Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Codwch broffil eich busnes AM DDIM

Bob mis mae’r Llinell Fusnes yn dosbarthu newyddlen i gannoedd o bobl busnes dros e-bost. Os hoffech chi rannu eich gwybodaeth yn eich maes arbenigedd er budd mentrau, mae’r Llinell Fusnes yn cynnig gofod erthyglau am ddim hyd at 250 o eiriau.

Manteision cyflwyno erthygl:

Ar ddiwedd yr erthygl byddwn yn cynnwys nodwedd amlwg am eich busnes, yn nodi enw eich busnes, eich rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad gwefan, logo a llun proffil y person sydd wedi ysgrifennu'r erthygl, i sicrhau bod eich nodwedd busnes yn ennyn sylw. Os bydd darllenydd yn clicio ar ddiwedd eich erthygl yn ein e-newyddlen, byddant yn cael eu cyfeirio at wefan eich busnes i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o wasanaethau y gallwch eu cynnig.

Beth ddylai fy erthygl ei gynnwys?

Gallwch ddefnyddio erthygl fel modd o ddangos/arddangos eich gwybodaeth yn eich maes busnes, a all yn ei dro eich helpu i sicrhau mwy o werthiant/ymholiadau. Ond, ni ddylai erthyglau gael eu hysgrifennu ar ffurf hysbyseb yn hyrwyddo eich busnes; yn lle hynny, dylai’r erthyglau geisio rhoi cyngor ac awgrymiadau busnes defnyddiol i fentrau, a all helpu i ddylanwadu ar wybodaeth, sgiliau neu ymwybyddiaeth entrepreneuriaid mewn maes penodol o fusnes a gwella eu rhagolygon neu berfformiad yn y dyfodol, er enghraifft. Fel enghraifft, gallai gwefan optimeiddio busnes ddarparu erthygl yn rhoi manylion technegau hawdd i’w gweithredu i wella gwelededd y wefan ar beiriannau chwilio.

Argaeledd erthygl:

Mae llefydd ar gyfer erthyglau am ddim yn gyfyngedig a byddant yn cael eu rhoi ar sail 'y cyntaf i'r felin'. Ond, bydd pob erthygl sy’n cael eu cyflwyno yn cael eu harbed a’u cynnwys mewn rhifynnau o'n newyddlenni yn y dyfodol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael erthygl mewn rhifyn o’n e-newyddlen, mae croeso i chi gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth (mae’r manylion cyswllt ar waelod y wefan hon) neu cyflwynwch eich erthygl dros e-bost a byddwn yn rhoi gwybod i chi ym mha fis y mae eich erthygl yn debygol o ymddangos. Rydym yn cadw'r hawl i wahardd unrhyw hysbysebion rydym yn eu hystyried yn amhriodol.

Rhannwch fanylion a chodi ymwybyddiaeth o'ch cyflawniadau:

Mae cyflawniadau busnesau bach a chanolig Wrecsam yn cael eu hanwybyddu'n aml, o ganlyniad i’r nifer cymharol fach o ffynonellau cyhoeddusrwydd sydd ar gael yn uniongyrchol i'r gymuned fusnes leol, ac felly mae llwyddiannau yn cael eu hanwybyddu ar sawl achlysur. Mewn ymgais i helpu i ysbrydoli entrepreneuriaid/unigolion lleol sy'n ystyried dechrau eu menter eu hunain ac i ddathlu llwyddiant busnesau lleol, byddem wrth ein bodd yn cynnwys manylion am unrhyw wobrau yr ydych chi neu eich busnes wedi eu cael yn ddiweddar neu wedi eich enwebu ar eu cyfer, ynghyd ag unrhyw lwyddiannau/cyraeddiadau eraill gan eich busnes, yn ein e-newyddlen fisol. Byddai unrhyw nodwedd o'r fath ar eich busnes hefyd yn cynnwys eich enw busnes, eich rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad gwefan, logo a llun grŵp neu broffil o unrhyw gynrychiolwyr perthnasol o'ch menter.

Os hoffech chi gyflwyno newyddion am unrhyw lwyddiannau nodedig gan eich busnes i'w cynnwys mewn rhifyn o’r e-newyddlen Llinell Fusnes, mae croeso i chi roi’r manylion i’r Llinell Fusnes (mae'r manylion cyswllt i'w gweld ar waelod y dudalen hon). Rydym yn cadw'r hawl i wahardd unrhyw hysbysebion rydym yn eu hystyried yn amhriodol.

Cyfleoedd Hysbysebu

Rydym yn gallu cynnig y dewis o dri maint hysbyseb (yn amodol ar argaeledd). Mae'r dimensiynau gwaith celf sydd ar gael a chostau cysylltiedig fel a ganlyn:

Chwarter tudalen: 12.5cm uchder x 9.4cm lled £20 + TAW (£24) am fis
Hanner tudalen: 12.5cm uchder x 19.5cm lled £40 + TAW (£48) am fis
Tudalen lawn: 28cm uchder x 19.5cm lled £80 + TAW (£96) am fis

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi hysbyseb mewn rhifyn o’n newyddlen yn y dyfodol, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth a phenderfynu ar argaeledd cyfredol y mannau hysbysebu.

Os oes llefydd ar gael, bydd angen darparu gwaith celf erbyn 5pm ar y 20fed o bob mis. Bydd llefydd yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Os bydd unrhyw lefydd hysbysebu ar gael yn rhifynnau nesaf ein newyddlen, byddem yn fwy na bodlon cadw gofod hysbysebu mewn rhifyn yn y dyfodol i chi. Os yw eich hysbyseb yn sensitif o ran dyddiad (e.e. i gyd-fynd â dathliad neu ddigwyddiad arbennig), cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

Rydym yn cadw'r hawl i wahardd unrhyw hysbysebion rydym yn eu hystyried yn amhriodol.

Cysylltiadau Defnyddiol