethau)
 • Hysbysiad Preifatrwydd GDPR
 • Cytundeb Is-gontractio
 • Templed Anfoneb
 • Llythyr atgoffa anfoneb
 • Templed asesiad risg
 • Archwiliad asesiad risg
 • Ffurflen gais cyfrif credyd (ar gyfer cwsmeriaid sy’n gofyn am gyfleuster credyd)
 • Llythyr yn cadarnhau gorchymyn ar lafar
 • Llythyr dim contract (mewn ymateb i honiad contract ar lafar)
 • Gwarant bersonol o daliad (ar gyfer cwsmeriaid posib' gyda chyfeiriadau gwael)

Partneriaethau

 • Cytundeb Partneriaeth
 • Cytundeb Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig

Mae croeso i chi gysylltu â ni neu lenwi ein  ffurflen ymholiad ar-lein os hoffech fynediad at unrhyw ddogfen neu gyngor sydd ar gael drwy’r adnodd hwn.

Experian – Adroddiadau / Graddio Credyd

Gwarchodwch eich menter rhag gweithio gyda busnesau sydd â sgôr credyd gwael.  P’un ai ydych am archwilio os oes gan gwmni'r incwm i dalu am unrhyw nwyddau / gwasanaethau y gofynnwyd i chi eu darparu, neu er mwyn gwarchod eich hunan rhag masnachu gyda chyflenwyr sydd mewn sefyllfa ariannol wael, bydd yr adroddiadau credyd y gallwn eu darparu am ddim oddi wrth Experian yn gallu rhoi tawelwch meddwl i chi.  Bydd y wybodaeth yn yr adroddiadau yn cynnwys:

 • Crynodeb cyffredinol o’r cwmni
 • Dadansoddiad ariannol a gwybodaeth risg.
 • Manylion perchnogaeth a manylion am y cyfarwyddwr.
 • Sgôr credyd a newidiadau i’r terfynau credyd fesul mis.
 • Mae gwybodaeth am berfformiad talu hefyd ar gael ar gyfer sawl cwmni.

Mae adroddiadau ar gael ar gyfer cwmnïau cyfyngedig yn y DU, ac mae adroddiadau cryno hefyd ar gyfer sawl unig fasnachwr.  Pe byddech yn gweithio gyda busnesau sy’n masnachu y tu allan i’r DU;  mae adroddiadau hefyd ar gael ar gyfer cwmnïau tramor, fodd bynnag byddai cost i gael y wybodaeth hon.

Llyfrgell Fusnes

Mae ein llyfrgell fusnes yn cynnig mynediad am ddim at amrediad eang o lyfrau sydd wedi eu hanelu at fusnesau newydd a rhai sy’n bodoli’n barod. Mae llyfrau cyffredinol yn ymwneud a hunan gyflogaeth ar gael i’w benthyca, yn ogystal â llyfrau arbennig am greu cynllun busnes, marchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu hyd yn oed rai’n ymwneud a chychwyn mathau penodol o fusnesau. Rydym hefyd yn cynnig mynediad at gopïau caled o gyfeirlyfrau o gyflenwyr, papurau newydd a chylchgronau yn y DU a’r Blwyddlyfr Bwrdeistrefol sy’n rhoi manylion cyswllt penaethiaid adrannau o fewn awdurdodau lleol drwy’r DU i enwi dim ond ychydig. Am fwy o wybodaeth ynglyn a sut mae ymuno a gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam ac er mwyn gweld y catalog ar-lein o deitlau sydd o ddiddordeb, ewch i dudalen y llyfrgell fusnes am fwy o wybodaeth.  

Gostyngiad i Fusnesau Lleol

Mae sawl gostyngiad ar gael i fusnesau lleol a gellir eu gweld drwy dudalen we gostyngiadau busnes i fusnes, ac mae croeso i fusnesau newydd a rhai presennol fanteisio arni.   

Rhwydweithio / Digwyddiadau Busnes yn Wrecsam

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhwydweithio gyda busnesau yn ardal Wrecsam neu ddarganfod digwyddiadau busnes lleol, ewch i adran rhwydweithio a digwyddiadau ein tudalennau gwe am fwy o wybodaeth a rhowch eich enw ar ein rhestr lythyru. Drwy wneud hynny, byddwch yn derbyn diweddariadau rheolaidd am gyfarfodydd rhwydweithio / digwyddiadau, yn ogystal â’n cylchlythyr misol sy’n rhoi manylion lansio’r arian grant newydd, y gallech chi fod yn gymwys i’w dderbyn er enghraifft.

Cysylltiadau Defnyddiol